herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXII/198/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008


Uchwała Nr XXII/198/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń

na lata 2004-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się lokalny Program Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji, jest załącznikiem wymaganym przez władze wdrażające programy UE, przy ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach działania 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji, oraz działania 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe: Poddziałanie 3.3.1: Zdegradowane obszary miejskie.

Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Zakładany horyzont czasowy powinien obejmować okres programowania na lata 2004-2006, oraz wskazywać kierunki działań i szczegółowe projekty do realizacji w latach następnych, tj 2007-2013.

Podstawą w pracach nad dokumentem były konsultacje z potencjalnymi beneficjentami wsparcia UE w ramach w/w działań ZPORR.

Struktura Programu Rewitalizacji narzuca niejako podjęcie działań mających na celu przywrócenie obszarom zdegradowanym i poddawanym rewitalizacji, do dawnej świetności. Projekty z zakresu rewitalizacji powinny się odnosić zarówno do tkanki urbanistycznej (w szczególności do obiektów objętych ochroną konserwatorską), oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Tylko w takim ujęciu zostaną spełnione kryteria kwalifikujące projekt do dofinansowania.

Lokalny Program Rewitalizacji nie jest jednoznaczny z projektem. Zawiera on szereg projektów i zamierzeń inwestycyjnych.

Należy także prowadzić stały monitoring nad realizacją zapisów Programu Rewitalizacji, co także jest uwzględnione w samym dokumencie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 19-01-2005 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 14:39