Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/211/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń


                                              Uchwała Nr XXIV/211/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

                                                z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik

do Uchwały Nr XXIV/211/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005r.

Regulamin

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń.

§ 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń, jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

2) uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zameldowanego na terenie gminy Moryń.

3) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

4) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art.8, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn.zm.).

§ 2. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie do 15 września ( słuchacze kolegium nauczycielskiego, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października) danego roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 3.1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, może być złożony w szkole do której uczęszcza uczeń, dotyczy to uczniów Zespołu Szkół w Moryniu oraz Szkół Podstawowych w Klępiczu i w Witnicy, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w Referacie Obsługi Oświaty w Moryniu.

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, z wyłączeniem wniosków przez niego składanych.

3. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w szkole , wniosek wraz z opinią dyrektora szkoły podlega przekazaniu Komisji Stypendialnej powołanej przez Burmistrza Morynia.

4. Zakres zadań i tryb pracy Komisji zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza.

§ 4. Uczniowi może być udzielona pomoc o charakterze socjalnym, jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 6.1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności

zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, itp.,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdu środkami komunikacji zbiorowej.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udział w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia, wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 7.1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 200% kwoty o której mowa w art.6,ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255, z późn. zm.)

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 51% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty o której mowa w art.6,ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255, z późn.zm.)

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

3. Stypendium szkolne w zależności od wielkości dotacji celowej z budżetu państwa, może być przyznane na okres krótszy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.

§ 8.1. Stypendia socjalne będą przekazywane w następujący sposób:

1) opłacane bezpośrednio przez Gminę przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne,

2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków.

2.Dokumenty dotyczące realizacji przyznanego stypendium socjalnego należy złożyć w Referacie Obsługi Oświaty do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3. Wypłata stypendium socjalnego dotyczącego formy zawartej w § 8, ust.1, pkt 2 nastąpi w terminie; dla nazwisk rozpoczynających się literą A - M w dniu 15 danego miesiąca, a dla pozostałych w dniu 16 danego miesiąca.

4. Jeżeli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata świadczenia nastąpi w dniu następnym.

§ 9. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne zgodnie z zasadami określonymi w art.90 d, pkt 13 ustawy o systemie oświaty.

§ 10.1. Uczeń niepełnosprawny może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej kwocie w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności ( dodatkowa rehabilitacja, opłata dodatkowych kursów koniecznych do podniesienia poziomu kształcenia, opłata przewodnika dla osoby niewidomej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego w procesie dydaktycznym, opłatę z tytułu opieki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, inne uzasadnione cele) nie większe niż 200% kwoty określonej w art.6 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255, z późn. zm.).

2. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium szkolnego z tytułu niepełnosprawności jest dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający stopień niepełnosprawności, a także stosownych dokumentów potwierdzających konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, o których mowa w ust.1.

§ 11.1. Zasiłek szkolny jest to pomoc materialna przyznawana uczniowi, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (ciężkiej i długotrwałej choroby, wypadku, pożaru, klęski żywiołowej, itp.)

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1, pkt 5. Wysokość zasiłku uzależniona jest od rodzaju zdarzenia losowego i sytuacji materialnej ucznia.

3. Zasiłek szkolny przyznany w formach o których mowa w § 6.1 jest udzielany odpowiednio na zasadach określonych w § 8.1.

4. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Morynia na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa a art.6, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 12. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Moryniu, które rozpatrywane będą na bieżąco, a wypłata zasiłku szkolnego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 13. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-04-2005 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2005 10:06