herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwałą nr XX/169/04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiących własność gminy Moryń


U C H W A Ł A Nr XX/169/2004

R a d y M i e j s k i e j w Moryniu

z d n i a 20 października 2004 r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 116, poz.1203) i art.34 ust.6 oraz 68 ust1.pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129,poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 25, poz.243, Nr74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966 i nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz. 870 Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Morynia do sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń.

§ 2.1. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami będącymi w zasobach gminy, mają najemcy.

2. Najemca może kupić z zasobów gminnych tylko jeden lokal mieszkalny z uwzględnieniem bonifikaty określonej w § 3.

3. Najemcy nie przysługuje prawo do bonifikaty określonej w § 3 jeżeli najemca lub współmałżonek są właścicielami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 3. Ustala się następujące bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej, budynków mieszkalnych na rzecz najemców w następującej wysokości:

1. 90% ceny przy jednorazowej wpłacie cen w budynkach wybudowanych do roku 1980

2. 80% ceny przy wpłacie jednorazowej w budynkach wybudowanych po roku 1980.

3. 80 % ceny przy sprzedaży na raty w budynkach wybudowanych do roku 1980.

4. 70% ceny przy sprzedaży na raty w budynkach wybudowanych po roku.1980 .

§ 4.1. W przypadku sprzedaży ratalnej nabywcy przysługuje rozłożenie ceny maksymalnie na 10 lat .

2.Oprocentowanie ustala się w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP od niespłaconej kwoty.

§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza do wliczenia do ceny sprzedaży po bonifikatach kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wszystkich prac geodezyjnych (podział nieruchomości , wznowienia granic, opisów nieruchomości) i kosztów wyceny.

Koszty sądowe i koszty zawarcia umowy ponoszą nabywcy.

§ 6 Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003 r. sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiącymi własność gminy Moryń (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 112, poz.1880)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 09:28