Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/209/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach


                                                      UCHWAŁA NRXXIV/209/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom, oraz nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz.1845,z 2005r. Nr 10, poz.71) oraz art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055)

Rada Miejska w Moryniu

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, zwanego dalej „zniżką godzin zajęć", dokonuje dyrektor szkoły po porozumieniu z Burmistrzem, określając wysokość zniżki i czas, na który jej udzielono.

2. Zniżka godzin zajęć nie może przekraczać:

1) 1/4 wymiaru - z tytułu wykonywania funkcji doradcy metodycznego,

2) 1/6 wymiaru - z tytułu doskonalenia zawodowego lub szczególnych warunków pracy w szkole albo wykonywania prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę,

3) 1/2 wymiaru - z tytułu wykonywania pracy naukowej.

3. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. Zniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym tygodniowym wymiarem godzin a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

0x08 graphic
§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w zastępstwie. Nowy wymiar obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 4. Rada Miejska może zwiększyć obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określone zgodnie z § 2, do całkowitego zwolnienia włącznie, jeżeli zakres zadań oraz warunki pracy szkoły uzasadniają dalsze obniżenie lub zwolnienie.

§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, Burmistrz może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym połowy tygodniowego wymiaru zajęć, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 września 2000r.oraz uchwała Nr XV/114/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2004r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


                                                               Załącznik do Uchwały Nr XXIV/209/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005 r.

WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE

L.p.

STANOWISKO

TYGODNIOWY

WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor Szkoły /Zespołu/ liczącej

  • do 5 oddziałów,

  • do 9 oddziałów,

  • do 16 oddziałów,

  • 17 oddziałów i więcej.

7

6

5

3

2.

Wicedyrektor Szkoły /Zespołu/ liczącej

  • 12 oddziałów i więcej.

  • 18 oddziałów i więcej

12

8

3.

Dyrektor Przedszkola czynnego 5 godzin

liczącego do 2 oddziałów

20

4.

Dyrektor Przedszkola czynnego ponad 5 godzin

liczącego do 2 oddziałów

18

Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole /zespole/ przy:

12 oddziałach - l stanowisko

24 oddziałach - 2 stanowiska

Do ogólnej liczby oddziałów w szkole wlicza się oddziały przedszkolne /zerówki/ przy szkołach.-2-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-04-2005 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 09:35