Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. KSIĘGOWOŚCI I KADR W REFERACIE OBSŁUGI OŚWIATY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. KSIĘGOWOŚCI I KADR W REFERACIE OBSŁUGI OŚWIATY

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie: średnie (preferowane wyższe) o profilu ekonomicznym, rachunkowość, administracja (umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku).
  7. doświadczenie zawodowe: przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziale kadr i płac; 
  8. predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, zorientowanie na realizację zadań, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, samodzielność;
  9. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem m.in.: Karty Nauczyciela, przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych;
  10. umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  11. znajomość programu PŁATNIK, programu kadrowo-płacowego, systemu sprawozdawczego GUS oraz pakietu MS Office.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość obsługi kserokopiarki, skanera, faxu.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników szkół: prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych, sporządzanie list płac oraz list zasiłków, list płac z umów zleceń i umów o dzieło oraz list płac z ZFŚS, sporządzanie list wypłat ekwiwalentu (pranie, odzież).
  2. Naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS.
  3. Naliczanie podatku od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
  4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzenia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych (sprawozdania statystyczne i inne).
  5. Wystawianie zaświadczeń wg potrzeb pracowników.
  6. Prowadzenie spraw osobowych oraz akt personalnych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Moryń.
  7. Przygotowanie na wniosek dyrektora placówki oświatowej stosownych dokumentów związanych z zatrudnianiem, wynagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem pracowników.
  8. Współdziałanie z głównym księgowym w zakresie prac inwentaryzacyjnych (rozliczenia) oraz sprawozdawczości.
  9. Prowadzenie spraw wynikających z zadań Obrony cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego oraz instrukcji p. poż. w zakresie prowadzonych spraw.
  10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Kierownika Referatu Obsługi Oświaty.
 4. Warunki pracy na stanowisku ds. księgowości  i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu
  • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w siedzibie Przedszkola Miejskiego w Moryniu  związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy( bez wind i podjazdów) na drugim piętrze.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego (nie dotyczy obywateli polskich);
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
  9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
  11. oświadczenie o  treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 9 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 1260 ze zm.)”;
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. godz. 15:00 pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości  i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 10:00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują w I etapie naboru będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia I etapu naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku zakończenia procedury naboru nie zostaną wybrani, będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

--- Klauzula Informacyjna RODO ---

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. +48 (91) 466 79 50, e-mail: um@moryn.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jednorazowej rekrutacji), c (przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), rozporządzenia RODO w celu realizacji procesu rekrutacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w I etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia I etapu naboru;
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w II etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia naboru;
  • w przypadku osoby, która zostanie wyłoniona na wolne stanowisko pracy – dokumentacja zostanie dołączona do akt osobowych pracownika i przechowywana będzie zgodnie z przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych.
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i bez wpływu na zgodność ich przetwarzania z prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-07-2019 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 09-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 09-07-2019 12:07