herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXII/194/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego istowarzy


                                          Uchwała Nr XXII/194/2004

                                            Rady Miejskiej w Moryniu

                                             z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.5 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr96,poz.873), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy na 2005 r. Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust.1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                      Karol Głodny

     Załącznik

do Uchwały Nr XXII/194/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM WSPÓŁPRAC Y NA 2005 ROK GMINY MORYŃ

Z ORGANIZACJAM I POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU

- TERYTORIALNEGO

Rada Miejska w Moryniu doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach Gminy Moryń, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje program działań na rok 2005.

§ 1. Gmina Moryń dążąc do możliwości najszerszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, wspierać będzie realizację swoich zadań poprzez organizacje pozarządowe.

§ 2. Rada Miejska w corocznym budżecie zapewniać będzie środki na realizację zadań Gminy poprzez organizacje pozarządowe.

§ 3. Gmina realizuje zadania publiczne o których mowa w Ustawie we współpracy organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami. Współpraca ta może przybrać następujące formy:

  1. Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

  2. Wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

§ 4. Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:

  1. Rodzaju zadania

  2. Wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

  3. Zasadach przyznawania dotacji,

  4. Terminach i warunkach realizacji zadania,

  5. Terminie składania ofert,

  6. Terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

  7. Realizowanych w roku budżetowym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację.

§ 6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

§ 7. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.

§ 8. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzona jest pisemna umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego.

§ 9. Podmiot, który realizuje zadania zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 19-01-2005 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 14:32