herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XIX/182/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2005


Uchwała Nr XXI/182/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 02 grudnia 2004r

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń

na lata 2004-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/161/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 9 września 2004r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                           Karol Głodny

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/182/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia  2 grudnia 2004r.

Plan Rozwoju Lokalnego jest kolejnym, po Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015, kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Wymogi określone w ZOPRR nakładają obowiązek posiadania planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006, pomimo tego wskazane jest również ujęcie planowanych działań w latach 2007 - 2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej). Zasada finansowania projektów w UE - „n+2”, wskazuje konieczność planowania działań i zadań w okresie do końca 2008 roku, co zostało ustalone na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Moryniu.

Podstawą w pracach nad dokumentem była przede wszystkim Strategia Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003 - 2015. Decyzję o przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego podjął Burmistrz Morynia Zarządzeniem z dniu 23 kwietnia 2004r. Do pracy nad PRL wyznaczono pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu. Prowadzono również konsultacje społeczne. Zorganizowane spotkanie, na którym przedstawiono zakres opracowania i przykładowe zadania do umieszczenia w Planie. W spotkaniu tym uczestniczyli Radni Rady Miejskiej w Moryniu, oraz partnerzy społeczno-gospodarczy.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną Gminy Moryń, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy Moryń.

Plan jest dokumentem wymagającym stałego monitoringu, a w razie potrzeby niezbędne będą także zmiany i korekty.

Zmiany w Uchwalonym Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIX/161/2004 z dnia 09 września 2004r, są wynikiem zgłoszonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego uwag co do zakresu planu. Wojewoda stwierdził, że uchwalony Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń należy uzupełnić o następujące elementy:

  1. informacji na temat zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,

Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego w Gminie Moryń z dniem 1.01.2002r straciły w większości obowiązującą moc (około 98% powierzchni gminy). Zadania realizowane tam gdzie plany miejscowe obowiązują, wyzują zgodność z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego. Wykazano tutaj również zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń - które jest obowiązującym dokumentem planistycznym w zakresie polityki przestrzennej. Większość zadań jest również zgodna ze Strategia rozwoju Gminy Moryna lata 2003-2015, co również zostało wykazane.

  1. etapów działania wraz z przewidywanym czasem realizacji

Uzupełniono dla każdego zadania.

  1. oczekiwanych rezultatów i wskaźników monitoringowych - w odniesieniu do poszczególnych zadań,

Uszczegółowiono w odniesieniu do każdego działania.

  1. podmiotów uczestniczących we wdrażaniu jednostkowych tematów.

Rozszerzono zakres podmiotów i uszczegółowiono zapisy jednostek uczestniczących we wdrażaniu poszczególnych zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 12:41