Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 56/2020

Burmistrza Morynia

z dnia 28 lipca 2020 r.

 

w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miejskim w Moryniu, powołuje się komisję przetargową do przygotowywania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwaną dalej „komisją”.

§ 2. 1. W skład komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – Sławomir Jasek,

2) Sekretarz – Sebastian Portkowski,

3) Członek – Łukasz Strzelczyk,

4) Członek – pracownik merytorycznie odpowiedzialny za prowadzenie danej sprawy.

2. Kierownik Zamawiającego, na wniosek Przewodniczącego, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).

3. Na posiedzeniach komisji obecne mogą być także inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, zaproszone przez Burmistrza.

4. Osobom wymienionym w ust. 2 i 3 nie przysługuje prawo głosu.

§ 3. Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Morynia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 56/2020

Burmistrza Morynia z dnia 28.07.2020 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

ROZDZIAŁ l

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb pracy komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia albo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją”.
 2. Regulamin stosuje się zarówno do komisji powołanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, jak i do komisji powołanych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy.
 3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o kierowniku zamawiającego należy pod tym pojęciem rozumieć także osobę wykonującą czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego.

 

Rozdział II

Tryb pracy komisji

 

§ 2

 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego postanowiono w zarządzeniu o jej powołaniu.
 2. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny
  i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
 3. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
 4. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
 5. Członkowie komisji dokonują przyjęcia swoich obowiązków poprzez złożenie oświadczenia.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera także zobowiązanie do zachowania poufności, bezstronności, rzetelności i obiektywizmu w pracach komisji.
 7. Oświadczenia członków komisji stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

 

§ 3

 1. Komisja pracuje kolegialnie.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń, biorąc pod uwagę uzasadnione wnioski członków komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich innych obowiązków służbowych.
 3. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania lub na podstawie sumy albo średniej arytmetycznej indywidualnych ocen.
 4. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji jej przewodniczący odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin.
 5. Członek komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem komisji obowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrębne).
 6. Członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu komisji, potwierdzają pisemnie zapoznanie się z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

 1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazują je przewodniczącemu komisji.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, członkowie komisji składają niezwłocznie po zakończeniu sesji otwarcia ofert, chyba że okoliczności uzasadniające złożenie tego oświadczenia ujawnią się na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  W przypadku zmiany w zakresie istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji obowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych
  w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego komisji oraz kierownika zamawiającego, a w przypadku przewodniczącego komisji – kierownika zamawiającego.
 4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
 5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez członka komisji oświadczenia lub złożenia oświadczenia nieprawdziwego.

 

§ 5

 1. Komisja może wnioskować do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego do wykonania określonych w toku jej prac czynności, jeżeli do ich wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.
 2. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile jest to możliwe – wskazanie kandydatury biegłego.
 3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym.
 4. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do biegłych.

 

§ 6

W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia:

 1. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do dialogu lub zaproszenia do negocjacji, wraz z istotnymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego / wzorem umowy;
 2. projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 7

 1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:
 1. zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
 2. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie;
 3. zamieszcza na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym ogłoszenia) i informacje wymagane ustawą do opublikowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany w pkt 3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim – w przypadku podjęcia takiej decyzji przez kierownika zamawiającego;
 5. zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki;
 6. przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 7. przygotowuje i przedkłada kierownikowi zamawiającego projekty zaproszeń[1], informacji[2] oraz innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy[3];
 8. prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo dialogu;
 9. dokonuje otwarcia ofert;
 10. dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
 11. przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania;
 12. dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia kierownikowi zamawiającego rekomendację dotyczącą odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na informację o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;
 13. przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje w zakresie wnioskowania do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania wadium - w przypadkach określonych ustawą;
 14. przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą;
 15. sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 16. przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje w zakresie określenia warunków przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
 17. wykonuje czynności niezbędne do przeprowadzenia licytacji elektronicznej;
 18. zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na zasadach określonych w art. 95 ustawy.
 1. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:
 1. bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;
 3. sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
 4. otwiera oferty, które zostały złożone w terminie;
 5. odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Komisja zwraca oferty złożone po terminie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.
 2. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków komisji

 

§ 8

Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają prawo w szczególności do:

 1. dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji;
 2. uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji;
 3. zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących funkcjonowania komisji;
 4. wnioskowania o powołanie biegłego.

 

§ 9

 1. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności:
 1. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 3. badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków
  o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
 4. złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia,
  o którym mowa w § 2 ust. 5 regulaminu.
 1. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem komisji, należy w szczególności:
 1. wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 regulaminu, w tym zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;
 2. niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

§ 10

  1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 9 ust. 1 regulaminu,  należy w szczególności:
 1. organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono w zarządzeniu  o jej powołaniu;
 2. odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 17
  ust. 1 ustawy oraz oświadczeń, o których mowa w §2 ust. 5 regulaminu i włączenie wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
 3. wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa
  w art. 17 ust. 1 ustawy, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;
 4. w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
 5. podział prac przydzielanych członkom komisji;
 6. informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;
 7. przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;
 8. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;
 9. nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
  1. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 regulaminu.
  2. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.

 

§ 11

1. Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności:

 1. dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
  z załącznikami;
 2. udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;
 3. przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
 4. czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków komisji;
 5. odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem;
 6. przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:

a)  udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;

b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;

c) dokonania jej archiwizacji.

 

Rozdział IV

Zakończenie prac komisji

 

§ 12

 1. Przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami.
 2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2020 r.
 2. Aktualny tekst jednolity Regulaminu Burmistrz Morynia publikuje zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

 

 

[1] Np. zaproszenie do składania ofert (PO, NzO, DK, NbzO, ZoC, LE), zaproszenie do składania ofert wstępnych (NzO), zaproszenie do negocjacji (NzO, NbzO, WR), zaproszenie do dialogu konkurencyjnego (DK), zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej (AE).

[2] Np. informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (PO, NzO, DK), informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego (DK), informacje przekazywane na bieżąco wykonawcom w toku aukcji elektronicznej (AE).

[3] Np. zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 2 ustawy).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mikołajczyk 05-08-2020 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Portkowski 28-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2020 07:48