Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/213/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r oraz zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXII/189/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005r.


Uchwała Nr XXIV/213/2005 r.

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 5 do Uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 101.000zł w tym:

1.Zadania zlecone o kwotę 101.000zł z tego:

Dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 101.000zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 136.000zł

w tym:

1.Zadania własne o kwotę 136.000zł

z tego:

Dział 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę 30.000zł

„ 756 „ 75615 § 0310 „ 5.000zł

„ 852 „ 85219 § 2030 „ 101.000zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 117.290zł

w tym:

1.Zadania zlecone o kwotę 101.000zł

z tego:

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 82.800zł

„ „ § 4040 „ 6.400zł

„ „ § 4110 „ 9.600zł

„ „ § 4120 „ 2.200zł

2.Zadania własne o kwotę 16.290zł

z tego:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 5.190zł

„ 921 „ 92109 § 4210 „ 4.400zł

„ „ § 4300 „ 6.700zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 152.290zł

w tym:

1.Zadania własne o kwotę 152.290zł

z tego:

Dział 600 rozdział 60014 § 4300 o kwotę 30.000zł

„ 630 „ 63003 § 2820 „ 5.190zł

„ 851 „ 85195 § 4300 „ 5.000zł

„ 852 „ 85219 § 4010 „ 82.800zł

„ „ § 4040 „ 6.400zł

„ „ § 4110 „ 9.600zł

„ „ § 4120 „ 2.200zł

„ 921 „ 92109 § 2480 „ 11.100zł

§ 5.Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005r., który otrzymuje treść zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.Traci moc uchwała nr XXIII /206/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 5 do Uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

Uzasadnienie

Do § 1.

Zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań zleconych na własne

-dotacja wojewody -101.000

Do § 2.

Dział 600-gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu zawiązanych z utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie gminy Moryń. Na zadania te otrzyma kwotę -30.000

Dział 756-zwiększenie planu o wpływ zaległości z lat ubiegłych z tyt.podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5.000

Dział 852-dotacja wojewody na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -101.000

Do § 3.

1.Dział 852-zmiana klasyfikacji budżetowej z zadań zleconych na własne -środki wojewody -101.000

2.Dział 630-zmniejszenie środków na promocję gminy - 5.190

Dział 921-bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 11.100

Do § 4

Dział 600-wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych -30.000

Dział 630-dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia na wkład własny do projektu francusko-niemiecko-polskiej wymiany młodzieży - 5.190

Dział 851-badania profilaktyczne płuc oraz inne badania mieszkańców gminy - 5.000

Dział 852-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- środki wojewody - 101.000

Dział 921-dotacja dla Mok w Moryniu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 11.100

Do § 5

Jednostka samorządu terytorialnego planuje w projekcie budżetu dochody zadań zleconych w układzie działów i ważniejszych żródeł.

Do § 6

W związku z nieprawidłowym rozdysponowaniem środków na utrzymanie ulic powiatowych uchyla się wymienioną uchwałę w całości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 27-04-2005 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2005 12:17