herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVIII/ 144 /2004 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz


Uchwała Nr XVIII/ 144 /2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"

Na podstawie art.67 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz,1591,z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153.poz. l271 i Nr,214, pz.1806),Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się Statut Celowego Związku Gmin „Myślibórz" ,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Trąci moc Uchwałą Nr VIII / 45 / 2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        

                                                                                    Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/144/2004r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 lipca 2004

STATUT

                                    Celowego związku Gmin „MYŚLIBÓRZ”

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1. Celowy Związek Gmin „MYŚLIBÓRZ”, zwany dalej Związkiem, jest  dobrowolnym zrzeszeniem gmin o zasięgu regionalnym.

§ 2. Terenem działania Związku jest obszar gmin będących uczestnikami  Związku.

§ 3. Siedzibą Związku jest Myślibórz.

§ 4. Uczestnikami związku są gminy:

 1. Barlinek,

 2. Boleszkowice,

 3. Krzęcin,

 4. Lipiany,

 5. Lubiszyn,

 6. Moryń,

 7. Myślibórz,

 8. Nowogródek Pomorski,

 9. Pełczyce.

§ 5 Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku

§ 6. 1. Celem Związku jest identyfikacja, rozwiązywanie problemów i  zaspokajanie potrzeb w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska  naturalnego z uwzględnieniem specyfiki środowisk gminnych.

2. Celem Związku jest również edukacja proekologiczna mieszkańców  gmin, w szczególności w wychowaniu przedszkolnym i szkolnym na  wszystkich poziomach kształcenia.

3. Celem Związku jest także wspieranie działalności w zakresie rozwoju  turystyki indywidualnej i zorganizowanej jako zasadniczej dziedziny  działalności gospodarczej regionu.

§ 7. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych gmin oraz ich mieszkańców.

§ 8 . Do zadań Związku należy w szczególności:

      1. edukacja proekologiczna mieszkańców gmin,

2. opracowanie i kompleksowa realizacja regionalnego programu  gospodarki odpadami, a w tym:

  • zaprojektowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki odpadów stałych, gromadzonych w sposób selektywny i nieselektywny,

  • rekultywacja zamkniętych gminnych składowisk odpadów,

  • organizacja i prowadzenie monitoringu zamkniętych składowisk w okresie 30 lat,

  • wspieranie budowy zakładu utylizacji odpadów o zasięgu regionalnym, umożliwiającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów,

3. rozwiązanie problemu grzebowisk zwierząt w regionie,

4. organizacja i prowadzenie między gminnego schroniska dla zwierząt,

5. zaprojektowanie, wdrożenie i eksploatacja systemu gospodarki  wodno -ściekowej gminnej i regionalnej,

6. tworzenie, na bazie pozytywnych zmian w zakresie ochrony  środowiska, warunków do rozwoju turystyki w regionie,

Rozdział 3.

Organy Związku oraz zakres i tryb działania

§ 9. 1. Organami Związku są:

  1. Zgromadzenie Związku,

  2. Zarząd.

2. Zgromadzenie Związku może powoływać komisje doraźne.

3. Zarząd może powoływać zespoły ekspertów jako ciała pomocnicze w  realizacji zadań Związku.

§ 10. 1. Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym  Związku.

2. Gmina -uczestnik Związku jest reprezentowana w Zgromadzeniu  przez Burmistrza lub Wójta.

3. Każdemu uczestnikowi Związku przysługuje w Zgromadzeniu 1 głos.

§ 11. 1. Posiedzenie zgromadzenia zwołuje jego przewodniczący,  powiadamiając uczestników nie później niż 14 dni przed dniem  posiedzenia. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz  na kwartał

2. Przewodniczący Zgromadzenia winien zwołać jego posiedzenie również  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Zgromadzenia w  terminie 10 dni od daty wpływu wniosku z proponowanym porządkiem  obrad.

3. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się  protokół , który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 12. 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia członkowie  Związku zawiadamiani są pisemnie na co najmniej 30 dni przed  terminem obrad. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz  z projektami uchwał.

2. Porządek obrad Zgromadzenia przygotowuje Przewodniczący.

3. Uczestnicy Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw  w porządku obrad co najmniej 7 dni przed jego terminem.

4. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia powinien być podany  pisemnie do wiadomości członków Związku na 3 dni przed terminem  obrad.

5. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad  bezwzględną większością głosów statutowego składu Związku.

6. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach  objętych porządkiem obrad.

§ 13. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością  głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 14. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, o ile ustawy  nie stanowią inaczej.

§ 15.1.Obrady Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Zgromadzenia  każdorazowo wybierany spośród przedstawicieli gmin.

2. Zgromadzenie jest organem stanowiącym Związku. Do wyłącznych  kompetencji Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie Statutu Związku, regulaminów wewnętrznych i dokonywanie w nich zmian

  2. określanie kierunków działania Związku,

  3. wybór przewodniczącego Zgromadzenia

  4. wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

  5. uchwalenie planu finansowego Związku,

  6. uchwalenie wysokości , terminów płatności i sposobu wpłacania składek członkowskich i opłat od członków,

  7. przyjmowanie sprawozdań przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną, oraz podejmowanie uchwały w sprawach udzielenia lub nie absolutorium dla organów Związku,

  8. ustalenie wynagrodzeń przewodniczącego Zarządu, ustalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i Komisji,

  1. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

   • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia tych zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

   • tworzenia i przystępowania do podmiotów prawa handlowego i występowania w nich,

   • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,

   • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, oraz ustalania ich wysokości,

   • zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie.

 1. przyjmowanie do Związku nowego uczestnika.

 2. powoływanie komisji do rozwiązywania określonych spraw,

 3. określanie wielkości zobowiązań finansowych, które Zarząd może samodzielnie podejmować,

 4. rozpatrywanie odwołań uczestników Związku i rozpatrywanie skarg i zażaleń uczestników Związku, dotyczących działalności Związku i jego organów,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku.

  § 16. 1. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zarządu Związku na okres  czterech lat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością  głosów. Kandydatów na przewodniczącego zgłaszają członkowie  Zgromadzenia.

  2. Przewodniczącemu Zarządu Związku przysługuje tytuł  „Przewodniczącego Związku”.

  3. Ustanie członkostwa w Zarządzie Związku następuje w wyniku:

  a) śmierci członka Zarządu,

  b) ustąpienia członka Zarządu,

  c) odwołania członka Zarządu.

  d) wystąpienia gminy ze związku

  e) odwołanie przez Zgromadzenie

  § 17. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

  1. Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracą Zarządu.

  • 2. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków, w  tym vice przewodniczący.

  • 3. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza członków Zgromadzenia.

  • 4.Wybór członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów.

  • 5.Przewodniczący Związku reprezentuje Związek na zewnątrz.

  § 18. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez  Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

  2. Zarząd może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w  posiedzeniu co najmniej połowa składu.

  3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

  § 19. Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Związku, nie  należących do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia, poprzez  podejmowanie następujących uchwał, decyzji i czynności:

  1. wykonuje uchwały Zgromadzenia,

  2. przygotowuje projekty dokumentów programowych Związku,

  3. uchwala bieżący program Związku,

  4. opracowuje projekt i wykonuje plan finansowy Związku,

  5. zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Związku i  przygotowuje projekt porządku jego obrad,

  6. opracowuje roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne  sprawozdanie finansowe,

  7. gospodaruje majątkiem Związku w ramach uchwalonego budżetu,

  8.określa w drodze uchwały sposób wpłacania składek  członkowskich,

  9. organizuje biuro Związku dla zapewnienia ciągłości pracy Zarządu,

                   10. zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych  Związku.

  § 20. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem  składają dwaj członkowie Zarządu , w tym Przewodniczący lub  Wiceprzewodniczący Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

  2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań  pieniężnych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego  księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

  § 21.1 Zarząd może powoływać grupy robocze do realizacji zadań Związku.

  2. Grupy robocze są powoływane do realizacji określonych zadań lub  spraw. Uchwałą Zarządu o powołaniu grupy określa się odpowiednio  zakres jej działalności, skład oraz termin ukończenia prac.

  3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele członków Związku  oraz specjaliści.

  4. Grupy robocze przedkładają sprawozdanie Zarządowi.

  § 22. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje  Komisję Rewizyjną.

  2. Zgromadzenie wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną w  składzie 3 członków.

  3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego  Komisji.

  4. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenie  następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

  5. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją  członka Zarządu.

  6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością  głosów.

  7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

              a/ opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz  występowanie        z  wnioskiem do Zgromadzenia w sprawach  absolutorium dla Zarządu,

  b/ dokonywanie okresowych kontroli działalności finansowej  Zarządu Związku,

  c/ kontrola bieżącej działalności Zarządu pod kątem zgodności ze  statutem i podjętymi uchwałami Zgromadzenia.

  8. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej  określa regulamin pracy Komisji uchwalony przez Zgromadzenie.

  Rozdział 4

  Zasady udziału w kosztach, zyskach i pokrywania strat wspólnej działalności oraz korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

  § 23. 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, przychody  ze składek gmin, dotacje i darowizny.

  2.Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest  odrębnie zarządzany.

  3.Członkowie -Założyciele Związku wnoszą do Związku wpisowe w  wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.

  4. Członkowie Związku zobowiązani są wnieść wpisowe, w całości, w  terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do  Związku.

  5. Dochodami Związku są:

              a/ stałe roczne składki i opłaty członkowskie członków Związku,

  b/ dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku,

  c/ dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.

  6. Wysokość rocznych składek jest ustalona przez Zwyczajne Zgromadzenie Związku, a ich wielkość uzależniona jest od ilości  mieszkańców danej gminy -członka Związku na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Składki płatne są z góry w  czterech równych ratach do 15 dnia miesiąca po upływie każdego  kwartału. Zwłoka w płatności którychkolwiek z rat powoduje  naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty.

  § 24. 1.Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia nie wystarczają na  pokrycie wydatków funkcjonowania Związku, stratę pokrywają  członkowie Związku, proporcjonalnie do składki rocznej.

  2. Koszty realizowanego projektu Związku, które przekraczają  pozyskane na ten cel środki finansowe, pokrywają proporcjonalnie do  składki rocznej gminy wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez  rady zainteresowanych gmin.

  § 25. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu do dnia 15 listopada  przed posiedzeniem zatwierdzającym plan finansowy Związku, jego  projekt obejmujący przewidywane przychody i wydatki.

  2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do dnia 31 grudnia każdego  roku.

  3. Do czasu uchwalenia planu finansowego przez Zgromadzenie Związku ,  jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą  gospodarki budżetowej jest plan finansowy przedłożony Zgromadzeniu  Związku .

  § 26. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim  majątkiem.

  § 27. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań określonych  w statucie oraz szczegółowych planach na kolejne lata.

  2. Z obiektów i urządzeń uczestnicy Związku korzystają odpłatnie na równych zasadach.

  3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określane corocznie  przez Zgromadzenie Związku.

  Rozdział 5

  Zasady przystępowania i występowania członków oraz rozliczeń majątkowych.

  § 28. 1. Uczestnikami Związku mogą być wszystkie gminy, które wyraziły wolę  uczestnictwa w Związku.

  2. Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały Rady  Gminy o przystąpieniu do Związku i przyjęciu statutu .

  3. O przyjęciu nowego członka decyduje uchwałą Zgromadzenie  Związku, określając równocześnie wysokość wpisowego dla  przystępującej gminy.

  § 29. Uczestnikom przysługuje:

   1. prawo do udziału w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

   2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,

   3. prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał,

   4. prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

  § 30. Uczestnicy Związku zobowiązani są do:

   1. działania zgodnego z przepisami statutu,

   2. aktywnego udziału w pracy jego organów,

   3. płacenia składek związkowych oraz innych świadczeń na rzecz Związku, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie, proporcjonalnie do liczby ludności w gminie.

  § 31. 1. Uczestnictwo w Związku ustaje wskutek:

   1. wystąpienia członka ze Związku,

   2. wykreślenia członka ze Związku,

   3. likwidacji Związku.

  2. Ustanie uczestnictwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań  Związku wobec uczestnika.

  3. W razie ustania uczestnictwa, uczestnik zobowiązany jest w terminie  ustalonym przez Zarząd do uregulowania wszystkich zobowiązań w  stosunku do Związku.

  4. W razie ustania uczestnictwa wniesione składki członkowskie  przepadają na rzecz Związku.

  § 32.1. Wystąpienie ze Związku dokonuje się w terminie sześciu miesięcy od  dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, potwierdzonego  stosowną uchwałą Rady Gminy do Zgromadzenia Związku, licząc do  końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

  2. Wystąpienie ze związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.

  § 33. 1.Wykreślenie uczestnika ze Związku może nastąpić w przypadku:

  a/ nie wywiązania się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy z  nałożonych przez Związek zobowiązań

  b/ gdy członek zalega z płaceniem składki członkowskiej przez okres  dłuższy niż 6 miesięcy,

  2. Decyzje o wykreśleniu uczestnika ze Związku podejmuje  Zgromadzenie w formie uchwały.

  Rozdział 6

  Zasady likwidacji Związku

  § 34. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia  o postawienie Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5 członków  składu Zgromadzenia.

  2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

  3. Do obowiązków likwidatora należy:

   1. sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

   3. publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,

   4. zakończenie bieżących spraw Związku,

   5. realizacja zobowiązań Związku,

   6. zbycie majątku Związku,

   7. złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

    4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy  uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji  proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo  w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego  przedsiębiorstw i zakładów mają członkowie, na obszarze których  owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

    Rozdział 7

    Postanowienia końcowe

    § 35. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

     

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 21-07-2004 11:59
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2004
   Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2004 11:59