Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/236/2005w spr.zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,obowiązujących na terenie gm. Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie"Sp.z o.o.Goleniów


Uchwała Nr XXVI/236/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, 2002r Dz.U.Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie w następujących wysokościach:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1m3 dostarczonej wody

1,88

2,01

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

2,07

2,21

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

2.

Gmina za wodę pobierana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody

1,88

2,01

zł/m3

§ 2 Taryfa określona w tabeli z § 1 obowiązuje przez 1 rok, tj. od dnia 1 sierpnia 2005r. do dnia 31 lipca 2006r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi „Wodociągów Zachodniopomorskich” sp. z o.o. w Goleniowie

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez 1 rok.

Prezes spółki z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy, która obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2005r. do dnia 31 lipca 2006r.

Dotychczasowa stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 1,96 zł brutto, proponowana stawka 2,01 zł brutto, wzrost o 2,55 %.

Stawka opłaty abonamentowej obowiązująca do dnia 31 lipca 2005r. wynosi 1,89 zł brutto za miesiąc za odbiorcę (punkt), proponowana stawka 2,21 zł brutto, wzrost o 16,93 %.

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wyodrębnionych grup odbiorców ustalono taryfę dwuczłonową składającą się z : opłaty abonamentowej na miesiąc oraz opłaty zmiennej (od m3 wody). Wydzielenie z niezbędnych przychodów, części pokrywanej z opłaty abonamentowej pozwoli na choć częściowe pokrycie kosztów stałych eksploatacji, niezależnych od ilości poboru wody. W szczególności chodzi tu o koszty związane z szeroko pojętą obsługą odbiorcy (m. in. rozliczaniem, gospodarką wodomierzową), dozoru technicznego, koszty stałe zakupu, energii elektrycznej itp.

Przy określaniu taryfy Przedsiębiorstwo wyłoniło (tak jak dotychczas) jedną grupę odbiorców usług: gospodarstwa domowe, przemysłowi oraz pozaprzemysłowi odbiorcy usług. Było to podyktowane faktem, iż na obszarze działania Przedsiębiorstwo pobór wody ma w zasadzie jednolite przeznaczenie - zaopatrzenie w wodę szeroko pojęte gospodarstwa domowe (woda pitna), a działalność przemysłowa lub usługowa jest śladowa, co więcej nie powoduje zróżnicowania kosztów będącego podstawą do wydzielenia odrębnej grupy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2005 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 13:15