herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych


UCHWAŁA NR XXII/192/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń

Na podstawie art.6 ust.12, art. 14 pkt 3 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683; Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz..1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291)oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994r. Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się inkasentów do inkasa należności z tytułu podatku od nieruchomości,od posiadania psów i opłaty targowej oraz podatku rolnego pobieranych od mieszkańców Miasta i Gminy Moryń:

1. Sołectwa:

Bielin - sołtys - Dorawa Bogumiła

Dolsko - sołtys - Łyczakowski Tadeusz

Gądno - sołtys - Kałduński Jacek

Klępicz - sołtys - Kagan Stefan

Mirowo - sołtys - Pohorecka Dorota

Nowe Objezierze - sołtys - Kiełbasa Stanisław

Stare Objezierze - sołtys - Kuzior Teresa

Przyjezierze - sołtys - Nowiński Adam

Witnica - sołtys - Koladyński Robert

2. Miasto Moryń - Lizurej Marianna- wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu - wyłącznie w zakresie podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

§ 2. 1.Ustala się stawki wynagrodzeń za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od mieszkańców Miasta i Gminy Moryń w następujących procentach od pobranych kwot:

Bielin - 7,3% Stare Objezierze - 5,9%

Dolsko - 5,1% Nowe Objezierze - 3,5%

Gądno - 6,2% Przyjezierze - 6,2%

Klępicz - 6,1% Witnica - 6,3%

Mirowo - 6,1% Moryń - 3,0%

2.Ustala się stawkę wynagrodzenia za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu podatku od posiadania psów w następującym procencie od pobranej kwoty-20%.

3.Ustala się stawkę wynagrodzenia za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu opłaty targowej w następującym procencie od pobranej kwoty-10%.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 marca 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy i Miasta Moryń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.

                                          Przewodniczący Rady

                                          Karol Głodny

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenia tej uchwały wynika z nowej interpretacji przepisów dotyczących inkasentów. Dotychczas inkasenci byli zatrudniani w oparciu o umowy cywilno-prawne. Zgodnie z obecnie obowiązującą interpretacją, inkasentów należy wskazać imiennie poprzez przyjęcie uchwały przez Radę Gminy.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 18-01-2005 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2005 14:10