Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Miejskiej w Moryniu sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela


UCHWAŁA NR XXIV/210/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i zatrudnionych o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia z 26 stycznia 1982 r.- Karty Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz.1845, z 2005r. Nr 10,poz.71) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055)

Rada Miejska w Moryniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Postanowienia uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu wymienionych w art. l pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zm.) -zwanej dalej Kartą Nauczyciela dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym.

§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin zajęć

1.

Nauczyciel - pedagog, psycholog, logopeda,

20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. l należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 3.1. Obowiązkowy, pełny wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się jako sumę: części „etatu podstawowego" zatrudnienia oraz części etatu z uzupełniającego zatrudnienia w innym wymiarze. Przez określenie „etat podstawowy" należy rozumieć zatrudnienie w wysokości, co najmniej 1/2 obowiązującej liczby godzin, na zajmowanym przez nauczyciela stanowisku.

2. W przypadku, gdy zatrudnienie nauczyciela ustalone zgodnie z ust. l przekracza pełny wymiar, godziny ponadwymiarowe wyliczane są z zatrudnienia uzupełniającego.

0x08 graphic
3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad określonych w ust. l.

4. Realizacja etatu łączonego (różny wymiar godzin zajęć) jest możliwy pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku.

§ 4. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę trwającą 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI / 204/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 września 2000r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


-2-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-04-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 09:52