herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/113/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XV/113/2004

Rady Miejskiej

z dnia 23 marca 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18,ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 30, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXI/202/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

l) w §3 użyte wyrazy „Zarządowi Miejskiemu" zastępuje się wyrazem „Burmistrzowi".

§ 2. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/202/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 września 2000r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5, ust. 2 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „Burmistrz",

2) w § 7, ust. 6 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „Burmistrz",

3) w § 11, ust. l, pkt 2 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „Burmistrz",

4) w § 11, ust. 3 wyrazy „co najmniej 2 lata" zastępuje się wyrazami „co najmniej l rok",

5) w § 11, ust. 3 wyrazy „przez Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazami „ przez

Burmistrza" a wyrazy „przyjęty uchwałą Zarządu Miejskiego" wyrazami „przyjęty zarządzeniem Burmistrza",

6) w § 12 ust. 7 pkt 3 wyrazy „ najniższego wynagrodzenia" zastępuje się wyrazami

„minimalnego wynagrodzenia",

7) w § 12, ust. 10 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem "Burmistrz".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:41