herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany w Uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz z

 

 

 

UCHWAŁA NR XXII/193/2004

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany w uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

 

 

 

 

 

Na podstawie art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683; Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz..1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291)Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1.W uchwale Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru, zmienia się w § 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: ”Pobór opłaty na terenie sołectw powierza się inkasentom określonym w § 1 uchwały Nr XXII/192/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń”.

 

 

 

 

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Wprowadzenie nowej uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń, pociąga za sobą konieczność zmiany §2 pkt 2 uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia

 

 

 

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru

 

 

 

Na podstawie art.19 pkt.1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; z 1994r. Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.(M. P. Nr 43, poz.765) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

§1.Ustala się obniżoną cenę skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Moryń w kwocie 35,00 za 1q.

 

 

 

§2.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Nie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Moryniu w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego w gminie Moryń na 2005r. spowoduje zastosowanie maksymalnej stawki 37,67 zł ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Statystycznego. W roku ubiegłym maksymalna stawka wynosiła 34,57 zł -obowiązująca w gminie Moryń 32,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm).

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 18-01-2005 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 19-09-2016 14:30