herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok


Uchwała Nr XXV/224/05

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz. 1271 , Nr 214, póz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:


§ l. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę w tym:  3.000 zł

l .Zadania własne o kwotę z tego:                                        3.000 zł

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę                           3.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę w tym:   3.000 zł

l.Zadania własne o kwotę z tego:                                         3.000 zł

Dział 854 rozdział 85495 § „ 921 „ 92109 §                       

                                                    ,,4210 o kwotę              1.000 zł

                                                    ,,2480                            2.000 zł


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do§l. Dział 756-zwiększenie planu o wpływ zaległości z lat ubiegłych z tyt.podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3.000 Do §2. Dział 854-zakup paliwa na przewozy uczestników do warsztatów terapii zajęciowej w Goszkowie - 1.000 Dział 921-dotacja dla Mok w Moryniu na wyjazd koła plastycznego „Akwarele" do Brukseli - 2.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:30