herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XIX/162/2004 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego


UCHWAŁA Nr XIX/162/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 09 września 2004r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z 2001r.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Traci moc uchwała Nr XXXVII/363/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 września 2002r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 12:05