Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008


Uchwała Nr XXVI/233/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń

na lata 2004-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. W Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/182/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Na stronie 38 pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„Zadania inwestycyjne w obszarze infrastruktury ochrony środowiska:

 • uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w celu ochrony wód powierzchniowych, poprzez inwestycje w kanalizację sanitarną i przesył nieczystości do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Moryniu, oraz budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie.

 • rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Moryniu,

 • gazyfikacja gminy Moryń we współpracy z prywatnym przedsiębiorstwem gazowniczym i na jego koszt.

Do zadań z zakresu infrastruktury drogowej i komunikacji zaliczają się:

 • rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu, wraz z przyległymi budynkami,

 • przebudowa skrzyżowania w Witnicy z częścią drogi w ulicy Moryńskiej na odcinku do parkingu przy SP Witnica,

 • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 125 z drogą gminną w Starym Objezierzu,

 • przejęcie i reaktywacja nieczynnej linii kolejowej dla celów lokalnego transportu turystycznego,

 • budowa przystanku PKS przy ul. Dworcowej w Moryniu.”

Inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej to:

 • budowa zespołu boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu,

 • przebudowa stadionu sportowego UKS Megasport „Morzycko” Moryń,

 • organizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Przyjezierzu.”

Zadania infrastrukturalne w zakresie rozwoju i pobudzania funkcji turystycznych i ochrony zabytków w gminie Moryń to przede wszystkim:

 • budowa pomostów widokowych, oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Moryniu,

 • modernizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych: wokół jeziora Morzycko, regionalnej ścieżki rowerowej, trasy „Tysiąca Jezior”,

 • renowacja zabytkowych kościołów, a w szczególności bazyliki romańskiej - kościoła parafialnego w Moryniu, kościoła w Witnicy, oraz zabytkowych obiektów sakralnych znajdujących się w gminie Moryń,

 • remont murów obronnych.

 1. Na stronie 41 tabela stanowiąca pkt. 3.7., otrzymuje brzmienie:

L.p.

Nazwa zadania

Wartość zadania

(szacunkowy koszt)

w zł.

Rok realizacji

I. Infrastruktura ochrony środowiska

1.

Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie

946.160

2005-2006

2

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, w tym:

Zadanie III:

Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w mieście Moryń (ulice Jeziorna, Żeglarska, Ogrodowa, Wodna, Wierzbowa, oraz części ul. Odrzańskiej, Sadowej, Wiśniowej).

2.437.536

2006-2008

3

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, w tym:

ZADANIE I.:

Kanalizacja ściekowa dla m. Przyjezierze, półwyspu „Zamczysko”, cz. ul. Dworcowej w Moryniu, wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń.

3.566.022

2007-2008

4

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Moryniu.

300.000

2005- 2008

5

Instalacja ogniw słonecznych na budynku ZS Moryń

24.000

2006

6

Gazyfikacja gminy Moryń we współpracy z potencjalnym inwestorem z branży gazowniczej

Koszty po stronie potencjalnego inwestora

2006-2008

II. Infrastruktura transportowa

1

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

966.500

2005-2006

2

Budowa przystanku PKS przy ul. Dworcowej w Moryniu

100.000

2005-2006

3

Reaktywacja istniejącej linii kolejowej dla celów lokalnego transportu turystycznego

Koszty po stronie potencjalnego inwestora.

2005-2008

4

Przebudowa skrzyżowania w Witnicy z częścią drogi w ul. Moryńskiej do kościoła i parkingiem,

300.000

2007-2008

5

Przebudowa skrzyżowania w Starym Objezierzu

300.000

2005-2007

III. Infrastruktura społeczna

1

Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu

1.226.555

2005-2007

2

Budowa pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu

249.927

2005

3

Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Przyjezierzu.

50.000

2005-2008

4

Przebudowa stadionu sportowego Megasport „Morzycko”

200.000

2005-2008

IV. Infrastruktura turystyczna i ochrona zabytków

1

Renowacja zabytkowej bazyliki romańskiej - kościół Parafialny w Moryniu

1.100.000

2005-2008

2

Remont murów obronnych

40.000

2005-2008

3

Budowa ścieżek rowerowych

120.000

2005-2008

4

Renowacja zabytkowych kamiennych kościołów, oraz innych obiektów kultury materialnej

1.000.000

2005-2008

V. Sfera społeczna

1

Utworzenie wspólnego biura ds. projektów, promocji i współpracy w ramach współpracy transgranicznej i międzygminnej

400.000

2004-2006

2

Obchody-700-lecia nadania praw miejskich Moryniowi

200.000

2006

3

Informacja i promocja turystyczna skierowana do szerokiej grupy odbiorców za pomocą dostępnych środków i metod przekazu (foldery, wydawnictwa okolicznościowe, gadżety reklamowe, promocja lokalnych produktów turystycznych).

100.000

2004-2006”

 1. Na stronie 42 pkt. 4.1. - Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2008” w zakresie dotyczącym „ochrony środowiska”, otrzymuje brzmienie:

Zadanie I.1

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin

Celem realizacji zadania jest konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, które poprzez cieki wodne zanieczyszczają wody powierzchniowe. Realizacja zamierzenie inwestycyjnego będzie końcową fazą inwestycji rozpoczętej na początku lat 90-tych XXw, kiedy to została wybudowana sieć kanalizacyjna w miejscowości Bielin.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- przyłącza wodociągowego i energetycznego,

- dostawę i posadowienie w ziemi bioreaktora typu MD 300/R, oraz studzienki z kratą koszową,

- budynku technologicznego,

- wewnętrznych instalacji wod-kan, oraz przewodów technologicznych,

- wykonanie kanalizacji doprowadzającej i odprowadzającej ścieki

- kanalizacji doprowadzającej i odprowadzającej ścieki wraz z wylotem,

- dostawę i posadowienie stacji zlewczej ścieków,

- zagospodarowanie terenu: drogi, place, ogrodzenie, zieleń.

Całkowity koszt zadania w ramach niniejszego projektu stanowi kwotę ok. 946.160zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2006 ze środków:

 • EFRR 701.370 zł

 • Środki krajowe MGiP 93.516zł

 • Gmina Moryń 151.274zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (cz. I str.6, 25, cz. II 33-34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1 „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy Realizacji:

 1. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. procedury przetargowe i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty zadania:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków

Szt.

1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

m3/dobę

60

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba udzielonych noclegów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)

Osobo/doby

2000

Liczba utworzonych miejsc pracy

Etat

1

Zadanie I.2.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeziorna, Ogrodowa, Żeglarska, Wodna, Wierzbowa, cz. ul. Odrzańskiej, Sadowej i Wiśniowej

Celem realizacji zadania jest jak sama nazwa wskazuje konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, które poprzez cieki wodne i wody powierzchniowe zanieczyszczają wody jeziora. Realizacja powyższego celu jest objęta szerokim programem, w ramach którego wyodrębnia się zadanie polegające na uzupełnieniu kanalizacji sanitarnej w Moryniu. Całkowity koszt zadania w ramach niniejszego projektu stanowi kwotę ok. 2.437.536zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2006-2008 ze środków:

 • EFRR 1.584.102

 • Środki krajowe MGiP 211.214

 • Gmina Moryń 642.220

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (cz. I str.6, 25, cz. II 33-34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1 „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy Realizacji:

 1. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. procedury przetargowe i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty zadania:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wybudowanej sieci kanalizacji

mb

3300

Ilość wybudowanych pompowni

Szt.

5

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba podłączonych gospodarstw domowych/budynków do sieci kanalizacyjnej.

Szt.

65

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba udzielonych noclegów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)

Szt.

1000

Liczba utworzonych miejsc pracy

Etat

1

Zadanie nr I.3.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko”

Zadanie I: Kanalizacja ściekowa dla m. Przyjezierze, półwyspu „Zamczysko” i cz. ul. Dworcowej w Moryniu wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń.

Celem realizacji zadania jest jak sama nazwa wskazuje konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, które poprzez cieki wodne i wody powierzchniowe zanieczyszczają wody jeziora.

Całkowity koszt zadania I w ramach niniejszego projektu zamyka się kwotą ok. 3.566.022.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2007-2008 ze środków:

 • EFRR 2.674.517

 • Środki krajowe MGiP 356.602

 • Gmina Moryń 534.903

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.6, 25, 33-34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1 „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy Realizacji:

 1. opracowanie koncepcji przebiegu sieci i zatwierdzenie jej przez Zamawiającego,

 2. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 3. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 4. opracowanie studium wykonalności,

 5. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 6. procedury przetargowe i wybór wykonawcy,

 7. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 8. realizacja zadania

 9. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty całego projektu (zadanie I, II i III):

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Ilość wybudowanych przepompowni głównych

szt.

2

Ilość wybudowanych przepompowni sieciowych

szt.

11

Ilość wybudowanych przepompowni lokalnych

szt.

4

Długość wybudowanej kanalizacji

mb

7400

Długość przyłączy kanalizacyjnych

mb

900

Długość wybudowanych wodociągów

mb

4100

Długość wybudowanych rurociągów tłocznych

mb

4300

Długość wybudowanych rurociągów przesyłowych

mb

7800

Nakłady na kanalizację / długość kanalizacji

PLN/mb

351,4

Nakłady na wodociągi / długość wodociągów

PLN/mb

220

Nakłady na rurociąg tłoczny / długość

PLN/mb

190

Nakłady na rurociąg przesyłowy / długość

PLN/mb

210

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji

M3/rok

54648

Nakłady na oczyszczalnię / ilość ścieków rocznie

PLN/m3

36,6

Nakłady na oczyszczalnię / łączna ilość ścieków rocznie

PLN/m3

12,82

Nakłady na kanalizację / ilość ścieków rocznie

PLN/m3

118,9

Nakłady na wodociąg / ilość wody rocznie

PLN/m3

38,08

Wzrost ilości ścieków / przepustowość

%

24,9

Jednostkowy koszt oczyszczania (bez amortyzacji)

PLN/m3

1,37

Jednostkowy koszt oczyszczania (z amortyzacją)

PLN/m3

2,54

Jednostkowy koszt energii elektrycznej

0,39

Redukcja liczby awarii

95

WSKAŹNIKI CELÓW

Wzrost wpływów ze sprzedaży działek rekreacyjnych

Tys. PLN

Wzrost rocznych dochodów gospodarstw

Tys. PLN

Liczba utworzonych miejsc pracy

Etat

Zadanie nr I.4.

„Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Moryniu”

Celem realizacji zadania jest zrekultywowanie trenu zamkniętego składowiska odpadów w Moryniu.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 300.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR 216.750zł

 • Środki Krajowe MGiP 28.900zł

 • Gmina Moryń 54.350

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/26; II/34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1. „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska” - zadanie 2.1.2.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska zgodnie z decyzją o zamknięciu składowiska,

 2. uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń na rekultywację terenu składowiska,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. organizacja procedur przetargowych i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów

Szt.

1

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru składowiska odpadów

ha

0,5

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Ilość odpadów poddana segregacji

t/rok

Ilość odpadów poddana recyclingowi

t/rok

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Ilość odpadów poddana segregacji (w okresie 1 roku)

t/rok

Ilość odpadów poddana recyclingowi (w okresie 1 roku)

t/rok

Zadanie nr I.5.

„Instalacja ogniw słonecznych na budynku ZS Moryń”

Celem realizacji zadania jest instalacja ogniw słonecznych na budynku Zespołu Szkół w Moryniu. Poprzez realizację zamierzenia inwestycyjnego, możliwe będzie uzyskanie długookresowych oszczędności, inwestycja ta wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego, oraz będzie stymulowała gospodarstwa domowe do wykorzystywania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 24.000.

Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2006 ze środków:

 • Kontrakt Wojewódzki 19.200

 • Gmina Moryń 4.800

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/(26); II/(34)), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1. „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie dokumentacji technicznej

 2. uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń na budowę,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. organizacja procedur przetargowych i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba nowych urządzeń w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Szt.

1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu)

Tys.PLN

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Ilość gospodarstw domowych wykorzystujących źródła odnawialne przy ogrzewaniu bieżącej wody

Szt.

Zadanie nr I.6.

„Gazyfikacja gminy Moryń we współpracy z potencjalnym inwestorem z branży gazowniczej”

Celem realizacji zadania jest budowa sieci gazowniczej na terenie gminy Moryń, co przyczyni się w znacznym stopniu do likwidacji węglowych kotłów w gospodarstwach domowych, a w konsekwencji przełoży się to na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Koszty realizacji zadania będą po stronie potencjalnego inwestora - firmy z branży gazowniczej. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2006-2008 ze środków prywatnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu poprzez współpracę z potencjalnymi firmami prowadzącymi działalność w zakresie zaopatrzenia i dostawy gazu ziemnego.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/27; II/34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.2 „Budowa infrastruktury sieci gazowej”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. uzgodnienie z potencjalnym inwestorem przebiegu sieci gazowej na terenie gminy Moryń,

 2. współpraca z inwestorem w zakresie przygotowania zadania, oraz podpisanie szczegółowej umowy regulującej zasady współpracy,

 3. realizacja zadania przez inwestora i na jego koszt.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wybudowanej sieci przesyłowej gazu

Km

20

Ilość wybudowanych przyłączy sieci gazowej

Szt.

600

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Ilość zlikwidowanych pieców węglowo-drzewnych

Szt./rok

50

Ilośc zuzytego gazu przez odbiorców sieci w gminie Moryń

Tys. m3/rok

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Opisowo

Opisowo

Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

%-owo

15%”

 1. Na stronie 46 zadanie II.1. otrzymuje brzmienie:

Zadanie II.1.

„Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami”

Celem realizacji zadania jest przebudowa Placu Wolności polegająca na wymianie asfaltowej nawierzchni na kostkę brukową, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, oraz zagospodarowanie Placu obiektami małej architektury (pomnik, ławeczki, zieleńce, itp.). Realizacja zadania obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy estetyki i atrakcyjności turystycznej miasta Morynia. Wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodów osobowych i pieszych w obrębie Placu Wolności. W ramach projektu planowane są również remonty budynków położonych w sąsiedztwie Placu Wolności, tj.: budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, remizy OSP w Moryniu, oraz dokończenie remontu budynku Policji.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 966.500zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2006 ze środków:

 • EFRR 724.875zł

 • Środki krajowe MGiP 96.650zł

 • Budżet Powiatu Gryfino 80.000zł

 • Gmina Moryń 64.975zł.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie - Powiatowym Zarządem Dróg w Baniach, a także instytucjami współfinansującymi.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/20; II/34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.3 „Poprawa stanu technicznego dróg”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem dróg w zakresie przygotowania zadania - podział zadań i ustalenie warunków współpracy przy realizacji zadania,

 2. wybór wykonawcy dokumentacji technicznej na rewitalizację Placu Wolności w Moryniu (Starostwo Powiatowe Gryfino),

 3. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń,

 4. opracowanie studium wykonalności zadania,

 5. złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków EFRR i uzyskanie wsparcia finansowego,

 6. uruchomienie procedur przetargowych i wybór wykonawcy,

 7. realizacja zadania,

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość zmodernizowanych dróg powiatowych

Km

0,5

Powierzchnia zmodernizowanego placu

Ha

0,4

Ilość wyremontowanych budynków

Szt.

3

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Placu Wolności

Opisowo

Opisowo

Poprawa estetyki wyremontowanych budynków

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)

Osoby/rok

10000

Wzrost atrakcyjności turystycznej Morynia

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 47 zadanie II.2., otrzymuje brzmienie:

Zadanie II.2.

„Budowa przystanku PKS przy ul. Dworcowej w Moryniu”

Celem realizacji zadania jest budowa Przystanku PKS przy Zespole Szkół w Moryniu. Poprzez zlokalizowanie przystanku PKS po za granicami miasta będzie możliwe wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z miasta Moryń, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i ochronę zabytków, które niszczeją pod wpływem drgań spowodowanych ruchem samochodów ciężarowych.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 100.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2006 ze środków:

 • Fundusze UE 75.000zł

 • Środki krajowe MGiP 10.000zł

 • Budżet Gminy 15.000zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, a także instytucje współfinansujące zadanie.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/22) BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. wybór wykonawcy dokumentacji technicznej,

 2. opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 3. opracowanie studium wykonalności zadania,

 4. złożenie wniosku o dofinansowanie zadania i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. przystąpienie do wyboru wykonawcy zadania (organizacja procedur przetargowych) i wyłonienie wykonawcy,

 6. realizacja zadania

 7. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Ilość nowowybudowanych przystanków

Szt.

1

Powierzchnia zagospodarowanego terenu

ha

0,1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych ze starego miasta

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Poprawa systemu komunikacji transportem publicznym

Opisowo

Opisowo”

 1. Skreśla się na stronie 49 zadanie II.4 „Przebudowa skrzyżowania w Moryniu - ul. Dworcowa-Piaskowa wraz z wykonaniem odwodnienia”.

 1. Na stronie 50 dotychczasowe zadanie II.5., oznacza się jako zadanie II.4. w brzmieniu:

Zadanie II.4.

„Przebudowa skrzyżowania w Witnicy z częścią drogi w ul. Moryńskiej do kościoła i parkingiem”

Celem realizacji zadania jest przebudowa skrzyżowania w Witnicy z częścią drogi w ul. Moryńskiej. W ramach zadania zostanie rozwiązany problem braku dostatecznej widoczności pojazdów nadjeżdżających z drogą z pierwszeństwem przejazdu, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmuje ponadto wykonanie parkingu dla pojazdów.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 300.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2007-2008 ze środków:

 • EFRR 225.000zł

 • Środki krajowe MGiP 30.000zł

 • Starostwo Powiatowe Gryfino 22.500zł

 • Gmina Moryń 22.500zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg (PZD), we współpracy z Urzędem Miejskim w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/22), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.3. „Poprawa stanu technicznego dróg„); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadnia:

 1. uzgodnienie zasad współpracy pomiędzy gminą Moryń a PZD,

 2. przygotowanie dokumentacyjne zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności),

 3. wyłonienie wykonawcy w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. realizacja zadania,

 5. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wyremontowanych dróg powiatowych

Km

Określi studium wykonalności

Liczba zmodernizowanych skrzyżowań

Szt.

1

Długość wybudowanych ciągów pieszych

mb

Określi studium wykonalności

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba użytkowników infrastruktury drogowej

Osoby/rok

Określi studium wykonalności

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Docelowa liczba wypadków i kolizji drogowych w obrębie skrzyżowania

Szt.

0

Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)

Szt.

Określi studium wykonalności”

 1. Na stronie 51 dotychczasowe zadanie II.6., oznacza się z jako zadania II.5. w brzmieniu:

Zadanie II.5.

„Przebudowa skrzyżowania w Starym Objezierzu”

Celem realizacji zadania jest przebudowa skrzyżowania w Starym Objezierzu - droga wojewódzka z drogą gminną. Realizacja zadania wpłynie znacząco na poprawę stanu nawierzchni i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w skrzyżowaniu.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 300.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2007 ze środków:

 • EFRR 225.000zł

 • Środki krajowe MGiP 30.000zł

 • WZD 22.500zł

 • Gmina Moryń 22.500zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Wojewódzki Zarząd Dróg we współpracy z Urzędem Miejskim w Moryniu, oraz instytucjami współfinansującymi.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str.I/22, II/32), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.3. „Poprawa stanu technicznego dróg„); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadnia:

 1. uzgodnienie zasad współpracy pomiędzy gminą Moryń a WZD,

 2. przygotowanie dokumentacyjne zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności),

 3. wyłonienie wykonawcy w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. realizacja zadania,

 5. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wyremontowanych dróg wojewódzkich

Km

Określi studium wykonalności

Liczba zmodernizowanych skrzyżowań

Szt.

1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba użytkowników infrastruktury drogowej

Osoby/rok

Określi studium wykonalności

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Docelowa liczba wypadków i kolizji drogowych w obrębie skrzyżowania

Szt.

0

Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)

Szt.

Określi studium wykonalności”

 1. Na stronie 52 zadanie III.1., otrzymuje brzmienie:

Zadanie III.1.

„Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu”

Celem realizacji zadania jest stworzenie kompleksu sportowego, który w głównym zamyśle będzie służył dla celów realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum w Moryniu. Obiekt posłuży również przy organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych. Planowane jest również turystyczne wykorzystanie obiektów sportowych - obozy sportowe i szkoleniowe w okresie ferii i wakacji.

W ramach zadania powstaną boiska do: koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnie prosta i dookólna, oraz skocznia w dal. Nawierzchnie będą wykonywane z poliuretanu oraz utwardzone i obsadzone trawą naturalną.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.226.555zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2007 ze środków:

 • EFRR /INTERREG IIIA 919.916zł

 • Środki krajowe MGiP 122.656zł

 • Gmina Moryń 183.983zł

Dodatkowo Gmina Moryń planuje sfinansować zadanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego WEiK i MENIS w wysokości 300.000zł.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, oraz jednostki współfinansujące realizację zadania.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/20), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 3 „Rozwój turystyki” Cel szczegółowy 3.1. „Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej„ - zadanie 3.1.2.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie koncepcji zagospodarowania ternu boiskami szkolnymi - ustalenie zakresu zadania,

 2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę,

 3. wykonanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o dofinansowanie zadania i uzyskanie wsparcia finansowego zadania,

 5. organizacja procedur wyłonienia wykonawcy zadania,

 6. realizacja zadania z podziałem na etapy

 7. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba wybudowanych obiektów sportowych

Szt

6

Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych

m2

4088,20

Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Szt.

6

Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

m2

4088,20

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej

Osoby

490

Liczba osób korzystających z obiektów sportowych

Osoby

600

Ilość planowanych zajęć wf na boiskach sportowych w ciągu roku

Godz.

700

Ilość planowanych zajęć na boiskach sportowych dla pozostałych użytkowników w ciągu roku

Godz.

1200

Ilość imprez sportowo-kulturalnych odbywających się na boiskach sportowych

Szt/rok

8

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba imprez sportowych

Szt./rok

5

Liczba uczestników imprez sportowych

Osoby/rok

1000”

 1. Na stronie 53 zadanie III.2., otrzymuje brzmienie:

Zadanie III.2.

„Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”

Celem realizacji zadania jest rewitalizacja obszaru plaży miejskiej w Moryniu poprzez stopniowe przywracanie jej pierwotnych funkcji i wyglądu. W ramach zadania zostanie wybudowany pomost w kształcie zamkniętej podkowy, wraz z dwoma punkami widokowymi. Pomost ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych, poprzez wybudowanie podjazdów i ciągów pieszych.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 249.927zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2005 ze środków:

 • EFRR / INTERREG IIIA 187.444zł

 • Środki krajowe MGiP 24.992zł

 • Gmina Moryń 37.491zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, we współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności, oraz instytucjami współfinansującymi.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/17, 19-20, II/30); Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 3 „Rozwój turystyki” Cel szczegółowy 3.1. „Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej„ - zadanie 3.1.2.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskanie pozwolenia na budowę,

 2. wykonanie studium wykonalności,

 3. wystąpienie o dofinansowanie zadania i uzyskanie wsparcia finansowego,

 4. wybór wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

 5. realizacja zadania,

 6. rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych

Szt.

1

Liczba wybudowanych punktów widokowych

Szt.

1

Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

m2

268

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury turystycznej

Osoby/rok

4000

Liczba niepełnosprawnych korzystających z obiektu

Osoby

15

Liczba turystów krajowych i zagranicznych

Osoby

2500

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 54 zadanie III.3., otrzymuje brzmienie:

Zadanie III.3.

„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Przyjezierzu”

Celem realizacji zadania jest stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Przyjezierzu, który w powiązaniu z reaktywowaną linią kolejową Siekierki-Przyjezierze, oraz ścieżką rowerową wokół jeziora Morzycko, oraz Trasą Rowerową „Tysiąca Jezior”, będzie doskonałym punktem przystankowym dla odpoczywających rowerzystów i turystów. Stworzenie dodatkowej atrakcji planowanej do realizacji w ramach zadania III.3 daje szansę na tworzenie regionalnego i unikatowego produktu turystycznego - „innego niż nigdzie indziej”. Dodatkową atrakcją mają być konie i przejażdżki dorożką.

Dojazd do terenu jest bardzo dobry - teren położony jest w niewielkiej odległości od drogi powiatowej. Nie będzie stanowiło problemu przyjęcie zmotoryzowanych turystów - w obrębie terenu zostaną wydzielone miejsca parkingowe. W ramach zadania planowane jest doposażenie terenu w obiekty towarzyszące - miejsce na wiejskie imprezy, ognisko, grillowanie. Całkowita powierzchnia terenu pozwala zorganizować imprezy dla ok. 4000 osób. Konieczne jest także ustawienie na terenie kompleksu tablic informacyjnych. Realizacja wszystkich w/w zamierzeń będzie skutkowała zwiększeniem ruchu turystycznego w okresie sezonu letniego, poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku w gminie Moryń, oraz będzie impulsem do wydłużenia sezonu turystycznego.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 50.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR / INTERREG IIIA 37.300zł

 • Gmina Moryń 12.700zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się LUKS „Sokół” Przyjezierze we współpracy z Urzędem Miejskim w Moryniu, oraz instytucjami współfinansującymi realizację zadania.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/17, 19-20, II/30); Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 3 „Rozwój turystyki” Cel szczegółowy 3.1. „Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej„ - zadanie 3.1.2.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie zakresu zagospodarowania i funkcjonowania terenu rekreacyjnego,

 2. ustalenie koniecznych form małej architektury i zagospodarowania terenu w powiązaniu z istniejącą linia kolejowa i rekreacją konną,

 3. wystąpienia o wsparcie finansowe z funduszy UE i innych dostępnych na realizację niniejszego zadania,

 4. realizacja zadania i promocja.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba powstałych terenów rekreacyjnych

Szt.

1

Powierzchnia zagospodarowanego terenu

ha

1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej

Osoby/rok

150

Liczba zagranicznych turystów korzystających z infrastruktury

Osoby

50

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo

 1. Na stronie 55 zadanie III.4., otrzymuje brzmienie:

Zadanie III.4.

„Przebudowa stadionu sportowego Megasport „Morzycko”

Celem realizacji zadania jest przebudowa miejskiego stadionu sportowego Megasport „Morzycko, poprzez poprawę stanu nawierzchni, budowie trybun, itp. Przebudowa stadionu jest podyktowana stałym podnoszeniem warunków gry na płycie boiska, oraz zapewnienie kibicom dogodnych warunków do oglądania sportowej rywalizacji.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 200.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR / INTERREG IIIA 150.000zł

 • Środki krajowe MGiP 20.000zł

 • Gmina Moryń 30.000zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, we współpracy z Zarządem UKS Megasport „Morzycko”, oraz instytucjami współfinansującymi zadanie.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/19-20, II/30); Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 3 „Rozwój turystyki” Cel szczegółowy 3.1. „Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej„ - zadanie 3.1.2.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. ustalenie zakresu prac,

 2. wybór wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej,

 3. opracowanie i zatwierdzenie koncepcji przebudowy,

 4. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń,

 5. wykonanie studium wykonalności,

 6. wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania, i uzyskanie wsparcia finansowego,

 7. realizacja procedur przetargowych wyłonienia wykonawcy prac,

 8. odbiór prac i rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych

Szt.

1

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych

Szt.

Określi projekt budowlany

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej

Osoby/rok

3000

Liczba niepełnosprawnych korzystających z obiektu

Osoby

30

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 56 zadanie IV.1. otrzymuje brzmienie:

Zadanie IV.1.

„Renowacja zabytkowej bazyliki romańskiej - kościół Parafialny w Moryniu”

Celem realizacji zadania jest ochrona przed dalszym niszczeniem zabytkowej bazyliki romańskiej z XIII. Zadanie obejmuje między innymi odnowę elewacji, wymianę pokrycia dachowego, remont wieży. Zadanie to jest przygotowywane na zlecenie i we współpracy z  Kurią Arcybiskupią w Szczecinie i Parafią Moryń.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.100.000zł. Współfinansowanie z budżetu Gminy Moryń dotyczy w zakresie tego zadana jedynie dokumentacji technicznej.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR 821.250zł

 • Środki krajowe MGiP 109.500zł

 • Inne środki 159.250zł

 • Gmina Moryń 10.000zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Kuria Arcybiskupia w Szczecinie, we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz instytucjami współfinansującymi.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/11, 20, 29); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. ustalenie zakresu prac renowacyjnym w porozumieniu z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

 2. wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

 3. wykonanie studium wykonalności zadania,

 4. złożenie wniosku o dofinansowanie zadania i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. realizacja procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy,

 6. przystąpienie do realizacji zadania,

 7. odbiór prac - rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

m2

Określa dokumentacja techniczna

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystających z odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

Osoby

1400

Wzrost atrakcyjności obiektu

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 57 zadanie IV.3. otrzymuje brzmienie:

Zadanie IV.3.

„Budowa ścieżek rowerowych”

Celem realizacji zadania jest poprawa odcinków nawierzchni ścieżek rowerowych: „Trasa Tysiąca jezior”, oraz ścieżki rowerowej wokół jeziora Morzycko i regionalnej ścieżki rowerowej. Wszystkie one w części mają uzgodniony wspólny przebieg na krótkich odcinkach. Celowe jest więc ujęcie je jako jedno zadanie. W ramach zadania zostanie również wykonane oznakowanie i tablice informacyjne, oraz zorganizowane punkty przestankowe. Na obszarach leśnych konieczna będzie współpraca z Nadleśnictwem Mieszkowice.

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 120.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR / INTERREG IIIA 90.000zł

 • Gmina Moryń 20.000zł

 • Nadleśnictwo Mieszkowice 10.000zł.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski Moryń, we współpracy z Nadleśnictwem Mieszkowice, oraz instytucjami współfinansującymi.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/17, 19-20, II/30), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 3 „Rozwój turystyki” Cel szczegółowy 3.1. „Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej„ - zadanie 3.1.3. i 3.1.4.); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowania zakresu prac,

 2. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej,

 3. opracowanie jednolitego wzoru oznakowania ścieżek rowerowych, tablic informacyjnych i małej infrastruktury towarzyszącej,

 4. wystąpienie o współfinansowanie zadania,

 5. uzyskanie wsparcia finansowego,

 6. przystąpienie do realizacji procedur przetargowych,

 7. realizacja zadania etapami

 8. odbiór prac i rozliczenie rzeczowe oraz finansowe zadania.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych

km

Określi dokumentacja / studium wykonalności

Liczba umieszczonych oznakowań na trasie ścieżek rowerowych

Szt.

Określi dokumentacja/ studium wykonalności

Liczba powstałych obiektów małej architektury / obiektów towarzyszących

Szt.

Określi dokumentacja/ studium wykonalności

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystających z obiektu

Osoby/rok

800

Wzrost atrakcyjności obiektu

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 59 zadanie IV.4., otrzymuje brzmienie:

Zadanie IV.4.

„Renowacja zabytkowych kamiennych kościołów, oraz innych obiektów kultury materialnej”

Celem realizacji zadania jest poprawa stanu obiektów kultury materialnej w tym ochronę zabytków sakralnych. Większość z nich wymaga podjęcia natychmiastowych kroków, mających na celu likwidację niepożądanego stanu, tj. ciągłego i systematycznego pogarszania się ich stanu. Jako jeden z głównych i unikalnych zabytków, które będą planowane do renowacji, przewiduje się kościół parafialny w Witnicy Chojeńskiej. Ponadto zostaną wytypowane inne obiekty wymagające renowacji. Konieczne będzie pozyskanie środków od sponsorów, oraz uzyskanie wsparcia z funduszy UE i innych krajowych (np. Ministerstwo Kultury).

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.000.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2005-2008 ze środków:

 • EFRR / INTERREG IIIA 740.000zł

 • Ministerstwo Kultury 240.000zł.

 • Gmina Moryń 20.000zł

Wdrażaniem projektu zajmują się Parafie i Kuria Arcybiskupia w Szczecinie we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Miejskim w Moryniu, oraz instytucjami współfinansującymi realizację zadania.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (str. I/12, 20); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy realizacji zadania:

 1. opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 2. opracowanie studium wykonalności,

 3. uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,

 4. wystąpienie o współfinansowanie zadania,

 5. uzyskanie wsparcia finansowego,

 6. organizacja procedur przetargowych i wybór wykonawcy,

 7. realizacja prac remontowych i konserwatorskich,

 8. odbiór zadania i rozliczenie pod względem rzeczowym i finansowym.

Oczekiwane rezultaty:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

m2/rok

Określi dokumentacja / Studium wykonalności

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Utrzymanie miejsc pracy w sektorze turystyki

Etaty

5

Wzrost atrakcyjności obiektu

Opisowo

Opisowo

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba turystów na terenie oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku

Osoby

10000

Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Moryń

Opisowo

Opisowo”

 1. Na stronie 63 pkt. 4.2. „Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach - projekty długoterminowe” otrzymuje brzmienie:

PROJEKT A)

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu

Celem realizacji zadania jest jak sama nazwa wskazuje konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, które poprzez cieki wodne i wody powierzchniowe zanieczyszczają wody jeziora. Realizacja powyższego celu jest objęta szerokim programem, w ramach którego wyodrębnia się zadanie polegające na wykonaniu modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu. Wysokie obostrzenia unijne związane z zachowanie odpowiednich norm oczyszczania ścieków komunalnych, a także postępujące zużycie dotychczasowej oczyszczalni ścieków w Moryniu, warunkują podjecie działań inwestycyjnych polegających na gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę płyty najazdowej i hermetycznej studzienki zlewnej ścieków dowożonych z przyłączeniem do istniejącego kanału,

- montaż zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych,

- montaż na istniejącym kanale w komorze podziemnej zintegrowanego urządzenia sita bębnowego oddzielającego skratki i piasek z płuczkami,

- demontaż istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych,

- demontaż aeratorów powierzchniowych typu 100 APW03 z komór napowietrzania Biobloków,

- montaż napowietrzania wgłębnego drobnopęcherzykowego w Bioblokach wraz montażem dmuchaw wolnostojących w specjalnych osłonach,

- demontaż istniejących osadników wtórnych starego typu Biobloku MU-300

- montaż osadników wtórnych nowego typu w Biobloku MU-300

- montaż mieszadła wolnoobrotowego w istniejącym zagęszczeniu osadów i mieszania osadów z dolomitem (wapnem),

- montaż instalacji mechanicznego odwadniania osadów,

- montaż instalacji mieszania osadów z wapnem,

- wprowadzenie automatycznego sterowania pracą oczyszczalni,

- budowa drogi dojazdowej do punktu zlewnego ścieków dowożonych,

- budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku instalacji mechanicznego odwadniania osadów z wapnem,

- budowa budynku instalacji mechanicznego odwadniania osadów i mieszania osadów.

Całkowity koszt zadania w ramach niniejszego projektu stanowi kwotę ok. 2.440.000zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2008-2009 ze środków:

 • EFRR 1.830.000zł

 • Środki krajowe MGiP 244.000zł

 • Gmina Moryń 366.000zł

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (cz. I str.6, 25, cz. II 33-34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1 „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy Realizacji:

 1. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. procedury przetargowe i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

Szt.

1

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba osób korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej

Osoby

3800

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba nowych miejsc pracy w okresie 1 roku po zakończeniu inwestycji

Szt.

2”

PROJEKT B)

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko- budowa kanalizacji sanitarnej i przesyłowej Gądno-Moryń wraz z wodociągiem Moryń-Gądno”

Celem realizacji zadania jest jak sama nazwa wskazuje konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, które poprzez cieki wodne i wody powierzchniowe zanieczyszczają wody jeziora. Realizacja powyższego celu jest objęta szerokim programem, w ramach, którego wyodrębnia się zadanie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądno oraz przesyłowej Gądno-Moryń do oczyszczalni ścieków w Moryniu. W ramach tego zadania, ze względu na racjonalizacje wydatków, oraz okresowe problemy z ciśnieniem wody w Gądnie, wykonany zostanie również wodociąg przesyłowy Moryń - Gądno.

Całkowity koszt zadania w ramach niniejszego projektu stanowi kwotę ok. 2.090.000.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2010-2013 ze środków:

 • EFRR 1.567.500

 • Środki krajowe MGiP 209.000

 • Gmina Moryń 313.500

Wdrażaniem projektu zajmuje się Urząd Miejski w Moryniu, przy udziale instytucji współfinansujących.

Zadanie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń (cz. I str.6, 25, cz. II 33-34), Strategią Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 (Cel strategiczny 2 „Rozwój infrastruktury” Cel szczegółowy 2.1 „Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska”); BRAK AKTUALNYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH.

Etapy Realizacji:

 1. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 3. opracowanie studium wykonalności,

 4. złożenie wniosków o finansowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia finansowego,

 5. procedury przetargowe i wybór wykonawcy,

 6. podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

 7. realizacja zadania

 8. odbiór i rozliczenie zadania.

Oczekiwane rezultaty zadania:

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

WSKAŹNIKI PRODUKTÓW

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej

mb

5700

Liczba wybudowanych pompowni

Szt.

4

Długość wykonanego wodociągu

mb

1600

WSKAŹNIKI REZULTATÓW

Liczba użytkowników sieci kanalizacyjnej

Osoby

85 całorocznych+ ok. 200 sezonowych

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

Liczba udzielonych noclegów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)

Osobo/doby

3000

Liczba nowych miejsc pracy na terenie objętym inwestycją w okresie 1 roku po zakończeniu inwestycji

Szt.

3”

 1. Na stronie 68 tabela 7.1. „Montaż finansowy zadań inwestycyjnych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008, otrzymuje brzmienie:


Tabela Nr 7.1.: Montaż finansowy zadań inwestycyjnych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008

L.p.

Nazwa zadania

Ogółem koszt zadania

Źródło finansowania

2004

2005

2006

2007

2008

RAZEM:

I.1.

Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie

946.160

EFRR

449 820

251 550

701 370

Środki krajowe MGiP

59 976

33 540

93 516

Gmina Moryń

100 964

50 310

151 274

RAZEM:

610 760

335 400

946 160

I.2.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeziorna, Ogrodowa, Żeglarska, Wodna, Wierzbowa, cz.ul. Odrzańskiej, Sadowej i Wiśniowej”

2 437 536

EFRR

15 300

536 250

517 500

515 052

1 584 102

Środki krajowe MGiP

2 040

71 500

69 000

68 674

211 214

Gmina Moryń

274 000

54 460

107 250

103 500

103 010

642 220

RAZEM:

274 000

71 800

715 000

690 000

686 736

2 437 536

I.3.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko” - Zadanie I: Kanalizacja ściekowa dla m. Przyjezierze, półwyspu „Zamczysko” i cz. ul. Dworcowej w Moryniu wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń.

3 566 022

EFRR

1 337 250

1 337 267

2 674 517

Środki krajowe MGiP

178 300

178 302

356 602

Gmina Moryń

267 450

267 453

534 903

RAZEM:

1 783 000

1 783 022

3 566 022

I.4.

„Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Moryniu”

300 000

EFRR

75 000

75 000

66 750

216 750

Środki krajowe MGiP

10 000

10 000

8 900

28 900

Gmina Moryń

6 000

5 000

15 000

15 000

13 350

54 350

RAZEM:

6 000

5 000

100 000

100 000

89 000

300 000

I.5.

"Instalacja ogniw słonecznych na budynku ZS Moryń"

24 000

Środki krajowe - Kontrakt wojewódzki

19 200

19 200

Gmina Moryń

4 800

4 800

RAZEM:

24 000

24 000

I.6.

„Gazyfikacja gminy Moryń we współpracy z potencjalnym inwestorem z branży gazowniczej”

po stronie potencjalnego inwestora

EFRR

X

X

X

X

X

X

Środki krajowe MGiP

X

X

X

X

X

X

Gmina Moryń

X

X

X

X

X

X

RAZEM:

X

X

X

X

X

X

L.p.

Nazwa zadania

Ogółem koszt zadania

Źródło finansowania

2004

2005

2006

2007

2008

RAZEM:

II.1

„Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

966 500

EFRR

401 987

322 888

724 875

Środki krajowe MGiP

53 598

43 052

96 650

Gmina Moryń

40 397

24 578

64 975

Powiat Gryfino

40 000

40 000

80 000

RAZEM:

535 983

430 517

966 500

II.2.

„Budowa przystanku PKS przy ul. Dworcowej w Moryniu”

100 000

EFRR

7 500

67 500

75 000

Środki krajowe MGiP

1 000

9 000

10 000

Gmina Moryń

1 500

13 500

15 000

RAZEM:

10 000

90 000

100 000

II.3.

„Reaktywacja istniejącej linii kolejowej dla celów lokalnego transportu turystycznego”

po stronie potencjalnego inwestora

EFRR

X

X

X

X

X

X

Środki krajowe MGiP

X

X

X

X

X

X

Gmina Moryń

X

X

X

X

X

X

RAZEM:

X

X

X

X

X

X

II.4.

„Przebudowa skrzyżowania w Witnicy z częścią drogi w ul. Moryńskiej do kościoła i parkingiem”

300 000

EFRR

114 750

110 250

225 000

Środki krajowe MGiP

15 300

14 700

30 000

Inne środki - Powiat Gryfino

11 475

11 025

22 500

Gmina Moryń

11 475

11 025

22 500

RAZEM:

153 000

147 000

300 000

II.5.

„Przebudowa skrzyżowania w Starym Objezierzu”

300 000

EFRR

15 000

105 000

105 000

225 000

Środki krajowe MGiP

2 000

14 000

14 000

30 000

Inne środki - Powiat Gryfino

1 500

10 500

10 500

22 500

Gmina Moryń

1 500

10 500

10 500

22 500

RAZEM:

20 000

140 000

140 000

300 000

III.1.

„Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Moryniu”

1 226 555

EFRR

2 471

196 973

350 573

369 900

919 916

Środki krajowe MGiP

329

26 263

46 743

49 320

122 656

Gmina Moryń

494

39 395

70 115

73 980

183 983

RAZEM:

3 294

262 631

467 430

493 200

1 226 555

MENiS

100 000

100 000

100 000

300 000

L.p.

Nazwa zadania

Ogółem koszt zadania

Źródło finansowania

2004

2005

2006

2007

2008

RAZEM:

III.2.

„Budowa pomostu cumowniczo - widokowego w Moryniu”

249 927

EFRR

5 078

182 366

187 444

Środki krajowe MGiP

677

24 315

24 992

Gmina Moryń

1 016

36 475

37 491

RAZEM:

6 771

243 156

249 927

III.3.

„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Przyjezierzu”

50 000

EFRR

9 700

9 700

9 700

8 200

37 300

Środki krajowe MGiP

0

Gmina Moryń

3 300

3 300

3 300

2 800

12 700

RAZEM:

13 000

13 000

13 000

11 000

50 000

III.4.

„Przebudowa stadionu sportowego Megasport „Morzycko”

200 000

EFRR

15 000

45 000

45 000

45 000

150 000

Środki krajowe MGiP

2 000

6 000

6 000

6 000

20 000

Gmina Moryń

3 000

9 000

9 000

9 000

30 000

RAZEM:

20 000

60 000

60 000

60 000

200 000

IV.1.

„Renowacja zabytkowej bazyliki romańskiej - kościół Parafialny w Moryniu”

1.100.000

EFRR

217 500

210 000

202 500

191 250

821 250

Środki krajowe MGiP

29 000

28 000

27 000

25 500

109 500

Inne środki

38 500

42 000

40 500

38 250

159 250

Gmina Moryń

5 000

5 000

10 000

RAZEM:

5 000

290 000

280 000

270 000

255 000

1 100 000

IV.2.

„Remont murów obronnych”

40 000

EFRR

7 500

7 500

7 500

7 500

30 000

Środki krajowe MGiP

0

Gmina Moryń

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

RAZEM:

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

IV.3.

„Budowa ścieżek rowerowych”

120 000

EFRR/INETRREG IIIA

22 500

22 500

22 500

22 500

90 000

Inne środki

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Gmina Moryń

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

RAZEM:

30 000

30 000

30 000

30 000

120 000

IV.4.

„Renowacja zabytkowych kamiennych kościołów, oraz innych obiektów kultury materialnej”

1 000 000

EFRR

185 000

185 000

185 000

185 000

740 000

inne środki

60 000

60 000

60 000

60 000

240 000

Gmina Moryń

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

RAZEM:

250 000

250 000

250 000

250 000

1 000 000


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny0x01 graphic

27

22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 12:42