herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XIX/154/2004 w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie


Uchwała Nr XIX/154/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 ) w związku z art. 23 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r., Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Desygnuje się Jana Marandę - Burmistrza Morynia,jako przedstawiciela Gminy Moryń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie.

§ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                  Karol Głodny

Uzasadnienie

Kończy się kadencja obecnie istniejącej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie. Zgodnie z art.23 ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/Dz.U. Dz 2004r. Nr 99 póz. 1001/ w skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływana przez starostę m.in. spośród działających na terenie powiatu jednostek samorządu terytorialnego.

Starosta Powiatu zwrócił się do Rady Miejskiej w Moryniu z prośbą o wybór i desygnowanie jednego przedstawiciela reprezentującego powiatową strukturę jednostek samorządu gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 12:02