Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku

Uchwała Nr XIV/101/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 147,póz.1231, zmiana Dz. U.z 2002r Nr 167, póz.1372,Dz.U.z 2003r.Nr80,poz.719,Dz.U.z  2003r  Nr  122,póz.1143/ Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Uchwala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


 

 

Zał. do Uchwały Nr XIV/101/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

Z dnia 12 lutego 2004r.

Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Moryń w 2004 roku.

I. Zmniejszenie rozmiarów nieprzestrzegania prawa na rynku alkoholowym.

1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Przeprowadzenie kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń.

3. Wnioskowanie o cofnięcie zezwoleń podmiotom naruszającym przepisy Ustawy.

•)

4. Szkolenie sprzedawców ukierunkowane na wzmocnienie świadomości etycznej i prawnej sprzedającym.

II. Zmniejszenie ilości uzależnień i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych

od alkoholu i ich rodzin.

1. Kontynuowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności usług terapeutycznych i konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

3. Dokonanie wyrywkowej kontroli świetlic środowiskowych, pod kątem organizacji zajęć i pracy z dziećmi z rodzin patologicznych.

III Wdrażanie wśród dzieci i młodzieży, postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

1. Finansowanie działalności świetlic środowiskowych.

2. Pomoc i wspieranie działalności profilaktycznej w szkołach.

Dofinansowanie wycieczek i ferii zimowych.

3. Rozwój bazy do terapii ruchowej organizowanej w placówkach kulturalnych oświatowych i świetlicach środowiskowych

 

 

- 2

IV. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji członków komisji przez udział w szkoleniach.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Za udział w posiedzeniach komisji ustala się dietę:

1. Dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Dla członków Komisji w wysokości 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

VI. Preliminarz wydatków stanowi załącznik nr l do programu.


 

Załącznik Nr l

Do gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Preliminarz wydatków na realizację zadań

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w 2004r

L.P

 

NAZWA ZADANIA

 

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA

W RAMACH ZADANIA

 

KOSZT DZIAŁAŃ

1.

Zmniejszenie ilości uzależnień

i degradacji psychofizycznej

osób uzależnionych od

alkoholu

 

1. Leczenie odwykowe osób

uzależnionych od alkoholu

2. Dofinansowanie świadczeń w zakresie rozpoznania i diagnozy uzależnień

 

4.500

 

500

 

2.

Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej i

edukacyjnej dla dzieci i

młodzieży oraz podmiotów

gospodarczych.

 

1. Szkolenie sprzedawców

2. Sfinansowanie działalności świetlic środowiskowych.

 

500

26.300

 

3.

Wspomaganie działalności

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

 

l. dofinansowanie wypoczynku,

wycieczek, ferii, imprez

okolicznościowych, z udziałem

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

 

 

 

 

10.000

 

4.

Działalność Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

 

1. Wynagrodzenia członków

komisji

2. Szkolenie członków komisji

3. Zakup materiałów edukacyjnych i prasy, art. spoż

4. Delegacje

 

5.500

 

 

600

 

 

300

 

300

 

Rezerwa

 

1.500

 

 

 

RAZEM

50.000

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:45