Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2021-12-23 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2021-12-14 09:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-09 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-12-02 09:41
dokument Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-11-17 10:23
dokument Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-11-02 13:55
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2021-10-20 10:46
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-10-20 10:20
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-09-27 09:41
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2021-09-15 09:07
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-12-02 10:11
dokument Zarządzenie Nr  68/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-09-06 13:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-29 14:34
dokument Zarządzenie Nr 62 /2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-22 11:23
dokument Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-07-21 10:27
dokument Zarządzenie Nr  60/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-20 10:48
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 2021-06-25 14:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2021-07-29 11:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Moryń 2021-07-29 11:42
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-06-22 13:40
dokument Zarządzenie Nr 52/2021w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2021-06-11 13:02
dokument Zarządzenie Nr  51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-06-10 15:06
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 38 obręb 1 miasta Moryń 2021-06-10 15:08
dokument Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-06-10 13:41
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2021-06-21 13:03
dokument Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-24 10:53
dokument Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia nieruchomości 2021-05-11 07:54
dokument Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2021-05-17 14:36
dokument Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:31
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Morynia z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku 2021-04-22 14:46
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 188/16 obręb Stare Objezierze, nr 5 obręb Gądno 2021-04-16 13:39
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-16 13:37
dokument Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-12 09:53
dokument Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2021-04-12 08:27
dokument Zarządzenie 25/2020 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2021-03-24 07:30
dokument Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-03-19 11:00
dokument Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 12:08
dokument Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 11:17
dokument Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku 2021-03-04 14:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 11:20
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 09:43
dokument Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 10:55
dokument Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 11:13
dokument Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2021-02-01 11:26
dokument Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2021-02-01 11:13
dokument Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-02-01 11:11
dokument Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-01-26 15:11
dokument Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2021-01-26 15:11
dokument Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-19 14:51
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-19 14:42
dokument Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2021-01-19 14:44
dokument Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-01-19 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku 2021-01-08 07:15