herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XXII /191 /2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy

Komisji Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 )oraz § 39 Statutu Gminy Moryń, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu na 2005 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały :

  1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

- stanowiący załącznik nr 1

2) Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki

Społecznej na 2005 rok - stanowiący załącznik nr 2

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXII /191 /2004

Rady Miejskiej

w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

1.Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

2.Wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2004 rok.

3.Kontrola zasadności i prawidłowości zwolnień podatkowych w roku 2004 .

4.Kontrolowanie działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie :

- przestrzegania Statutu Gminy

- prowadzenia gospodarki finansowej

- wykonywania uchwał Rady Miejskiej.

5.Zadania Kontrolne zlecone przez Radę Miejską.

Załącznik nr 2 do uchwały NrXXII/191/2004Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki

Społecznej na 2005 rok

  1. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Miejską.

  1. Kontrola celowości wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska.

  1. Opiniowanie planów rozwoju i modernizacji.

  1. Przedkładanie projektów uchwał dotyczących rozwoju gospodarczego.

  1. Rozpatrywanie skarg dotyczących rozwoju gospodarczego i polityki socjalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 18-01-2005 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2005 14:04