Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia


Uchwała Nr XXV/226/005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Mirowo "

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220 , Nr 62, póz.558 Nr 113, póz.984,Nr 153,póz.1271 i Nr 214.poz.l806 z 2003r. Nr 80, póz.717 i Nr 162, póz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,póz.1055 i Nr 116,póz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Uchwala się " Plan rozwoju miejscowości Mirowo Gmina Moryń,na lata 2005-2008 " w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Plan Rozwoju Miejscowości

MIROWO

Gmina Moryń

na lata

2005 - 2008

-- ­

SPIS TREŚCI:

WSTĘP:

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI MIROWO

3. ZASOBY MIROWA

4. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

5. PRIORYTETY ROZWOJU MIROWA ZGODNE Z ZAPISAMI

"PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MORYŃ

6. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI W

LATACH 2005 - 2008

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU

MIEJSCOWOŚCI MIROWO

PODSUMOWANIE

WSTĘP:

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed Polską w dobie integracji z unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Plany rozwoju miejscowości są częścią składową prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcą dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Rozwój wsi, w przypadku miejscowości Mirowo (Gmina Moryń) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań:

I) Renowacja połączona z rekonstrukcją zabytkowej posadzki z cegły w kościele.

2) Zbicie tynków i rekonstrukcja gzymsów na XV wiecznej wieży kościoła.

3) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

 1. Położenie, powierzchnia i uwarunkowania historyczne

Gmina Moryń (powierzchnia 124 km2) położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturalnego. Około 20 % obszaru Gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo.

Moryń jest siedzibą organów Gminy. Centralnie położony, od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce - jeziorem Morzycko.

Lasy to około 27% ha powierzchni gminy między innymi: Park i otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tu wypoczywać nad wodą, uprawiać wędkarstwo, żeglarstwo, wędrówki piesze i rowerowe, jeździć konno (Bielin, Stare Objezierze).

Moryń jest lokalnym węzłem dróg do Cedyni, Mieszkowic, Chojny, przez wieś Witnica przebiega droga krajowa do Szczecina. Bliskość Berlina (ok. 70 km) sprzyja rozwojowi turystyki i współpracy z młodzieżą Niemiecką i Polską. Przez gminę przebiega linia kolejowa Szczecin-Kostrzyn.

Rozwój gospodarczy gminy Moryń związany jest z rozwojem funkcji rolniczych i turystycznych. W gminie Moryń przeważają gleby bonitacyjne klas IIIa, IIIb i IVa, występujące na obszarze całej gminy. Podstawowe problemy rolnictwa w gminie Moryń związane są z procesami przemian własnościowych, obszarowych, organizacyjnych i produkcyjnych rolniczego sektora publicznego i prywatnego. Utrudnia to dostosowanie się rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej. Brak zakładów przemysłowych sprawia, że gmina jest ekologicznie czysta.

B) Ludność

Ludność miasta i gminy Moryń na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła ogółem 4.507 osób (w tym kobiety 2 306, mężczyźni 2 201 osób), w poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało:

Tabela nr 1: Ludność gminy Moryń wg miejscowości

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

miasto Moryń

1 670

- w tym: DPS

129

Moryń-Dwór

11

soł. Bielin

540

- w tym: Macierz

42

soł. Dolsko

66

soł. Gądno

84

soł. Klępicz

309

soł. Mirowo

143

soł.Nowe Objezierze

226

soł. Przyjezierze

284

soł. Stare Objezierze

262

soł. Witnica

923

- w tym: Wisław

35

Witniczka

27

Mierno

9

Młynary

21

Niwka

14

Źródło: Na podstawie danych UM Moryń

W poszczególnych kategoriach wiekowych w gminie ilość ludności przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Ludność gminy Moryń wg grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1.

dzieci w wieku 0-6 la

278

2.

młodzież szkolna kl. “0”-VI (podst.)

407

3.

młodzież szkolna kl. I-III (gimnazjum)

227

4.

młodzież w wieku 17-21 lat

431

5.

ludność w wieku 22-60 kobiety

22-65 mężczyźni

2 584

6.

pozostała ludność, emeryci

573

C) Rynek pracy

Gmina Moryń jest gminą, w której istniało kilka PGR-ów. Z tego też względu istnieje tutaj znaczne bezrobocie. Innymi przyczynami wpływającymi na wysoką liczbę bezrobotnych są między innymi: wyż demograficzny, załamanie się handlu na przygranicznym targowisku w Osinowie Dolnym, stagnacja w cyklu koniunkturalnym w skali kraju. Na koniec roku 1998 wskaźnik bezrobocia w gminie sięgał 13%, zaś w latach następnych sukcesywnie rósł, osiągając na koniec roku 2003 poziom 23,2%. Zestawienie wskaźników opisujących bezrobocie w gminie Moryń w powiecie gryfińskim prezentuje tabela nr 3

Tabela nr 3: Wskaźniki opisujące bezrobocie w gminie Moryń i powiecie gryfińskim w latach 1998 - 2003

Rok

Parametry opisujące bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia

(w %)

Stopa bezrobocia

(w %)

gmina Moryń

powiat Gryfiński

1998

13,0

17,9

1999

14,0

16,4

2000

17,4

21,4

2001

19,1

25,1

2002

22,7

28,0

2003

23,2

30,7

Źródło: na podstawie danych PUP Chojna.

Analizując liczbę bezrobotnych w latach 1998-2003, zauważyć należy, że sukcesywnie ona rośnie. W żadnym roku nie zanotowano spadku liczby bezrobotnych. W gminie Moryń odsetek liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi jest większy niż zamieszkujących w mieście. Większość z bezrobotnych w badanym okresie to osoby bez prawa do zasiłku. Zestawienie danych na temat struktury bezrobotnych w 6 poprzednich latach prezentuje tabela nr 4

Tabela 4: Struktura bezrobotnych w gminie Moryń w latach 1998 - 2003

0x01 graphic

Źródło: Na podstawie danych PUP Chojna.

Według danych GUS, struktura zatrudnienia w gminie Moryń w roku 1999, przedstawiała się następująco:

0x08 graphic

Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w gminie Moryń wg stanu na 1999r.

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Największy odsetek pracujących w gminie Moryń, to zatrudnieni w segmencie usług nierynkowych. Są to głównie pracownicy instytucji publicznych (np.: Urząd Miejski, szkoły, MOK, DPS, itp.). Duży odsetek stanowi grupa osób zatrudnionych w podmiotach zaliczanych do sekcji rolnictwa (23%), jak również w sekcji dotyczącej przemysłu i budownictwa (również 23%). W zestawieniu nie zostały uwzględnione indywidualne gospodarstwa rolne, co mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę proporcji w strukturze zatrudnienia.

2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA MIROWO

Pierwsza wzmianka o wsi Mirowo pochodzi z roku 1337 (rejestry ksiąg Ludwika, elektora brandenburskiego): lokacja wsi na prawie 38 łanach w tym 8 dla parafii; sama wieś- wcześniej- a kościół- z poł. XIII w.; od 1572 roku właścicielami była rodzina von Sack; w roku 1608- brak jeszcze dworu szlacheckiego, pojawia się on w źródłach z roku 1718 (31 łanów). W ciągu XVIII wieku dobra przeszły na własność księcia (Amt Butterfelde- obecnie Przyjezierze, a po jego rozwiązaniu- folwark, należący do Majątku Przyjezierze).

O przynależności do starszej fazy budowy gotyckich kościołów kam. świadczą wąskie, w większości ostrołuczne nisze w szczycie kościoła. Zachowane oba pierwotne portale w elewacji W i S; wieża- późniejsza, kam., portalu W; jej kwadratowy plan wskazuje na wiek XV lub czasy późniejsze.

Wieś położona 4.5 km od Morynia i 7 km od Chojny na terenie otwartym, bezleśnym, częściowo zachowany pierwotny układ owalnicy o luźnej zabudowie z kościołem w centrum wsi. Kościół otoczony murem kam. z dwiema bramami. Naprzeciw kościoła mniejszy z dwóch folwarków prawdopodobnie dawny folwark kościelny, od lat 90-tych w prywatnych rękach popada w ruinę mimo wszelkich starań i nacisków ze strony Samorządu Gminnego właściciel nie wykonuje żadnych prac konserwatorsko-remontowych. Kościół sąsiaduje od zachodu z główną drogą wiejską, od pozostałych stron z zabudową wiejską.

Większy z dwóch byłych folwarków jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnej, a jego stan kwalifikuje go tylko do rozbiórki.

Tabela nr 5: Ludność miejscowości Mirowo według grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1

do lat 18

40

2

19-35 lat

42

3

36-55 lat

37

4

56 lat i więcej

27

5

Ogółem

146

Źródło: Na podstawie danych UM w Moryniu

Ze względu na brak dużych zakładów pracy bezrobocie jest wysokie, bez pracy (stan na koniec roku 2004 wg danych PUP w Chojnie) jest 20 osób w tym 9 kobiet, a z prawem do zasiłku 1 osoba co stanowi 5% ogółu bezrobotnych.

3. ZASOBY SOLECTWA MIROWO

INFRASTRUKTURA:

 • Droga powiatowa,

 • Sieć wodociągowa,

 • Sieć energetyczna,

 • Sieć telefoniczna,

GOSPODARKA:

 • Działalność rolnicza

Na terenie sołectwa funkcjonuje 19 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 414,0463 ha, co daje średnią na gospodarstwo 21,79 ha. Są to nieduże gospodarstwa nastawione głównie na produkcję roślinną (zboża).

 • Działalność gospodarcza

W Mirowie funkcjonuje jeden podmiot prowadzący działalność handlową tj.: sklep spożywczo - przemysłowy

SPORT I REKREACJA:

W Mirowie znajduje się boisko sportowe Ludowego Uczniowskiego Klubu portowego „Sokół” z Przyjezierza, który zrzesza także młodzież z miejscowości Mirowo.

4. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 6: Analiza SWOT miejscowości Mirowo

MOCNE STRONY - ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA

SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ SOŁECTWA

 • bliskość granicy z Niemcami

 • czyste środowisko naturalne

 • potencjalne warunki do tworzenia gospodarstw agroturystycznych (przedwojenna zabudowa duże domy z możliwością wydzielenia pokoi dla gości),

 • duża ilość jezior (w tym jedno z najgłębszych w Polsce - Jezioro Morzycko oddalone od Mirowa około 5 km)

 • wysokie bezrobocie

 • niski dochód do budżetu gminy, a duże wydatki (wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej np. kanalizacja)

 • brak kanalizacji

 • niedostateczny stan istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej.

 • przestarzały profil produkcji rolnej

 • brak bazy turystycznej

SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA

ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE

 • możliwość uzyskania środków zewnętrznych z funduszy UE

 • łatwość nawiązania współpracy partnerskiej z organizacjami, stowarzyszeniami oraz samorządami niemieckimi

  • wymóg posiadania wkładu własnego gminy w kosztach realizowanych zadań przy wsparciu z funduszy UE ( min. 25%)

  • zasada refundacji, która wymusza na samorządzie zabezpieczenia pełnej kwoty potrzebnej na wykonanie kolejnych etapów inwestycji

 1. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZGODNE Z ZAPISAMI „STRATEGII ROZWOJU GMINY MORYŃ”

Zadania umieszczone w Planie Rozwoju Miejscowości Mirowo zawierają się w Strategii Rozwoju Gminy Moryń tj.:

 1. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI W LATACH 2005 - 2008

W latach 2005-2008 planuje się realizację następujących zadań:

I) Renowacja połączona z rekonstrukcją zabytkowej posadzki z cegły w kościele.

2) Zbicie tynków i rekonstrukcja gzymsów na XV wiecznej wieży kościoła.

3) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Renowacja połączona z rekonstrukcją zabytkowej posadzki z cegły w kościele

Rekonstrukcja polegać będzie na zeszlifowaniu farby specjalistycznym sprzętem, zakonserwowaniu i odnowie przez ochronne farby do starych cegieł oraz uzupełnieniu ubytków nową cegłą. Powierzchnia posadzki, która ma zostać poddana renowacji i rekonstrukcji wynosi 200 m2.

Zbicie tynków i rekonstrukcja gzymsów na XV wiecznej wieży kościoła

Celem realizacji tego zadania jest przywrócenie pierwotnego wyglądu wieży kościelnej.

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

Zadanie polegać będzie na wykonaniu placu zabaw z następującymi urządzeniami:

 1. Zjeżdżalnia,

 2. huśtawka podwójna,

 3. huśtawki wagowe (2 szt.),

 4. ławki (2 szt.),

 5. zabawki na sprężynie (2 szt.).

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI MIROWO

Źródła finansowania zadań objętych Planem Rozwoju Miejscowości Mirowo:

 1. środki własne budżetu Gminy,

 2. środki strukturalne Unii Europejskiej,

 3. inne środki krajowe poza budżetem Gminy.

Funduszem strukturalnym, którego środki planuje się wykorzystać na w/w zadania, jest Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II - „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” oraz/lub INTERREG III A, CIP Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Województwo Zachodniopomorskie, Priorytet D: Rozwój wiejski.

Zadanie

Termin realizacji

Wartość kosztorysowa zadania (w PLN brutto)

Udział własny Gminy Moryń (w %)

Środki pochodzące z Unii Europejskiej (w %)

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

2006

7.000,00

20%

80%

Renowacja połączona z rekonstrukcją zabytkowej posadzki z cegły w kościele

2007

8.052,18

25%

75%

Zbicie tynków i rekonstrukcja gzymsów na XV wiecznej wieży kościoła

2007

30.565,51

25%

75%

PODSUMOWANIE

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wychodząc naprzeciw w/w problemom podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie dysproporcji między wsią, a miastem. W ramach Planu Rozwoju Miejscowości planowane do realizacji są następujące inwestycje: Renowacja połączona z rekonstrukcją zabytkowej posadzki z cegły w kościele. Zbicie tynków i rekonstrukcja gzymsów na XV wiecznej wieży kościoła. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Istotny element działań w ramach Programu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulacja współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie miejscowości jako miejsca zamieszkania oraz odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Wskaźnik bezrobocia: jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn).

Stopa bezrobocia: stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej (czyli zdolnych do pracy i gotowych do pracy).

2

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 09:42