herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXV/221/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń przy ul.Lipowej


UCHWAŁA Nr XXV/221/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 276/8, 277, 279, 280, 282, 283 i 284 położonych w obrębie 3 m. Moryń przy ul. Lipowej w gminie Moryń

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/102/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń” przyjętego uchwałą Nr XXXVI/352/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 6 lutego 1998r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 276/8, 277, 279, 280, 282, 283 i 284 położonych w obrębie 3 m. Moryń, przy ul. Lipowej w gminie Moryń, zwany dalej „ planem miejscowym”.

2.Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 0,9856 ha, którego granice ustala rysunek planu miejscowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.Przedmiotem miejscowego planu jest funkcja mieszkaniowa z ustaleniem zasad obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

4. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

 1. załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego;

 2. załącznik nr 2 - wyrys i wypis ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń”;

 3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ilości kondygnacji 2 lub 3 w połączeniu z wysokim dachem - rozumie się przez to, że druga lub trzecia może być usytuowana wyłącznie w poddaszu i dotyczy ilości kondygnacji nadziemnych,

2) naturalnych materiałach budowlanych - rozumie się przez to takie materiały jak kamień, cegła, tynk mineralny, drewno itp.

3) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,

4) terenie elementarnym - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formułuje się ustalenia szczegółowe zawarte w KARTACH TERENU,

5) liniach rozgraniczających - rozumie się przez to linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) liniach podziału wewnętrznego - rozumie się przez to proponowane linie podziału terenu elementarnego, stanowiące ilustrację zasad zagospodarowania terenu, nie wykluczające innych podziałów zgodnych z ustaleniami planu,

7) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się przez to linię wyznaczającą lokalizację budynku,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię której nie można przekraczać przy lokalizacji budynków,

9) zieleni rodzimej - rozumie się przez to takie nasadzenia nie rosnące wysoko, jak: klon jawor, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, grab zwyczajny, a także niskie drzewa owocowe w postaci zgrupowań lub szpalerów,

10)zieleni izolacyjno - osłonowej - rozumie się przez to pas zieleni o minimalnej szerokości 3 m składającej się z gatunków drzew i krzewów dobranych pod kątem tworzenia możliwie zwartej ściany zieleni w okresie całego roku,

11)usługach - rozumie się przez to prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności nie powodującą powstawania ścieków technologicznych oraz odpadów niebezpiecznych oraz z wykluczeniem usług powodujących uciążliwości wykraczające poza granice terenu przeznaczonego na te cele,

12)froncie budynku - rozumie się przez to elewację od strony drogi.

§ 3.1. Plan miejscowy wprowadza ustalenia dotyczące:

 1. przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 4. zasad kształtowania przestrzeni publicznych,

 5. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

 6. granic i sposobu zagospodarowania obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ,

 7. szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości ,

 8. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ,

 9. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 10. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

 11. stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących:

 1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak tych elementów w obszarze objętym planem,

 2. przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym i obsuwaniem się ziemi z uwagi na brak zagrożeń.

§ 4. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

 1. ustaleń określających zasady konstrukcji planu miejscowego,

 2. ustaleń ogólnych,

3) ustaleń szczegółowych w formie KART TERENU, dotyczących wyznaczonych w planie terenów elementarnych,

4) postanowień końcowych.

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

Rozdział I

Zasady konstrukcji planu miejscowego

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu miejscowego - na rysunku planu:

 1. w granicach obszaru objętego planem miejscowym wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny elementarne o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które oznaczono identyfikatorem cyfrowo - literowym ( SYMBOL TERENU),

 2. symbole terenów odpowiadają symbolom w KARTACH TERENU zgrupowanych w § 8 - ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych.

§ 6.1.Dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

 1. ustalenia funkcjonalne,

 2. parametry i wskaźnik kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

 3. zasady i warunki podziału nieruchomości,

 4. ustalenia komunikacyjne,

 5. ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

2. Nie każde ustalenie tekstowe w KARCIE TERENU ma swoje odniesienie na rysunku planu.

3. Symbol w KARCIE TERENU odpowiada symbolowi na rysunku planu.

4. Obszar planu miejscowego dzieli się na następujące tereny elementarne:

 1. 1MN do 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 2. 3MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej,

 3. 4U - tereny zabudowy usługowej,

 4. 5KDW - droga niepubliczna,

 5. 6KX - ciąg pieszy publiczny,

 6. 7KD - droga publiczna,

 7. 8ZP - zieleń urządzona o charakterze publicznym.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§ 7. Ustalenia ogólne:

1. W zakresie podstawowej funkcji obszaru objętego planem miejscowym ustala się przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o maksymalnej ilości działek 13 wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) z uwagi na wymagania funkcjonalno przestrzenne:

  1. jednorodną funkcję podstawową związaną z istniejącymi uwarunkowaniami i zagospodarowaniem w obrębie miasta Moryń,

  2. powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej z elementami istniejącymi,

2) z uwagi na wymagania środowiskowe i kulturowe:

  1. kształtowanie zabudowy w oparciu o wzory tradycyjnej architektury występującej w gminie,

  2. wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych wprowadzenie drzew i krzewów w formie liniowej w celu tworzenia powiązań ekologicznych, oraz kształtowanie pasów zieleni izolacyjno osłonowej w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych,

 1. z uwagi na wymagania kompozycyjno estetyczne:

  1. domy w zabudowie szeregowej o jednolitym rzucie i formie zabudowy,

  2. jednolite ogrodzenie działek wzdłuż pierzei ul. Lipowej,

  3. prostopadłe granice wydzielanych działek do ciągów komunikacyjnych,

  4. minimalną powierzchnię zabudowy oraz zakaz wznoszenia obiektów prowizorycznych z zastosowaniem przypadkowych materiałów,

  5. obowiązujące linie zabudowy wzdłuż ul. Lipowej,

  6. ustawienie kalenic dachów w stosunku do ciągów komunikacyjnych,

  7. obowiązujące szerokości frontów budynków.

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 1. zgodność projektowanej funkcji i sposobu zagospodarowania terenu z dopuszczalnymi w obszarze otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

 2. obowiązek przestrzegania zakazów i nakazów dotyczących całego obszaru objętego planem z racji położenia w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody w Moryniu:

a) zakazuje się:

- tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć wody, które mogą niekorzystnie wpływać na wielkość poboru z ujęcia

- lokalizowania zbiorników i rurociągów do magazynowania lub transportu paliw, olejów, materiałów łatwopalnych itp.

b) nakazuje się:

- wprowadzenia ścisłego, według instrukcji, przestrzegania dawek chemicznych środków ochrony roślin oraz szczególnie starannego obchodzenia się ze sprzętem do oprysków podczas jego mycia,

- kontrolowania szczelności zbiorników na ścieki,

-przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej warunków eksploatacyjnych poboru wody.

 1. nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni,

 2. maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia,

 3. zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania,

 4. zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 5. obsługę komunikacyjną jako strefę ruchu uspokojonego,

 6. rozwiązania dotyczące gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami.

4. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 1. wydzielenie terenu zieleni urządzonej charakterze publicznym - symbol 8ZP, którą stanowi zieleń parkowa z ciągiem pieszym łączącym drogę wewnętrzną 5KDW z ciągiem pieszym 6KX,

a)zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz tymczasowych miejsc handlu i usług,

b)zakaz wznoszenia reklam wolnostojących i innych elementów ingerujących w krajobraz,

c)dopuszczalne zagospodarowanie zgodne z ustaleniami szczegółowymi dla terenu 8ZP;

2) wydzielenie ciągu pieszego o symbolu 6KX łączącego teren zieleni 8ZP poprzez drogę wewnętrzną 5KDW ul. Lipową z ul. Odrzańską,

a)zapewnienie swobodnego przejścia przez drogę wewnętrzną 5KDW na odcinku od ul Odrzańskiej do terenu zieleni 8ZP.

5.W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

 1. dopuszczenie scalania i podziału nieruchomości w celu wydzielenia według linii rozgraniczających następujące tereny elementarne:

a) 1 MN i 2MN

-tereny zabudowy mieszkaniowej : z części działek nr 280, 282, 283, 284, 279,

b) 3MNU

-teren zabudowy mieszkaniowo usługowej: z części działek nr 282, 284,

c) 4U

-teren zabudowy usługowej: z części działki nr 282,

d) 5KDW

-droga wewnętrzna: z części działek nr 280, 276/8, 282,

e) 6KX

-ciąg pieszy: z części działek nr 276/8, 279,

f) 7KD

-droga publiczna: z części działek nr 280, 283, 284, 282,

g) 8ZP

-zieleń urządzona: działka nr 277 i z części działek nr 276/8,279 i 282.

2) szczegółowe zasady podziału nieruchomości zawarte są w § 8 w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych, zawartych w kartach terenu w punkcie 3.

6.W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) podstawową obsługę komunikacyjną terenu jednym wjazdem ( z wykorzystaniem istniejącego) z istniejącej publicznej drogi wojewódzkiej nr 125 kategorii głównej,

 1. bezpośredni lub pośredni dostęp do drogi publicznej każdej wydzielonej działki,

 2. obsługę komunikacyjną wewnątrz terenu poprzez strefę ruchu uspokojonego projektowaną niepubliczną drogą wewnętrzną,

 3. możliwość parkowania samochodów osobowych w liniach rozgraniczających niepubliczne drogi wewnętrzne,

 4. prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych w oparciu o istniejące i projektowane sieci gminnej infrastruktury technicznej.

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

 1. W zakresie zaopatrzenie w wodę:

  1. zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:01