herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/114/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom


Uchwała Nr XV/114/2004

Rady Miejskiej 

z dnia 23 marca 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom..

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 42, ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2000r. w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § l ust. 2 wyrazy „Zarządem Miejskim" zastępuje się wyrazem „Burmistrzem",

2) w § 4 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „Burmistrz",

3) w § 6 wyrazy „Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazem „Burmistrz".

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 września 2000r. dotyczący wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze otrzymuje nowe brzmienie - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik

Do Uchwały Nr XV/ 114/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

Z Dnia 23 marca 2004r.

WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE

L.p.

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

1

Dyrektor szkoły /Zespołu/

Liczącej

-do 5 oddziałów,

-do 9 oddziałów,

-do 16 oddziałów,

-17 oddziałów i więcej.

7

6

5

3

2

Wicedyrektor szkoły/Zespołu/

Liczącej

- 12 oddziałów i więcej.

-18 oddziałów i więcej

12

8

3

Dyrektor przedszkola

Czynnego 5 godzin liczącego do 2 oddziałów.

20

4

Dyrektor przedszkola

Czynnego ponad 5 godzin

Liczącego do 2 oddziałów

18

Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole /zespole/ przy:

12 oddziałach - 1 stanowisko

24 oddziałach - 2 stanowiska

Do ogólnej liczby oddziałów w szkole wlicz się oddziały przedszkolne / zerówki/ przy szkołach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:44