herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXII/196/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005r.


Uchwala Nr XXII /196/2004

   Rady Miejskiej w Moryniu

    z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005 roku.

Na podstawie art.4'ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz.1231, zmiana Dz.U.z 2002r.Nr 167, poz.1372, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.719, Dz.U.z 2003r. Nr 122, poz.l 143/ Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§l. Uchwala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

                                                                                       Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

Zał.do Uchwały Nr XXII/196/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Moryń w 2005 roku.

I. Zmniejszenie rozmiarów nieprzestrzegania prawa na rynku alkoholowym.

1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Przeprowadzenie kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń.

II. Zmniejszenie ilości uzależnień i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

1. Kontynuowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności usług terapeutycznych i konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

3. Współpraca z lekarzem i pielęgniarkami Podstawowej Opieki Medycznej w zakresie stosowania metod wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób nadużywających alkoholu.

4. Dokonanie przeglądu świetlic środowiskowych, pod kątem organizacji zajęć i pracy z dziećmi z rodzin patologicznych.

III. Wdrażanie wśród dzieci i młodzieży, postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

1. Finansowanie działalności świetlic środowiskowych.

2. Udzielanie pomocy i wsparcia finansowego szkołom, instytucjom, organizacjom pozarządowym w realizacji zadań związanych z promocją zdrowia, zapobieganiem patologiom m.in. alkoholizmowi, narkomanii.

a/ dofinansowanie wycieczek i ferii zimowych.

b/ sfinansowanie spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych.

3. Rozwój bazy do terapii ruchowej organizowanej w placówkach kulturalnych, oświatowych i świetlicach środowiskowych.

a/ dofinansowanie remontów świetlic środowiskowych, mających na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

b/ finansowanie zakupu sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

IV. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji członków komisji przez udział w szkoleniach.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Za udział w posiedzeniach komisji ustala się dietę:

1. Dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Dla członków Komisji w wysokości 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

VI. Preliminarz wydatków stanowi załącznik nr l do programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 19-01-2005 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 14:32