herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXV/223/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej dz.26/4 obr.3 m.Moryń


                                               Uchwała Nr XXV/223/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.10055 i Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§ 1. Ustanawia się nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebność gruntową przechodu przez działkę nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 204/1, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, w celu zapewnienia dojścia do parku miejskiego.

§ 2. Do obciążania służebnością nieruchomości gminnej upoważnia się Burmistrza Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż działka nr 204/, położona w obrębie 3 miasta Moryń nie ma bezpośredniego dostępu do parku miejskiego. Z uwagi na planowaną działalność przez właściciela nieruchomości nr 204/1 ( turystyka i wypoczynek) zasadnym jest zabezpieczenie bezpośredniego przechodu do parku miejskiego przez działkę nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń, stanowiąca własność gminy Moryń.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność gminy prowadzi Burmistrz Morynia w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543 z póź. zm.) oraz unormowania wynikające z niniejszej uchwały i Kodeksu Cywilnego.

Rozdział II

Nabywanie nieruchomości

§ 3. 1. Burmistrz Morynia nabywa na rzecz gminy nieruchomości w celu realizacji jej zadań własnych a w szczególności tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Burmistrz Morynia nabywa i zbywa nieruchomości w przypadkach i w trybie określonym przepisami prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

Rozdział III

Zbywanie nieruchomości

§ 4. 1. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia lub obciążenia podejmuje w formie Zarządzenia Burmistrz Morynia jeżeli jest to zgodne, w odniesieniu do zbywanej lub obciążanej nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Sprzedając lub oddając nieruchomość w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem z wyjątkiem wypadków, o których mowa w art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46,poz.543 z póź. zm.) Burmistrz Morynia organizuje i przeprowadza przetarg w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego,

2) przetargu ustnego ograniczonego,

3) przetargu pisemnego nieograniczonego,

4) przetargu pisemnego ograniczonego.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Burmistrza Morynia.

4. Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w przypadku przekazywania nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem osobom fizycznym lub prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą , promocyjną, turystyczną i sportową, na cele nie związane z działalnością zarobkową. Dotyczy to również dzierżawców, którzy mają zawartą umowę na czas co najmniej 10 lat i dokonali zabudowy na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 5. Burmistrz Morynia zbywa nieruchomość rolną dotychczasowemu dzierżawcy na jego wniosek, o ile umowa dzierżawy zawarta była na okres dłuższy niż 3 lata lub trwała faktycznie co najmniej 10 lat, w trybie art.695 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 6.1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

2. Koszty sporządzenia dokumentacji wymaganej przy sprzedaży bezprzetargowej ponosi w całości nabywca nieruchomości, który wpłaci zaliczkę przed rozpoczęciem procedury sprzedaży.

3. Przypadki sprzedaży bezprzetargowej określa art.37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46,poz.543).

4. Stawka procentowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi:

 1. za nieruchomości gruntowe na cele obronności i bezpieczeństwa państwa w tym ochrony przeciwpożarowej - 15%

 1. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebani, parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 15%,

 1. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 15%,

 1. za nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportowo-turystyczną - 15%,

5)za pozostałe nieruchomości gruntowe - 25%.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Morynia na wniosek nabywcy może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności raty należnej z tytułu nabycia nieruchomości.

§ 8. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, stosuje się bonifikaty określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział IV

Najem i dzierżawa

§ 9.Wyraża się zgodę na wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 1. W nabywaniu komunalnych lokali użytkowych przyznaje się pierwszeństwo ich najemcom lub dzierżawcom, jeżeli najem lub dzierżawa trwa dłużej niż trzy lata.

 1. Umowne stawki oprocentowania, przy kupnie lokalu użytkowego, rozłożonych na raty nie spłaconych części ceny, wynoszą: 1/3 stopy redyskonta weksli stosowanego przez NBP.

 1. W przypadku oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem obligatoryjnie objęte przetargiem są:

 1. wolne lokale użytkowe, w tym garaże,

 2. grunty,

 3. w przypadku stosowania formy przetargowej należy stosować odpowiednie przepisy dot. przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy.

 1. w przypadku przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem, aktualne stawki czynszu stanowią stawki wyjściowe do przetargu.

 1. miesięczny czynsz najmu lub dzierżawy, w tym opłaty -płatne są z góry, w terminie do 10-go każdego miesiąca.

 1. roczny czynsz najmu lub dzierżawy, w tym opłaty płatne są do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 1. Formę przetargu określa Burmistrz.

§ 10. Od przetargu odstępuje się w przypadku:

 1. cesji umowy dzierżawy lub najmu w okresie jej trwania,

 2. nieoddania nieruchomości w dzierżawę lub najem w wyniku jednokrotnie ogłaszanego przetargu.

§ 11. Wysokość stawek czynszu najmu lub dzierżawy określa Burmistrz Morynia.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zwolnienia z czynszu dzierżawnego lub najmu dzierżawców lub najemców, którzy z własnych środków pokryli koszty remontu lokalu użytkowego w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, w oparciu o przedłożony kosztorys przedwykonawczy i powykonawczy. Zwolnienie będzie następowało proporcjonalnie, tj. na okres do czasu pokrycia kosztów remontu.

§11. Upoważnia się Burmistrza do odciążania służebnością nieruchomości stanowiących własność Gminy Moryń.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:21