herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/201/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia


                   Uchwała Nr XXIII / 201 /2005

                  Rady Miejskiej w Moryniu

                     z dnia 31 stycznia 2005 r.

                            w sprawie przyjęcia ” Programu Odnowy Sołectwa Klępicz ”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ” Programu Odnowy Sołectwa Klępicz- Gmina Moryń,na lata 2005-2008 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                                 Karol Głodny

Załącznik do uchwały Nr XXIII /201/ 2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 stycznia 2005r.

Program Odnowy Sołectwa

Klępicz

Gmina Moryń

na lata

2005 - 2008

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

 1. Charakterystyka Gminy Moryń

 2. Charakterystyka Sołectwa Klępicz

 3. Zasoby Sołectwa Klępicz

 4. Analiza SWOT i wizja rozwoju sołectwa

 5. Priorytety rozwoju sołectwa zgodne z zapisami „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń

 6. Planowane działania na rzecz rozwoju sołectwa w latach 2005 - 2008

 7. Harmonogram realizacji programu odnowy sołectwa Klępicz

PODSUMOWANIE

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed Polską w dobie integracji z unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Programy odnowy wsi są częścią składową prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcą dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Odnowa wsi, w przypadku sołectwa Klępicz (Gmina Moryń) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań:

 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej,

 2. Modernizacja boiska sportowego,

 3. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

 1. Położenie, powierzchnia i uwarunkowania historyczne

Gmina Moryń (powierzchnia 124 km2) położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturalnego. Około 20 % obszaru Gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo.

Moryń jest siedzibą organów Gminy. Centralnie położony, od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce - jeziorem Morzycko.

Lasy to około 27% ha powierzchni gminy między innymi: Park i otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tu wypoczywać nad wodą, uprawiać wędkarstwo, żeglarstwo, wędrówki piesze i rowerowe, jeździć konno (Bielin, Stare Objezierze).

Moryń jest lokalnym węzłem dróg do Cedyni, Mieszkowic, Chojny, przez wieś Witnica przebiega droga krajowa do Szczecina. Bliskość Berlina (ok. 70 km) sprzyja rozwojowi turystyki i współpracy z młodzieżą Niemiecką i Polską. Przez gminę przebiega linia kolejowa Szczecin-Kostrzyn.

Rozwój gospodarczy gminy Moryń związany jest z rozwojem funkcji rolniczych i turystycznych. W gminie Moryń przeważają gleby bonitacyjne klas IIIa, IIIb i IVa, występujące na obszarze całej gminy. Podstawowe problemy rolnictwa w gminie Moryń związane są z procesami przemian własnościowych, obszarowych, organizacyjnych i produkcyjnych rolniczego sektora publicznego i prywatnego. Utrudnia to dostosowanie się rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej. Brak zakładów przemysłowych sprawia, że gmina jest ekologicznie czysta.

B) Ludność

Ludność miasta i gminy Moryń na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła ogółem 4.507 osób (w tym kobiety 2 306, mężczyźni 2 201 osób), w poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało:

Tabela nr 1: Ludność gminy Moryń wg miejscowości

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

miasto Moryń

1 670

- w tym: DPS

129

Moryń-Dwór

11

soł. Bielin

540

- w tym: Macierz

42

soł. Dolsko

66

soł. Gądno

84

soł. Klępicz

309

soł. Mirowo

143

soł. Nowe Objezierze

226

soł. Przyjezierze

284

soł. Stare Objezierze

262

soł. Witnica

923

- w tym: Wisław

35

Witniczka

27

Mierno

9

Młynary

21

Niwka

14

Źródło: Na podstawie danych UM Moryń

W poszczególnych kategoriach wiekowych w gminie ilość ludności przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Ludność gminy Moryń wg grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1.

dzieci w wieku 0-6 la

278

2.

młodzież szkolna kl. “0”-VI (podst.)

407

3.

młodzież szkolna kl. I-III (gimnazjum)

227

4.

młodzież w wieku 17-21 lat

431

5.

ludność w wieku 22-60 kobiety

22-65 mężczyźni

2 584

6.

pozostała ludność, emeryci

573

C) Rynek pracy

Gmina Moryń jest gminą, w której istniało kilka PGR-ów. Z tego też względu istnieje tutaj znaczne bezrobocie. Innymi przyczynami wpływającymi na wysoką liczbę bezrobotnych są między innymi: wyż demograficzny, załamanie się handlu na przygranicznym targowisku w Osinowie Dolnym, stagnacja w cyklu koniunkturalnym w skali kraju. Na koniec roku 1998 wskaźnik bezrobocia w gminie sięgał 13%, zaś w latach następnych sukcesywnie rósł, osiągając na koniec roku 2003 poziom 23,2%. Zestawienie wskaźników opisujących bezrobocie w gminie Moryń w powiecie gryfińskim prezentuje tabela nr 3

Tabela nr 3: Wskaźniki opisujące bezrobocie w gminie Moryń i powiecie gryfińskim w latach 1998 - 2003

Rok

Parametry opisujące bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia

(w %)

Stopa bezrobocia

(w %)

gmina Moryń

powiat Gryfiński

1998

13,0

17,9

1999

14,0

16,4

2000

17,4

21,4

2001

19,1

25,1

2002

22,7

28,0

2003

23,2

30,7

Źródło: na podstawie danych PUP Chojna.

Analizując liczbę bezrobotnych w latach 1998-2003, zauważyć należy, że sukcesywnie ona rośnie. W żadnym roku nie zanotowano spadku liczby bezrobotnych. W gminie Moryń odsetek liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi jest większy niż zamieszkujących w mieście. Większość z bezrobotnych w badanym okresie to osoby bez prawa do zasiłku. Zestawienie danych na temat struktury bezrobotnych w 6 poprzednich latach prezentuje tabela nr 4

Tabela 4: Struktura bezrobotnych w gminie Moryń w latach 1998 - 2003

0x01 graphic

Źródło: Na podstawie danych PUP Chojna.

Według danych GUS, struktura zatrudnienia w gminie Moryń w roku 1999, przedstawiała się następująco:

0x08 graphic

Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w gminie Moryń wg stanu na 1999r.

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Największy odsetek pracujących w gminie Moryń, to zatrudnieni w segmencie usług nierynkowych. Są to głównie pracownicy instytucji publicznych (np.: Urząd Miejski, szkoły, MOK, DPS, itp.). Duży odsetek stanowi grupa osób zatrudnionych w podmiotach zaliczanych do sekcji rolnictwa (23%), jak również w sekcji dotyczącej przemysłu i budownictwa (również 23%). W zestawieniu nie zostały uwzględnione indywidualne gospodarstwa rolne, co mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę proporcji w strukturze zatrudnienia.

 1. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA KLĘPICZ

Wieś Klępicz z jej 54 łanami pola po raz pierwszy została wspomniana w roku 1337 w księgach krajowych z Neumark. Znalezisko brązu w grobach powojennych w roku 1935 potwierdza istnienie osady na XIII-XIV w. przed naszą erą. Przez całe stulecia prawo posiadania ziemi miały rody Brederlows i Sachs, a ich dochody pochodziły z pracy gospodarzy i chłopów. Przy klasyfikacji Neumark w roku 1718 wieś znajduje się w rękach Królewskiego Urzędu i rodu von Sak. We wsi znajduje się jeszcze 7 gospodarzy (Nest, Schultz, Gabriel, Wartenberg, dwie rodziny Kruger i Wieprecht) każdy posiadał po 4 - 4,5 łan pola. Rodziny Wiele i Rehtroff miały połowę łanu pola i chłop Imme 1 łan pola. Ród Kruger sprzedaje 50 T piwa Konigsberger (1T - 114,5 l). We wsi jest także nauczyciel bez ziemi. W tym samym stuleciu większe obszary wpadają w ręce starosty Grape. Na początku wieku XIX

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-09-2005 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2005 12:17