herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIII/204/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w użyczenie


                                            U C H W A ŁA Nr XXIII/204/2005

                                                   Rady Miejskiej w Moryniu

                                                     z dnia 31stycznia 2005r.

               w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w użyczenie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 i art. 18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 161, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203 )

Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przyjęcie w użyczenie na okres 7 lat od Powiatu Gryfińskiego - Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie nieruchomość stanowiącą działkę - drogę (Plac Wolności) nr 90 o pow. 0,2396 ha położoną w obrębie 3 miasta Moryń.

§ 2. Akceptuje w całości porozumienie zawarte w dniu 12.01.2005r. z Powiatem Gryfińskim w sprawie przekazania w użyczenie działki nr 90 wymienionej w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zawarcie umowy na przejęcie w użyczenie Placu Wolności w Moryniu jak i zawarcie w tej sprawie porozumienia jest podyktowane koniecznością przebudowy placu i nową organizacją ruchu drogowego w tej części miasta.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o pozyskanie środków z funduszy Unii , o które mogła występować tyko gmina jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości. Zawarcie umowy zapewni również udział finansowy Starostwa w realizacji w/w zadania .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-02-2005 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 12:39