Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Nr 89/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży następujące nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: Działka nr 475 o pow. -  1159 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033628/4, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną i kompleksu sportowego, ze średnim dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowi stadion sportowy, od południa projektowana droga wewnętrzna i ciąg pieszo – jezdny, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki średni, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiąca na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej, Pojedyncze działki w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zostały już zabudowane domkami jednorodzinnymi wolnostojącym, cześć została wydzielona i jest przeznaczona na sprzedaż. Działka jest w kształcie kwadratu, teren o lekkim spadku, niezagospodarowany w zasięgu częściowego uzbrojenia. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

? zabudowa wolnostojąca maksymalnie 5 budynków,

? maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

? minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 60%,

? maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0 m, maksymalnie dwie kondygnacje,

? forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

? dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

? minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m²,

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

? dostępność do drogi publicznej od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW i ciągu pieszo – jezdnego 7KP,

? zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ciągach komunikacyjnych 6KDW i 7KP.

 

Wartość nieruchomości: 57.370,00 zł

 

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży wraz z udziałami w następujących nieruchomościach, stanowiących grunty niezabudowane (ciąg pieszo - jezdny niepubliczny oraz zieleń urządzona o charakterze niepublicznym – parkowa):

 

 1/17 w działce nr 497 obręb Moryń 2 oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną Działka jest w kształcie regularnego wieloboku, teren płaski, niezagospodarowany w zasięgu częściowego uzbrojenia.

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zieleń urządzona o charakterze niepublicznym - parkowa, oznaczona w jednostce planistycznej jako 5 ZP.  

Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

- zakaz grodzenia terenu,

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją

terenu ( ławki, stoliki, wiaty),

- urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimych drzew i krzewów,

- nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

infrastruktury technicznej:

- lokalizacja awaryjnej studni publicznej,  

- oświetlenie terenu elektroenergetyczną linią kablową 0,4 KW.

 Wartość nieruchomości: 43.860,00

 

 1/17 w działce nr 486, obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka jest w kształcie wąskim i bardzo wydłużonym, typowym dla działek drogowych, z zapewnionym bezpośrednim dojazdem do drogi głównej. Teren płaski, częściowo z lekkim spadkiem, niezagospodarowany, o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga wewnętrzna niepubliczna 6KDW, strefa ruchu uspokojonego. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

- nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

- ciąg pieszo jezdny z dopuszczeniem ruchu kołowego do obsługi wydzielonej działki oraz przepompowni ścieków i wód opadowych,

- szerokość w linii rozgraniczenia 10m, długość 480cm, strefa ruchu uspokojonego,

 infrastruktury technicznej:

- w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się: sieć wodociągową Ø100, kanalizację sieciową Ø200, kanalizację deszczową  Ø300, rurociąg tłoczony ścieków i wód opadowych Ø100, elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV, elektroenergetyczną linię kablową 15kV, elektrotechniczną kanalizację kablową.

Przeznaczenie terenu przyjęto zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – droga wewnętrzna niepubliczna.

Wartość nieruchomości: 185.790 zł

 

1/17 w działce nr 476 obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo jezdny nie publiczny 7KP. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

- nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

- ciąg pieszo jezdny z dopuszczeniem ruchu kołowego do obsługi wydzielonej działki oraz przepompowni ścieków i wód opadowych,.

- szerokość w linii rozgraniczenia 5m, długość 40cm,

 infrastruktury technicznej:

- w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się: sieć wodociągową Ø100, kanalizację sanitarną Ø200, kanalizację deszczową  Ø300, rurociąg tłoczny ścieków i wód opadowych Ø100, elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV.

Wartość nieruchomości: 7.190,00 zł.

 

1/17 w działce nr 496 obręb 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka jest w kształcie wąskim i wydłużonym, typowym dla działek drogowych, z zapewnionym dojazdem do drogi głównej drogą wewnętrzną. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszy nie publiczny 8KX. Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie występują,

- nie dopuszcza się podziału nieruchomości,

systemu komunikacji:

- ciąg pieszy,

- szerokość w linii rozgraniczenia 5m, długość 70cm,

 infrastruktury technicznej:

- w linii rozgraniczenia ciągu prowadzi się elektroenergetyczną linię kablową 0,4kV.

Wartość nieruchomości: 13.030,00 zł.

 

Cena nieruchomości wraz z udziałami w powyżej wskazanych nieruchomościach: 72.397,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  –  do 07 grudnia 2020 r.                .

§ 2. Sprzedaż działek nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego lub w rokowaniach. Do ceny  osiągniętej w przetargu lub rokowaniach doliczony będzie  obowiązujący podatek Vat.

§ 3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 26  października 2020 r. do  16 listopada  2020 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-10-2020 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 26-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2020 14:27