herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin


                                              Uchwała Nr XXV/225 /2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz”

Na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Celowego Związku Gmin „Myślibórz” ,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII /144 / 2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 lipca 2004r.

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały nr XXV/225/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

STATUT

Celowego Związku Gmin „MYŚLIBÓRZ”

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

§ 1. Celowy Związek Gmin „MYŚLIBÓRZ”, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym zrzeszeniem gmin o zasięgu regionalnym.

§ 2. Terenem działania Związku jest obszar gmin będących uczestnikami Związku.

§ 3. Siedzibą Związku jest Myślibórz.

§ 4. Uczestnikami związku są gminy:

 1. Barlinek,

 2. Boleszkowice,

 3. Krzęcin,

 4. Lipiany,

 5. Lubiszyn,

 6. Moryń,

 7. Myślibórz,

 8. Nowogródek Pomorski,

§ 5 Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku

§ 6. 1. Celem Związku jest identyfikacja, rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego z uwzględnieniem specyfiki środowisk gminnych.

2. Celem Związku jest również edukacja proekologiczna mieszkańców gmin, w szczególności w wychowaniu przedszkolnym i szkolnym na wszystkich poziomach kształcenia.

3. Celem Związku jest także wspieranie działalności w zakresie rozwoju turystyki indywidualnej i zorganizowanej jako zasadniczej dziedziny działalności gospodarczej regionu.

§ 7. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych gmin oraz ich mieszkańców.

§ 8 . Do zadań Związku należy w szczególności:

 • 1) edukacja proekologiczna mieszkańców gmin,

2) opracowanie i kompleksowa realizacja regionalnego programu gospodarki odpadami, a w tym:

  • zaprojektowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki odpadów stałych, gromadzonych w sposób selektywny i nie selektywny,

  • rekultywacja zamkniętych gminnych składowisk odpadów,

  • organizacja i prowadzenie monitoringu zamkniętych składowisk w okresie 30 lat,

  • wspieranie budowy zakładu utylizacji odpadów o zasięgu regionalnym, umożliwiającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów,

3) organizacja i prowadzenie między gminnego schroniska dla zwierząt,

 • 4) zaprojektowanie, wdrożenie i eksploatacja systemu gospodarki

 • wodno -ściekowej gminnej i regionalnej,

 • 5) tworzenie, na bazie pozytywnych zmian w zakresie ochrony

 • środowiska, warunków do rozwoju turystyki w regionie,

Rozdział 3.

Organy Związku oraz zakres i tryb działania

§ 9. 1. Organami Związku są:

  1. Zgromadzenie Związku,

  2. Zarząd.

2. Zgromadzenie Związku może powoływać komisje doraźne.

3. Zarząd może powoływać zespoły ekspertów jako ciała pomocnicze w realizacji zadań Związku.

§ 10. 1. Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. Gmina -uczestnik Związku jest reprezentowana w Zgromadzeniu

 • przez prezydenta, burmistrza, wójta .

 • 3. Na wniosek prezydenta- burmistrza- wójta rada gminy może powierzyć

 • reprezentowanie gminy w zgromadzeniu jego zastępcy albo radnemu

4. Każdemu uczestnikowi Związku przysługuje w Zgromadzeniu 1 głos.

§ 11. 1. Posiedzenie zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Związku.

Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Związku winien zwołać jego posiedzenie na wniosek 1/3 uczestników Zgromadzenia w terminie 10 dni od daty wpływu wniosku z proponowanym porządkiem obrad.

3. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół , który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 12. 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia uczestnicy Związku zawiadamiani są pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Porządek obrad Zgromadzenia przygotowuje Przewodniczący Związku.

 • 3. Uczestnicy Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw

 • w porządku obrad co najmniej 7 dni przed jego terminem.

 • 4. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia powinien być podany

 • pisemnie do wiadomości uczestników Związku na 3 dni przed

 • terminem obrad.

 • 5. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad

 • bezwzględną większością głosów statutowego składu Związku.

 • 6. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 13. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby uczestników Zgromadzenia.

§ 14. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, o ile niniejszy statut bądź ustawy nie stanowią inaczej.

§ 15.1.Obrady Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia każdorazowo wybierany spośród przedstawicieli gmin.

2.Zgromadzenie jest organem stanowiącym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie Statutu Związku, regulaminów wewnętrznych i dokonywanie w nich zmian,

  2. określanie kierunków działania Związku,

  3. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia,

  4. wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

  5. uchwalenie planu finansowego Związku,

  6. uchwalenie wysokości , terminów płatności i sposobu wpłacania składek członkowskich i opłat od członków,

  7. przyjmowanie sprawozdań przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub nie absolutorium dla organów Związku,

  9. ustalenie wynagrodzeń przewodniczącego Zarządu, ustalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i Komisji,

  10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

   • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o

  - ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia tych zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

    • tworzenia i przystępowania do podmiotów prawa handlowego i występowania w nich,

    • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,

    • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, oraz ustalania ich wysokości,

    • zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie.

     1. przyjmowanie do Związku nowego uczestnika

     2. wykluczanie uczestnika ze Związku

     3. powoływanie komisji do rozwiązywania określonych spraw,

     4. określanie wielkości zobowiązań finansowych, które Zarząd może samodzielnie podejmować,

     5. rozpatrywanie odwołań uczestników Związku i rozpatrywanie skarg i zażaleń uczestników Związku, dotyczących działalności Związku i jego organów,

     6. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku.

        § 16. 1. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu Związku na okres czterech lat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

        2. Kandydatów na przewodniczącego zgłaszają uczestnicy Zgromadzenia.

        • 3. Przewodniczącemu Zarządu Związku przysługuje tytuł „Przewodniczącego Związku”.

        • § 17. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

        2. Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracą Zarządu.

        • 3. W skład Zarządu wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków, w tym

        • vice przewodniczący.

        • 4. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza uczestników

        • Zgromadzenia.

        • 5. Wybór członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym bezwzględną

        • większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

        • 6. Przewodniczący Związku reprezentuje Związek na zewnątrz.

        • 7. Ustanie członkostwa w Zarządzie Związku następuje w wyniku:

        a) śmierci członka Zarządu,

        b) ustąpienia członka Zarządu,

        c) odwołania członka Zarządu.

        1. wystąpienia gminy ze związku

        2. odwołanie przez Zgromadzenie

        § 18. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

        2. Zarząd może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa składu.

        3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

        § 19. Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Związku, nie należących do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia, poprzez podejmowanie następujących uchwał, decyzji i czynności:

        1. wykonuje uchwały Zgromadzenia,

        2. przygotowuje projekty dokumentów programowych Związku,

        3. uchwala bieżący program Związku,

        4. opracowuje projekt i wykonuje plan finansowy Związku,

        5. zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Związku i przygotowuje projekt porządku jego obrad,

        6. opracowuje roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe,

        7. gospodaruje majątkiem Związku w ramach uchwalonego budżetu,

        8. organizuje biuro Związku dla zapewnienia ciągłości pracy Zarządu,

        9. zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

        § 20. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu , w tym Przewodniczący lub Vice Przewodniczący Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

        2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

        § 21.1. Zarząd może powoływać grupy robocze do realizacji zadań Związku.

        2. Grupy robocze są powoływane do realizacji określonych zadań lub spraw. Uchwała Zarządu o powołaniu grupy określa zakres jej działalności, skład oraz termin ukończenia prac.

        3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele uczestników Związku oraz specjaliści.

        4. Grupy robocze przedkładają sprawozdanie Zarządowi.

        § 22. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

        2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja wybierana jest przez Zgromadzenie spośród jego członków.

        3.Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.

        • 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

         1. przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,

           1. sprawdzanie i opiniowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku,

           2. sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

          5. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

          6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

          Rozdział 4

          Zasady udziału w kosztach, zyskach i pokrywania strat wspólnej działalności oraz korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

          § 23. 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, przychody

          ze składek gmin, dotacje i darowizny.

          2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

          3. Uczestnicy -założyciele Związku wnoszą do Związku wpisowe w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.

          4. Uczestnicy Związku zobowiązani są wnieść wpisowe, w całości, w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.

          5. Dochodami Związku są:

          • a) stałe roczne składki i opłaty członkowskie uczestników Związku,

          b) dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku,

          c) dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.

          • 6. Wysokość rocznych składek jest ustalona przez Zgromadzenie

          • Związku, a ich wielkość uzależniona jest od ilości mieszkańców danej

          • gminy - uczestnika Związku na dzień 31 grudnia roku

          • poprzedzającego rok obrachunkowy. Składki płatne są z góry w

          • czterech równych ratach do 15 dnia miesiąca po upływie każdego

          • kwartału. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat powoduje

          • naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do

          • dnia zapłaty.

          § 24. 1.Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia nie wystarczają na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku, stratę pokrywają uczestnicy Związku, proporcjonalnie do składki rocznej.

          2. Koszty realizowanego projektu Związku, które przekraczają pozyskane na ten cel środki finansowe, pokrywają proporcjonalnie do składki rocznej gminy wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez rady zainteresowanych gmin.

          § 25. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu w terminie do dnia 15 listopada plan finansowy Związku, obejmujący przewidywane przychody i wydatki.

          2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do dnia 31 grudnia każdego roku.

         1. 3. Do czasu uchwalenia planu finansowego przez Zgromadzenie Związku , jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt planu finansowego przedłożony Zgromadzeniu Związku .

          § 26. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

          § 27. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań określonych w statucie oraz szczegółowych planach na kolejne lata.

          2. Z obiektów i urządzeń uczestnicy Związku korzystają odpłatnie na równych zasadach.

          3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określane corocznie przez Zgromadzenie Związku.

          Rozdział 5

          Zasady przystępowania i występowania uczestników oraz rozliczeń majątkowych.

          § 28. 1. Uczestnikami Związku mogą być wszystkie gminy, które wyraziły wolę uczestnictwa w Związku.

          2. Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku i przyjęciu statutu .

          3. O przyjęciu nowego uczestnika decyduje uchwałą Zgromadzenie Związku, określając równocześnie wysokość wpisowego dla przystępującej gminy.

          § 29. Uczestnikom przysługuje:

           1. prawo do udziału w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

           2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,

           3. prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał,

           4. prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

          § 30. Uczestnicy Związku zobowiązani są do:

          a) działania zgodnego z przepisami statutu,

           1. aktywnego udziału w pracy jego organów,

           2. płacenia składek związkowych oraz innych świadczeń na rzecz Związku, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie, proporcjonalnie do liczby ludności w gminie.

          § 31. 1. Uczestnictwo w Związku ustaje wskutek:

           1. wystąpienia uczestnika ze Związku,

           2. wykreślenia uczestnika ze Związku,

           3. likwidacji Związku.

          2. Ustanie uczestnictwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Związku wobec uczestnika.

          3. W razie ustania uczestnictwa, uczestnik zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

          4. W razie ustania uczestnictwa wniesione składki członkowskie przepadają na rzecz Związku.

          § 32.1. Wystąpienie ze Związku następuje w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy do Zgromadzenia Związku, licząc do końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

          2. Wystąpienie ze Związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.

          § 33. 1.Wykreślenie uczestnika ze Związku może nastąpić w przypadku:

          a) nie wywiązania się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy z

          nałożonych przez Związek zobowiązań,

          b) gdy uczestnik zalega z płaceniem składki członkowskiej przez

          okres dłuższy niż 6 miesięcy,

          2. Decyzje o wykreśleniu uczestnika ze Związku podejmuje

          • Zgromadzenie w formie uchwały.

          Rozdział 6

          Zasady likwidacji Związku

          § 34. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawienie Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5

         2. uczestników składu Zgromadzenia.

          2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

          • 3. Do obowiązków likwidatora należy:

           1. sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

           2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

           3. publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,

           4. zakończenie bieżących spraw Związku,

             1. realizacja zobowiązań Związku,

             2. zbycie majątku Związku,

             3. złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

            4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają członkowie, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

            Rozdział 7

            Postanowienia końcowe

            § 35. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

             

       Metadane - wyciąg z rejestru zmian

       Akcja Osoba Data
       Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:38
       Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
       Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:38