Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr 10 do Uchwały NrXXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XXVI/232/2005 r.

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok oraz zmiany załącznika nr 10 do Uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/

Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 20.000zł w tym:

1.Zadania własne o kwotę 20.000zł z tego:

Dział 900 rozdział 90003 § 6260 o kwotę 20.000zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 75.900zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 75.900zł, z tego:

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 26.900zł

„ 801 „ 80101 § 0830 „ 49.000zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 329.178zł, w tym:

1.Zadania zlecone o kwotę 578zł, z tego:

Dział 751 rozdział 75101 § 4010 o kwotę 578zł

2.Zadania własne o kwotę 328.600zł,  z tego:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 7.000zł

„ 754 „ 75403 § 4210 „ 2.000zł

„ 801 „ 80104 § 4010 „ 89.000zł

„ „ § 4040 „ 6.600zł

„ 900 „ 90003 § 6050 „ 201.200zł

„ „ 90095 § 4300 „ 2.400zł

„ 921 „ 92109 § 6050 „ 10.400zł

„ 926 „ 92605 § 4300 „ 10.000zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 315.078zł, w tym:

1.Zadania zlecone o kwotę 578zł, z tego:

Dział 751 rozdział 75101 § 4170 o kwotę 578zł

2.Zadania własne o kwotę 314.500zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 69.000zł

„ „ § 6050 „ 10.400zł

„ 750 „ 75023 § 4210 „ 9.500zł

„ „ § 4170 „ 6.500zł

„ 754 „ 75403 § 6060 „ 2.500zł

„ 801 „ 80101 § 4300 „ 7.000zł

„ „ § 4220 „ 49.000zł

„ „ 80103 § 4010 „ 89.000zł

„ „ § 4040 „ 6.600zł

„ 900 „ 90003 § 6050 „ 5.000zł

„ „ 90004 § 6060 „ 7.000zł

„ „ 90095 § 4010 „ 1.500zł

„ „ § 4040 „ 900zł

„ 921 „ 92109 § 2480 „ 15.000zł

„ „ § 4210 „ 7.000zł

„ „ § 6050 „ 28.600zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 223.000zł, który zostanie pokryty :

- kredytem bankowym w wysokości - 101.000zł,

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 122.000zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 271.000zł

w tym z tytułu:

- kredytu bankowego w wysokości - 101.000zł,

-nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 170.000zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały nr XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005r., który otrzymuje treść zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1.

Dział 900-zmniejszenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20.000

Do § 2.

Dział 756-zwiększenie planu o wpływ zaległości z lat ubiegłych z tyt.podatku od nieruchomości od osób prawnych - 26.900

Dział 801-przeniesienie środków na żywienie uczniów - 49.000

Do § 3.

1. Dział 751- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej - 578

2.Dział 630-zmniejszenie środków -wspólny projekt turystyczny- 7.000

Dział 754-zmiana przeznaczenia środków dla Policji - 2.000

Dział 801-rozdz.80104-zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej- 95.600

Dział 900-rozdz.90003-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą układu zadań - 201.200

rozdz.90005-roboty publiczne -zmiana paragrafu - 2.400

Dział 921-zmniejszenie środków na termomodernizację MOK - 10.400

Dział 926-zmniejszenie środków na dokumentację boiska w Moryniu - 10.000

Do § 4

1. Dział 751-zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej - 578

2.Dział 600-remont i modernizacja gminnych dróg w tym:

Młynary, Dolsko, Przyjezierze, Mirowo - 44.000

-współfinansowanie budowy chodnika przy ul.Lipowej i Szkolnej - 18.000

-uzupełnienie brakujących środków do remontu ul.Rybackiej - 7.000

-zadanie inwestycyjne:zwiększenie środków na

rewitalizację Placu Wolności /remont budynku MOK/ - 10.400

Dział 630- zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni -

Dział 750-remont i wyposażenie budynku Urzędu - 16.000

Dział 754-zakup zestawu komputerowego dla Policji - 2.500

Dział 801-rozdz.80101-sala gimnastyczna w Witnicy

-dokumentacja,pozwolenie na budowę oraz nadzór budowlany - 7.000

-prowadzenie żywienia w szkole - 49.000

rozdz.80103-zmiana klasyfikacji-przedszkola - 95.600

Dział 900-rozdz.90003-zadanie inwestycyjne: rekultywacja

składowiska odpadów komunalnych - 5.000

rozdz.90004-zakup kosiarki samojezdnej - 7.000

rozdz.90095-wynagrodz.pracown.robót publicznych - 2.400

Dział 921-dotacja dla Mok w Moryniu na „Jarmark Moryński” - 15.000

-zakup okien do świetlicy w Mirowie, materiały do

centralnego ogrzewania w Starym Objezierzu,instalacja elektryczna w Nowym Objezierzu - 7.000

zadanie inwestycyjne:modernizacja świetlicy w Gądnie - 2.000

-wiejskie centrum administracji, kultury sportu i rekreacji w Klępiczu - 26.600

Do § 5 i § 6 -w związku ze zmianą kwoty dochodów i wydatków zachodzi konieczność ustalenia deficytu budżetu oraz jego przychodów.

Do § 7

W związku ze zmianą układu zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych zachodzi konieczność zmiany załącznika .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 12:26