herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXII/195/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009


                           UCHWAŁA Nr XXII/195/2004

                         RadyMiejskiej w Moryniu

                        zdnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005 - 2009

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz.733, z 2002r. Nr 168 póz. 1383, Nr113poz.984,z2003r. Nr 113 póz. 1069, z 2004r. Nr 116, póz. 1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Moryń na lata 2005 - 2009 obejmujący:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) planowaną sprzedaż w kolejnych latach,

4) zasady polityki czynszowej,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do uchwały

NrXXII/195/2004

z dnia 29 grudnia 2004r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MORYŃ NA LATA

2005 - 2009

Rozdział l

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 1.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Moryń obejmuje 137 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy, względnie użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.

2. Gmina posiada 42 lokale , położone w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki położone w miejscowościach:

1) Klępicz

2) Moryń

3) Witnica

4) Stare Objezierze

5) Nowe Objezierze

3. Na prawach współwłasności Gmina posiada 15 budynków, w których jest właścicielem 50 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w miejscowościach:

1) Moryń

2) Klępicz

3) Stare Objezierze

4) Nowe Objezierze

5) Witnica

4. Z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielono l lokal na wynajem jako lokal socjalny w budynku przy ul. Chopina 4.

§ 2. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje:

1. 35 budynków wybudowanych przed rokiem 1945

2. 5 budynków wybudowanych w roku 1975 i 1989

Zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

Zasób budynków i lokali w m. Moryń wymaga bieżących napraw i remontów natomiast lokale i budynki przyjęte od Agencji Nieruchomości Rolnych w większości wymagają remontów o większym rozmiarze

§ 3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje zmniejszanie się istniejącego zasobu mieszkaniowego. Przewiduje się, że wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach będzie się kształtować następująco:


Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Powierzchnia lokali w m2

7288

6969

6597

6232

5860

W tym lokale socjalne

40

40

40

40

40

Planowana sprzedaż w m2

319

372

365

372

426

Stan zasobu na koniec roku w m2

6969

6597

6232

5860

5434

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

§ 4. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów, jak też zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne. §5.1. Przewiduje się, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2005 - 2009, jak i warunki zamieszkania w lokalach będą ulegały poprawie wskutek wykonania odpowiednio: budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wymiany pokryć dachowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W pozostałym zakresie przewiduje się utrzymanie stanu technicznego na obecnym poziomie poprzez przeprowadzenie remontów bieżących

2. W latach 2005 - 2009 koszty te przedstawiają się następująco:

L.p.

Zakres robót

2005

2006

2007

2008

2009

Razem

l.

Wymiana stolarki okiennej

12.352,-

6.500,-

6.950,-

7.000,-

7.000.-

39.802.-

2.

Wymiana stolarki drzwiowej

9.264,-

2.600,-

2.600,-

3.000,-

3.000,-

20.464,-

3.

Wymiana oraz remonty dachów i ścian

57.256,-

76.208,-

78.282,-

80.447,-

84.447,-

376.640,-

4.

Wymiana podłóg

6.500,-

3.000,-

3.000.-

3.000,-

3.000,-

18.500,-

5.

Naprawa /wymiana/ inst. elektrycznej

10.500,-

10.500.-

10.500,-

11.000,-

11.500.-

53.500,-

6.

Malowanie klatek schodowych

2.000,-

2.000,-

2.500,-

2.500,-

2.500,-

11.500,-

Razem

97.872.-

100.808,-

103.832,-

106.947,-

110.947

520.406.-

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 6. Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach określa się na podstawie wniosków najemców stale zamieszkujących w tych lokalach. Przewiduje się do zbycia w poszczególnych latach następujące ilości lokali

- w roku 2005 - 6

- w roku 2006 - 7

- w roku 2007 - 5

- w roku 2008 - 7

- w roku 2009 - 8

§ 7. Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Miejską w Moryniu odrębną uchwałą.

Rozdzial 4

Zasady polityki czynszowej

§ 8. Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2005 - 2009, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

§ 9.1. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za l m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

2. Burmistrz może podwyższać stawkę podstawową czynszu nie częściej niż l raz w roku.

3. Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 685 Kodeksu cywilnego.

§ 10.1. Określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia (podwyższenia) stawki podstawowej:

1. czynniki podwyższające:

a) lokal wyposażony we - 20%

b) lokal wyposażony w łazienkę - 20 %

c) lokal wyposażony w centralne ogrzewanie - 20%

d) lokal wyposażony w ciepłą wodę - 20%

e) lokale w budynkach jedno i dwurodzinnych - 20%

f) lokale w budynkach wybudowanych po 1945r. - 20%

2. czynniki obniżające:

a) lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 5 %

b) lokal, w którym we znajduje się poza lokalem - 5 %

c) lokal na poddaszu, w suterenie lub z podłogą na poziomie gruntu - 5 %

d) przeznaczenie budynku do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny - 5%

2. Obniżenie lub podwyższenie stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających lub podwyższających.

3. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny.

Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

§ 11. Czynności z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy, w granicach ustalonych przez Burmistrza, zostały powierzone Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:

1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

2) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków,

3) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

4) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat, związanych z najmem lokali,

5) zapewnienie obsługi komunalnej poprzez zawieranie umów na świadczenie usług odbioru nieczystości stałych i ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

6) organizowanie i prowadzenie zarządu lokalami, położonymi w budynkach będących współwłasnością Gminy i byłych najemców

3. Wykonywany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarząd nieruchomościami wspólnymi, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy i właścicieli lokali już wykupionych od Gminy, będzie ustawał w miarę wykupu przez najemców wszystkich lokali w danym budynku.

Rozdział 6 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 12. W latach 2005 - 2009 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

1. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

2. wpływy z czynszów za lokale użytkowe,

§ 13. W budynkach, w których część lokali została wykupiona przez najemców, prace remontowe i modernizacyjne są finansowane ze środków funduszu remontowego współwłaścicieli utworzonego regulaminem wspólnoty mieszkaniowej.

§ 14. Planowane środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową, w zakresie bieżącej działalności eksploatacyjnej, przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Zakres

2005

2006

2007

2008

2009

l.

Przewidywane wpływy z czynszów

92.430,-

95.203,-

98.059,-

101.000,-

104.030,-

2.

Wpływy z bieżącej eksploat.

37.570,-

38.697,-

39.858,-

41.055,-

42.286,-

Razem

130.000,-

133.900,-

137.917,-

142.055,-

146.316,-

Rozdział 7

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

§ 15. Planowane wydatki w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Zakres

2005

2006

2007

2008

2009

l.

Koszty bieżącej eksploatacji

13.790,-

14.203,-

14.630,-

15.068,-

15.520,-

2.

Koszty remontów

97.872

100.808,-

103.832,-

106.947,-

110.155,-

3,

Pozostałe koszty dział, eksploat

26.000,-

26.780,-

27.584,-

28.412,-

29.265,-

Razem

137.662,-

141.791,-

146.046,-

150.427,-

154.940,-

Rozdział 8

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 16. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.

§ 17. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:

1. lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwić zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu (standardzie)

2. zakłada się możliwość negatywnego załatwienia wniosku o najem lokalu komunalnego w sytuacji, gdy składającym jest osoba, która zbyła swój lokal lub budynek mieszkalny, względnie dokonała zamiany lokalu na gorszy, albo jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego.

§ 18. Innymi działaniami Gminy, mającymi na celu zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców będą:

1. kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

2. popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001 r.) Rada gminy ma obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 kolejnych lat. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu przygotował propozycję zmiany stawki czynszu oraz czynników podwyższających i obniżających. Uchwalenie programu jest koniecznym warunkiem do zmiany stawek czynszu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 19-01-2005 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 14:33