Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu

Zarządzenie Nr 19/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 13 marca 2020 r.

wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik 1 do zarządzenia Nr 19/2020
Burmistrza Morynia
z dnia 13 marca 2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO, KTÓRYCH ADMINISTRATOREM JEST GMINA MORYŃ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System monitoringu wizyjnego miasta i gminy Moryń, zwany w dalszej części Systemem, składa się z rejestratorów wizyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Moryń, których administratorem jest Gmina Moryń. W skład monitoringu wchodzą:

1) Monitoring terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu;

2) Monitoring terenu wokół budynku pawilonu socjalno-gastronomicznego na plaży miejskiej w Moryniu;

3) Monitoring terenu wokół budynku Wiejskiego Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu;

4) Monitoring terenu wokół budynku Wiejskie Centrum Kultury w Starym Objezierzu.

2. Elementy systemu monitoringu, miejsca zainstalowania rejestratora oraz rozmieszczenia kamer określa Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Mieszkańcy są informowani o funkcjonowaniu monitoringu na terenie miasta Moryń poprzez umieszczenie informacji na budynku monitorowanego obiektu oraz na każdym słupie, na którym zawieszona jest kamera.

4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku działania systemu monitoringu na terenie Miasta Moryń jest Gmina Moryń, reprezentowana przez Burmistrza Morynia.

§ 2. CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO

1. Podstawą przetwarzania jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 6 ust.1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (tzw. RODO).

2. Podstawowym celem utworzenia Systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie monitoringu zagrożeń występujących na terenie  miasta i gminy Moryń.

3. System służy obserwacji bezpośredniego otoczenia miejsc na terenie miasta i gminy Moryń, w których są zainstalowane kamery.

4. Prowadzenie obserwacji ma na celu ograniczenie napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży oraz niszczenia mienia w strefach objętych zasięgiem kamer.

5. Rejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 3. REJESTROWANIE ZDARZEŃ

1. Obsługa punktów kamerowych jest prowadzone na stanowiskach monitoringu, o którym mowa w pkt 1 rozdziału I.

2. Obserwacja powinna być prowadzona z poszanowaniem zasad godności człowieka, nie może być prowadzona w sposób który dyskryminuje obserwowanie osoby ze względu na płeć, kolor skóry, przynależność etniczną, poglądy, czy wyznanie.

3. Rejestracja obrazu odbywa się nieprzerwanie przez całą dobę.

4. Obszar obserwowanej strefy jest uzależniony od zasięgu kamery i ograniczających jej pole widzenia występujących przeszkód terenowych, obiektów budowlanych oraz roślinności.

5. Praca kamery podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się samoczynnie, gdzie otoczenie jest obserwowane według wyznaczonej ścieżki, lub też w razie potrzeby poprzez sterowanie kamerą przez operatora.

6. Obraz z punktów kamerowych jest przesyłany drogą przewodową lub radiową do rejestratora monitoringu.

7. Zarejestrowany obraz zdarzeń jest przechowywany przez okres nie krótszy niż 7 dni od daty rejestracji i nie dłuższy niż 30 dni, a następnie podlega on automatycznemu zniszczeniu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin o ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Kopie nagrań zawierające naruszenie prawa są wykonywane i przekazywane wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu na podstawie przepisów prawa (np. Policja i inne służby).

9. Zarejestrowany obraz z kamer może być udostępniony funkcjonariuszom Policji, sądom, prokuraturze oraz innym podmiotom ustawowym prowadzącym czynności dochodzeniowo – śledcze.

10. Dane mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Burmistrza Morynia.

§ 4. FUNKCJONOWANIE STANOWISKA MONITORINGU

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum monitoringu wizyjnego odpowiedzialna jest Gmina Moryń.

2. Za obsługę i nadzór nad systemem monitoringu w Gminie Moryń odpowiedzialny jest Informatyk.

3. Osoby upoważnione do dostępu do nagrań zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych za pomocą Systemu.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykaz kamer i obszaru monitoringu administrowanego

przez Gminę Moryń

Monitoring Urzędu Miejskiego w Moryniu

LP.

Lokalizacja kamery

Obszar monitoringu

1.

Róg budynku Urzędu przy rynku i ul. Szerokiej (kamera obrotowa)

Całość rynku od budynku Regionalnego Biura Geoparku po ul. Szeroką, skrzyżowanie ul. Szerokiej i ul. Szkolnej.

2.

Hol budynku Urzędu na parterze.

Korytarz na parterze, wejście do urzędu, wejście do pok. nr 1, wejście na schody.

3.

Róg budynku Regionalnego Biura Geoparku od strony budynku Urzędu.

Parking oraz część ul. Wąskiej i chodnika.

4.

Róg budynku Urzędu od strony Regionalnego biura Geoparku.

Runek z fontanną, ławkami, skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Żeromskiego

5.

Róg budynku Urzędu od ul. Szerokiej.

ul. Szeroka w kierunku ul. Szkolnej

6.

Róg budynku Urzędu od ul. Szerokiej.

Skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Szerokiej.

7.

Tył budynku Urzędu.

Teren za Urzędem, miejsce przeznaczone do parkowania samochodów.

8.

Tył budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

Plac za Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

9.

Regionalne Biuro Geoparku – pierwsza sala.

Wejście do Regionalnego Biura Geoparku, wejście do wnęki szatni, pierwsza sala,

10.

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

Plac Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście do świetlicy OSP, bramy garaży OSP.

11.

Hol na I piętrze Urzędu

Hol na I piętrze Urzędu, wejście do pok. nr 9 (sekretariatu), wejście do pok. nr 8 (USC), wejście na schody.

Monitoring Plaży Miejskiej

1.

Kamery zlokalizowana na budynku Pawilonu Socjalno-Gastronomicznym.

Obszar plaży przed budynkiem oraz za budynkiem Pawilonu.

Wiejskie Centrum Kultury w Starym Objezierzu

1.

Kamery zlokalizowane na zewnątrz Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Objezierzu

Obszar przed świetlicą od ulicy oraz wejście do świetlicy, obszar placu zabaw, obszar za świetlicą oraz wejście do siłowni.

2.

Kuchnia

Pomieszczenie kuchni.

3.

Sala główna świetlicy.

Sala główna świetlicy.

4.

Sala z komputerami.

Sala z komputerami.

5.

Siłownia

Siłownia

Wiejskiego Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu

1.

Kamery zlokalizowany na zewnątrz  budynku Wiejskiego Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu

Obszar za świetlicą, teren placu zabaw, wejście do świetlicy, brama wjazdowa na teren świetlicy.

2.

Sala główna.

Sala główna.

3.

Siłownia.

Siłownia.

 

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO], informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu(74-503), ul. Plac Wolności 1, tel. +48 (91) 466 79 67, e-mail: um@moryn.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@moryn.pl lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 9a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz ochrona mienia publicznego (art. 3 oraz art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia) art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań i mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

5. Monitoringiem objęto:

- budynek Urzędu Miejskiego w Moryniu pl. Wolności 1,

- budynek Socjalno-Gastronomiczny na plaży miejskiej w Moryniu,

- budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Objezierzu.

- Budynek Wiejskiego Centrum Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Klępiczu;

6. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane wynosi około 30 dni, jednak okres ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu do czasu zakończenia postępowania dowodowego.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

 

 

 

(Miejscowość, data)

 

 

 

(Imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

(nazwa jednostki)

 

 

 

 

 

(adres, jednostki)

 

 

 

 

 

(adres, jednostki)

 

 

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE ZAPISU ZE STANOWISKA DS. MONITORINGU

Wnoszę o udostępnienie przeglądu materiału zarejestrowanego na Stanowisku ds. monitoringu w okresie:

Start:

Godzina:

 

Dzień:

 

Miesiąc:

 

Rok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec:

Godzina:

 

Dzień:

 

Miesiąc:

 

Rok:

 

 

 

Materiały będą wykorzystane do ………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………..…….

 

 

 

(podpis, pieczęć osoby zatwierdzającej)

 

(podpis, pieczęć wnioskodawcy)

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-05-2020 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 13-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-05-2020 09:40