Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Relacja z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad

XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Dnia 23. 03. 2004 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Moryniu. Obrady toczyły się wokół ważnych tematów dotyczących m.in. uchwalenia budżetu gminy Moryń sprawy dotyczącej konserwacji oświetlenia ulicznego w gminie Moryń oraz informacji przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych na temat form współpracy z rolnikami. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji Pan Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady wnioskował o realizację punktu 6 (patrz porządek obrad) tj informacji ANR na temat sposobów współpracy z rolnikami w pierwszej kolejności. Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Ryszard Potapiński omówił zakres prac Agencji Nieruchomości Rolnych w ogóle oraz szczegółowo na terenie gminy Moryń. W swoim przemówieniu poinformował, że w zasobach ANR w gminie Moryń było 5800ha z tego trwale rozdysponowano 1640, nietrwale 3647ha, w zasobach pozostaje 525ha., są to ilości przybliżone bowiem Agencja dzierżawi wciąż nowe nieruchomości, a część wraca ponownie do Skarbu Państwa .Zaznaczył również, że dokonywane są wyłączenia z przedmiotu dzierżawy części nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenia gospodarstw, dotyczy to gruntów Zakładu Rolnego Moryń. Na koniec swojej wypowiedzi Pan Ryszard Potapiński zaprosił wszystkich zainteresowanych na dyżury pełnione przez przedstawiciela ANR w każdy pierwszy piątek miesiąca. Pan Jerzy Domaradzki zwrócił się do przewodniczącego ANR w sprawie uzyskania informacji na temat przekazania działki z przeznaczeniem sportowo- rekreacyjnym w obrębie trzech miejscowości Starego i Nowego Objezierza oraz Klępicza. Na pytanie radnego przedstawiciel z ANR odpowiedział, że działka przeznaczona jest na sprzedaż, ale w wyniku dyskusji poinformował, że część działki może być przekazana dla mieszkańców ww. miejscowości.

W dalszej kolejności realizowany był punkt 5 porządku obrad dotyczący konserwacji oświetlenia ulicznego w gminie Moryń. Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele z firmy energetycznej ENEA Rejon Energetyczny Stargard Szczeciński Panowie Marcin Pawłowski oraz Zdzisław Krzyżaniak. Podniesienie stawki za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Moryń, wywołało ożywioną dyskusję w czasie obrad sesji. Gmina nie chce przyjąć zaproponowanej ceny, która jest większa prawie o 48% od obowiązującej stawki, W budżecie gminy zaplanowana jest 20% kwota wzrostu wydatków konserwacji oświetlenia ulicznego. Przedstawiciele z energetyki ze swojej strony przedstawili argumenty za podtrzymaniem ceny 5 zł, twierdząc, że jeżeli stawka nie była podnoszona od 2002r. to gmina powinna się spodziewać wzrostu stawki. Przewodniczący Rady na zakończenie negocjacji zaproponował kompromis między ceną oferowaną przez Pana Burmistrza tj. 4.06 zł, a ceną wystosowaną przez energetykę, proponując wyśrodkowaną stawkę 4.50zł. Sprawa nie została rozstrzygnięta.

Przed przejściem do punktu 8 tj. rozpatrzeniem projektów uchwał Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2003 rok. Pani kierownik Jadwiga Jastrzębska poinformowała, że w roku 2003 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 484 rodziny, w tym 266 rodzin mieszkających na wsi. (pełne sprawozdanie w załączniku).

Przed rozpatrzeniem projektów uchwał Pan Władysław Serafiński wniósł o zmianę wysokości diet radnych, proponując

30zł miejscowym radnym, 40zł radnym dojeżdżającym, 500zł diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej i 400zł dla

wiceprzewodniczącego. Radni przez głosowanie jednogłośnie odrzucili wniosek radnego Władysława Serafińskiego.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał:

a)w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2004 rok -jednogłośnie

b)w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych- jednogłośnie

c) w sprawie zbycia nieruchomości (dz. 184/33 Bielin) -jednogłośnie

d) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. 204/3 Moryń)- jednogłośnie

e) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. 135 Moryń)- jednogłośnie

f) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. 311/2, 311/3 Moryń)- jednogłośnie.

g)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania (dz.188 Moryń)- jednogłośnie

h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz, 181 Moryń)- jednogłośnie

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w

mieście Moryń.- jednogłośnie

j)o zamianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będącymi nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych, -jednogłośnie.

k)o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli- jednogłośnie

l) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom.-jednogłośnie

ł)o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w l kategorii zaszeregowania oraz

wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.- jednogłośnie

Ostatnim punktem porządku obrad były odpowiedzi Pana Burmistrza na wnioski i zapytania radnych, po których

Przewodniczący Rady zamknął obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

INFORMACJA

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za rok 2003

Ośrodek Pomocy Społecznej jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy. Ośrodek jako jednostka organizacyjna podlega Radzie Miejskiej w Moryniu. Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, rozporządzeń wykonawczych i programów rządowych w celu ochronnym poziomu życia osób i rodzin, a także o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W roku 2003 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 484 rodziny, w tym 266 rodzin mieszkających na wsi.

Na realizację zadań Ośrodek otrzymał:

l. Środki z budżetu Wojewody

a) zasiłki i pomoc w naturze 684.139.00zl

b) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 48.444.00zl

c) składka na ubezpieczenie zdrowotne 33.772.00/1

d) dodatki mieszkaniowe 192.954.00zl

e) dożywianie dzieci w szkołach 79. OO.OOzI

f) wyprawki szkolne 1.980.00zl

g) skutki klęski żywiołowej - susza 8.144.00zl

h) utrzymanie Ośrodka 100.100.00zl

1.148.633.00zt

2. Środki z budżetu gminy

a) zasiłki celowe 70.000.00zl

b) dożywianie dzieci w szkołach 50.000.00zl

c) dodatki mieszkaniowe 165.454.00zl

d) utrzymanie Ośrodka 49.600.00zl

e) usługi opiekuńcze 31.972.00/1

367.026.00zl

3. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych SP

a) dożywianie uczniów 12.000.00zl

b) zasiłki celowe 2.000.00zl

-2-

ZADAMA ZLECONE OBLIGATORYJNE

l Zasiłek stały — przysługuje osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze wzglądu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji , polegającej na bezpośredniej , osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami o których mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27.08.19971'. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, póz. 776 z póz. zm.) lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

i

Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin - 194 świadczeń na kwotę 79.447.00zl

2. Zasiłek stały wyrównawczy - przysługuje osobie pełnoletniej samotnej lub w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Z ww zasiłku korzystało 19 rodziny - 109 świadczeń na kwotę ltS.225.00zl

3. Renta socjalna - przysługuje osobie pełnoletniej . całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18-go roku życia .niezależnie od dochodu . z zastrzeżeniem . gdy:

- osoba ta osiągnęła w, nagrodzenie z tytułu pracy przekraczające wysokość renty socjalnej.

-w przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej, kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu . aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekraczała 200°<> renty socjalnej . kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 50.00zl miesięcznie.

Z tej formy pomocy korzystało 154 osób - 1.331 świadczeń na kwotę 517.575.00zl

Od 1października 2003r. renty socjalne przyznają i wypłacają Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

4. .Składki na ubezpieczenie społeczne — Ośrodek opłacał za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem, w wysokości 32.52" n od kwoty zasiłku stałego.

Pomocą objęto 16 osób 169 świadczeń na kwotę 24.021.00zl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:51