herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków


                                               UCHWAŁA Nr XXIV/208/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust.6,art.49,ust.1i ust.2, art. 54 ust. 3 i ust. 7, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz.1845,z 2005r. Nr 10, poz.71) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181)

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała dotyczy nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Moryniu, Szkole Podstawowej w Moryniu, Szkole Podstawowej w Klępiczu, Szkole Podstawowej w Witnicy, Przedszkolu w Moryniu oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Moryń.

§ 2.1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181)

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18.02 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239).

§ 3. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/202/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 września 2000r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

                                                                            Karol Głodny


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-04-2005 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 09:25