herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na ter. m. Moryń na obiektach zarządzanych


Uchwała Nr XXVI/235/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173 poz. 1808), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w następujących wysokościach:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

1,87

2,00

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,59

1,70

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

2,90

3,10

zł/m3

§ 2. Taryfy określone w tabelach w § 1 obowiązują przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2005r. do 31 lipca 2006r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez 1 rok.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2005r. do dnia 31 lipca 2006r.

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 1,78 zł brutto, proponowana stawka 2,00 zł brutto, wzrost o 12,36 %.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 1,50 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 1,70 zł brutto, wzrost o 13,33 %.

Dotychczasowa stawka za odprowadzenie ścieków obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 2,97 zł brutto, proponowana stawka 3,20 zł brutto, wzrost o 7,74 %.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wyodrębnionych grup odbiorców ustalono taryfę dwuczłonową składającą się z : opłaty abonamentowej na miesiąc oraz opłaty zmiennej (od m3 wody). Wydzielenie z niezbędnych przychodów, części pokrywanej z opłaty abonamentowej pozwoli na choć częściowe pokrycie kosztów stałych eksploatacji, niezależnych od ilości poboru wody. W szczególności chodzi tu o koszty związane z szeroko pojętą obsługą odbiorcy (m. in. rozliczaniem, gospodarką wodomierzową), dozoru technicznego, koszty stałe zakupu, energii elektrycznej itp.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 13:05