herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XX/176/04 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok


Uchwała Nr XX/176/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2004rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 42.631zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 42.631zł, z tego:

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 13.799zł

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 28.832zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 70.632zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 70.632zł, z tego:

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 28.001zł

„ „ 75805 § 2920 „ 42.631zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 33.600zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 33.600zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 7.000zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 2.500zł

Dział 900 rozdział 90003 § 6050 o kwotę 20.000zł

Dział rozdział 90095 § 4300 o kwotę 2.500zł

Dział 921 rozdział 92109 § 4300 o kwotę 1.600zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 201.601zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 201.601zł, z tego:

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 1.000zł

„ „ „ § 6060 „ 6.000zł

„ 710 „ 71004 § 4300 „ 15.000zł

„ „ 71014 § 4300 „ 5.000zł

„ 801 „ 80101 § 6060 „ 168.001zł

„ 854 „ 85401 § 4270 „ 2.500zł

„ 900 „ 90095 § 4010 „ 2.500zł

„ 921 „ 92109 § 4010 „ 1.600zł

§ 5. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 140.000 zł., który zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                              Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1

Dział 756-zmniejszenie planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z korektą wymiaru - 13.799

Dział 758- zmniejszenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej - 28.832

Do § 2

Dział 758- zwiększenie subwencji oświatowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu - 28.001

-subwencja rekompensująca utracone dochody z tyt.ulg i zwolnień ustawowych za II półrocze 2003r. - 42.631

Do § 3

Dział 600-przeniesienie planu do działu 700 - 7.000

Dział 801-przeniesienie planu do działu 854 - 2.500

Dział 900-zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji na kanalizację gminy - 20.000

-przeniesienie środków na prace interwencyjne - 2.500 

 Dział 921-przeniesienie środków na zatrudnienie pracownika świetlicy-1.600

 Do § 4

Dział 700-środki na wykupy nieruchomości i usługi - 7.000

Dział 710-zwiększenieplanu na wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy - 15.000

-środki na opracowania geodezyjne - 5.000

Dział 801-termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Moryniu - 168.001

Dział 854-modernizacja ubikacji dziewcząt i chłopców w SP w Witnicy - 2.500

Dział 900-wynagrodzenia osobowe pracowników prac publicznych - 2.500

Dział 921-wynagrodzenia osobowe pracownika świetlicy - 1.600

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-12-2004 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 13:24