herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXIV/214/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń


UCHWAŁA NR XXIV/214/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005

                  w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.1803, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 238, poz. 2022, Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703 ) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. z 2004r. Nr 283 poz. 2841) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Moryń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIV/214/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 24 marca 2005r

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Aglomeracje wyznacza, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa, wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego ( art. 43 ust. 2a ustawy jw.)

Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji stanowi, że zweryfikowana przez wojewodę propozycja planu aglomeracji przedkładana jest właściwej miejscowo radzie gminy do zaopiniowania jako projekt planu aglomeracji.

Projekt planu Aglomeracji Moryń zgodnie z § 5 wyżej wymienionego rozporządzenia zawiera część opisową i graficzną. Został on sporządzony z wykorzystaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń.

Granica aglomeracji została ustalona wzdłuż zewnętrznych granic działek skanalizo-wanych bądź przewidzianych do skanalizowania zgodnie z opracowaną Koncepcją Kanalizacji Gminy Moryń opracowanej przez firmę INWOD ze Szczecina - projektanta dokumentacji na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko”

Wykaz aglomeracji będzie stanowił integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który określi m.in. wykaz przedsięwzięć niezbędnych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

Umieszczenie aglomeracji „Moryń” w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, będzie skutkowało tym, że w procesie absorpcji funduszy strukturalnych Gmina Moryń uzyska dodatkowe punkty przy ocenie projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 27-04-2005 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2005 12:25