Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze"


 Uchwała Nr XXVI /238 /2005 Rady Miejskiej w Moryniu

    z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia”Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze "

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220 , Nr 62, póz.558 Nr 113, póz.984,Nr 153.poz.l271 i Nr 214,póz.1806 z 2003r. Nr 80, póz.717 i Nr 162, póz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,póz.1055 i Nr 116.poz.l203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§l. Uchwala się " Plan rozwoju miejscowości Przyjezierze - Gmina Moryń/na lata 2005-2008 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały

Nr XXVI/238/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

Z dnia 23 czerwca 2005 r.

Plan rozwoju miejscowości

Przyjezierze

Gmina Moryń

na lata

2005 - 2008

SPIS TREŚCI:

 • WSTĘP

 1. Charakterystyka Gminy Moryń

 1. Charakterystyka MIEJSCOWOŚCI Przyjezierze

 1. Zasoby MIEJSCOWOŚCI Przyjezierze

 1. Analiza SWOT i wizja rozwoju MIEJSCOWOŚCI

 1. Priorytety rozwoju MIEJSCOWOŚCI zgodne z zapisami „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń”

 1. Planowane działania na rzecz rozwoju MIEJSCOWOŚCI w latach 2005 - 2008

 1. Harmonogram realizacji programu odnowy MIEJSCOWOŚCI Przyjezierze

 • PODSUMOWANIE

  • WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Programy odnowy wsi są częścią składową prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Odnowa wsi, w przypadku miejscowości Przyjezierze (Gmina Moryń) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań:

 1. Kanalizacja ściekowa (oświetlenie ul. Letniskowej)

 2. Dokończenie budowy chodnika na drodze powiatowej ul. Moryńska

 3. Kontynuacja zagospodarowywania „Działki 109” jako kompleksu rekreacyjno-sportowego na trasie ścieżek rowerowych i turystyki drezynowej.

 4. Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej.

 5. Kontynuacja remontu kościoła

 6. Odnowienie kąpieliska w Przyjezierzu

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

 1. Położenie, gospodarka, zarys dziejów miasta, zabytki.

Gmina Moryń (powierzchnia124 km 2 ) położona jest w Euroregionie Pomerania w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Około20% obszaru gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku. Brak zakładów przemysłowych sprawia, że gmina jest ekologicznie czysta.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw : Witnica, Bielin, Przyjezierze , Gądno, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Mirowo, Dolsko.

Miasto Moryń centralnie położony ,od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce- jeziorem Morzycko, do którego wpływa i wypływa rzeczka Słubia. Innymi miejscowościami, które otaczają jezioro są: Przyjezierze i Gądno.

Lasy w gminie to ( około 27 % ha powierzchni) między innymi : Park i otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Moryń jest siedzibą organów Gminy, jest lokalnym węzłem dróg do Cedyni, Chojny , Mieszkowic. Droga krajowa do Szczecina przebiega przez wieś Witnica. Bliskość Berlina i Szczecina ( ok. 80 km ) sprzyja rozwojowi wszechstronnej turystyki .Przez gminę przebiega czynna linia kolejowa Szczecin- Kostrzyn i nieczynna Młynary(Godków) -Siekierki.

W gminie przeważają gleby bonitacyjne klas III a, III b i IV a .Podstawowe problemy rolnictwa związane są z procesami przemian własnościowych, obszarowych, organizacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym . Utrudnia to dostosowanie się rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej

Gmina Moryń od wieków jest małą turystyczną perłą. Jej walory historyczno- przyrodnicze są oczywiste i mają znaczące miejsce na mapie naszego kraju.

B) Ludność

Ludność miasta i gminy Moryń na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła ogółem 4.507 osób (w tym kobiety 2 306, mężczyźni 2 201 osób), w poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało:

Tabela nr 1: Ludność gminy Moryń wg miejscowości

0x08 graphic

Źródło: Na podstawie danych UM Moryń

W poszczególnych kategoriach wiekowych w gminie ilość ludności przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Ludność gminy Moryń wg grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1.

dzieci w wieku 0-6 la

278

2.

młodzież szkolna kl. “0”-VI (podst.)

407

3.

młodzież szkolna kl. I-III (gimnazjum)

227

4.

młodzież w wieku 17-21 lat

431

5.

ludność w wieku 22-60 kobiety

22-65 mężczyźni

2 584

6.

pozostała ludność, emeryci

573

C) Rynek pracy

Gmina Moryń jest gminą, w której istniało kilka PGR-ów. Z tego też względu istnieje tutaj znaczne bezrobocie. Innymi przyczynami wpływającymi na wysoką liczbę bezrobotnych są między innymi: wyż demograficzny, załamanie się handlu na przygranicznym targowisku w Osinowie Dolnym, stagnacja w cyklu koniunkturalnym w skali kraju. Na koniec roku 1998 wskaźnik bezrobocia w gminie sięgał 13%, zaś w latach następnych sukcesywnie rósł, osiągając na koniec roku 2003 poziom 23,2%. Zestawienie wskaźników opisujących bezrobocie w gminie Moryń w powiecie gryfińskim prezentuje tabela nr 3

Tabela nr 3: Wskaźniki opisujące bezrobocie w gminie Moryń i powiecie gryfińskim w latach 1998 - 2003

Rok

Parametry opisujące bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia

(w %)

Stopa bezrobocia

(w %)

gmina Moryń

powiat Gryfiński

1998

13,0

17,9

1999

14,0

16,4

2000

17,4

21,4

2001

19,1

25,1

2002

22,7

28,0

2003

23,2

30,7

Źródło: na podstawie danych PUP Chojna.

Analizując liczbę bezrobotnych w latach 1998-2003, zauważyć należy, że sukcesywnie ona rośnie. W żadnym roku nie zanotowano spadku liczby bezrobotnych. W gminie Moryń odsetek liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi jest większy niż zamieszkujących w mieście. Większość z bezrobotnych w badanym okresie to osoby bez prawa do zasiłku. Zestawienie danych na temat struktury bezrobotnych w 6 poprzednich latach prezentuje tabela nr 4

Tabela 4: Struktura bezrobotnych w gminie Moryń w latach 1998 - 2003

0x01 graphic

Źródło: Na podstawie danych PUP Chojna.

Według danych GUS, struktura zatrudnienia w gminie Moryń w roku 1999, przedstawiała się następująco:

Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w gminie Moryń wg stanu na 1999r.

0x08 graphic

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Największy odsetek pracujących w gminie Moryń, to zatrudnieni w segmencie usług nierynkowych. Są to głównie pracownicy instytucji publicznych (np.: Urząd Miejski, szkoły, MOK, DPS, itp.). Duży odsetek stanowi grupa osób zatrudnionych w podmiotach zaliczanych do sekcji rolnictwa (23%), jak również w sekcji dotyczącej przemysłu i budownictwa (również 23%). W zestawieniu nie zostały uwzględnione indywidualne gospodarstwa rolne, co mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę proporcji w strukturze zatrudnienia.

 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

Przyjezierze ma kilkusetletnią historię. Od czasu średniowiecza do wieku XVIII , z krótką przerwą w XV wieku ,należało do rodu von Sack . Niemiecka nazwa Przyjezierza brzmiała Butterfelde. Wieś związana była z moryńskim zamkiem , na który można było przeprawić się promem. W XVI wieku nad brzegiem jeziora powstała kaplica, zamieniona później na magazyn, w którym znajdowały się relikty renesansowej budowli. Jednym z nich była okazała brama , zburzona w 1925r. Nieopodal jeziora istniała także siedziba rodu, która do XVIII wieku wzniesiona była w konstrukcji szachulcowej. W 1738 roku ten przyjezierski majątek włączony został do domeny państwowej. Wówczas dwór, będący siedzibą zarządu domeny królewskiej, został wzniesiony od podstaw w stylu barokowym. W ostatniej ćwierci XIX stulecia, został przebudowany, uzyskując obecne formy skromnej , dwukondygnacyjnej budowli z ryzalitem (wysuniętą ku przodowi partią środkową ) przykrytej dachem mansardowym, do której dobudowano dwa niewielkie skrzydła .

Obok dworu na terenie półwyspu Jeziora Morzycko, założony został park, w którym zachowały się pomnikowe okazy wiązów polnych, jesionów, dębów i kasztanowców.

W 1945 r. podczas walk w ostatnich tygodniach II wojny światowej, w pałacu mieścił się sztab I Armii Wojska Polskiego. Stąd polscy dowódcy kierowali akcją forsowania Odry, którego zakończeniem było wejście żołnierzy do Berlina. W latach 1968-69 na terenie dworu nagrywano sceny do filmu „Album Polski”. Dzisiaj dwór jest własnością prywatną i cierpliwie czeka na renowację.

W XIX wieku, na wprost zespołu dworskiego ,na niewielkim wzniesieniu zbudowano niewielki, salowy kościół z wnętrzem nakrytym drewnianą, polichromową kolebą.

Przyjezierze, oddalone o 2,5 km na północ od Morynia, położone pomiędzy brzegiem jeziora Morzycko a nieczynną, zamkniętą od lat

linią kolejową nr 411 (z Młynar do granicy państwa w Siekierkach )

jest interesującą wsią pod względem turystycznym. Liniowa zabudowa miejscowości , wzdłuż drogi powiatowej(ul.Moryńska),wzdłuż dróg gminnych (ul. Letniskowa i Kolejowa) pozwala przyjezdnym na dotarcie we wszystkie atrakcyjne miejsca .

Liczbę mieszkańców miejscowości w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5: Ludność Miejscowości Przyjezierze wg grup wiekowych

(grudzień 2004r.)

L.p.

GRUPA WIEKOWA

LICZBA OSÓB

1

DO LAT 18

41

2

19-35 LAT

87

3

36-55 LAT

103

4

56 LAT I WIECEJ

65

5

OGÓŁEM

296

Źródło: Na podstawie danych UM w Moryniu

Ze względu na brak dużych zakładów pracy bezrobocie jest wysokie, bez pracy (wg danych PUP w Chojnie) są 43 osoby w tym 23 kobiet, a ogólnie z prawem do zasiłku zarejestrowanych jest 1 osób, co stanowi 2,32% ogółu bezrobotnych.

Grupą najbardziej zagrożoną skutkami dezaktywacji zawodowej są młodzi bezrobotni. Frustracja, obojętność, zahamowanie rozwoju osobowości, obniżenie aspiracji edukacyjnych, lęk o przyszłość, które cechują tą grupę mogą w rezultacie prowadzić do alkoholizmu, narkomani i przestępczości.

 1. ZASOBY MIEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

INFRASTRUKTURA:

 • drogi gruntowe

 • drogi gminne ( ul. Kolejowa, ul. Letniskowa)

 • droga powiatowa ( ul.Moryńska)

 • sieć wodociągowa

 • sieć energetyczna

 • sieć telefoniczna

 • stacja PKP z rampą przeładunkową

 • linia kolejowa 411 (nieczynna )

 • działka sportowo-rekreacyjna ( nr 109 o pow. 3,14 ha )

KULTURA I OŚWIATA:

 • Świetlica środowiskowa

 • Świetlica wiejska

 • Parafia Rzymsko-katolicka. Kościół filialny pod wezw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

SPORT I REKREACJA:

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Przyjezierzu.

LUKS „Sokół” został założony w sierpniu 2000 roku. Od samego początku klub mocno angażuje się w życie społeczne wsi i gminy . Przykładem jest odremontowanie świetlicy wiejskiej, w której organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży .Przygotowuje imprezy typu Dzień Dziecka ,choinka, oraz cały wachlarz zajęć podczas ferii zimowych. Klub zapoczątkował organizację corocznych Festynów wiejskich (było już 4). Od Gminy klub otrzymał działkę w sąsiedniej wsi Mirowo , na której przy ogromnym zaangażowaniu wszystkich członków powstało boisko do piłki nożnej, jakiego nie powstydziłyby się kluby z wyższych klas

rozgrywkowych. Klub mając na uwadze plany związane z turystyką kolejową poczynił starania i otrzymał w bezpłatne użyczenie 3- hektarową działkę 109 położoną przy dworcu kolejowym w Przyjezierzu. Z zakrzaczonej i zaśmieconej działki powstaje teren sportowo-rekreacyjny, który jest ujęty w planie jako przystanek na trasie ścieżek rowerowych. Klub współorganizuje najważniejszą promocyjną imprezę w gminie Moryń, jaką jest „Jarmark Moryński” oraz inne np. „ Moryńska Trójka”. W 2002r i 2005r. klub przygotował gruntownie polską część trasy międzynarodowego biegu , zorganizowanego przez „ATHLETICON” z Bad Freienwalde. Uczestnicy biegu przekraczają granicę na moście kolejowym linii 411 w Siekierkach. Dzięki współpracy między LUKS „ Sokół” a klubami z Niemiec ,młodzież wiejska już kilkanaście razy brała udział w turniejach piłki siatkowej i nożnej we Wriezen, Bad Freienwalde, Altreetz, Brunow, Werneuchen. Członkowie klubu czynnie uczestniczą w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. Biorą udział w rajdach rowerowych. W 2004r. klub został wyróżniony przez Fundacje Wspomagania Wsi za projekt „Drezyną do Unii”, który powstał w ramach konkursu „Bieda, a środowisko naturalne”. Z 369 projektów z całego kraju, Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy wyróżniła dofinansowaniem tylko 16 projektów. Wyróżnieniem dla klubu było również zaproszenie do Warszawy przez Panią Izabelę Jarugę - Nowacką do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za zgłoszenie działalności klubu do Ministerstwa Polityki Społecznej na konkurs „Dobra Praktyka” . W tym samym roku klub przystąpił do konkursu VI edycji PRO PUBLICO BONO „Na Najlepsza Inicjatywę Obywatelską” w kategorii-inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym. Zgłoszona inicjatywa (różnorodne prace społeczne potwierdzone prowadzoną kroniką klubu, artykułami w prasie lokalnej i niemieckiej, miesięcznikach krajowych, licznymi wyróżnieniami) okazała się godna naśladowania, dlatego klub otrzymał od Kapituły zaproszenie do Warszawy na ogólnopolską konwencję w dniu 23-04-2005r, której organizatorem była Prezes Stowarzyszenia Izabela Dzieduszycka a uczestnikami m.in. Prof. Jerzy Buzek, Prof. Andrzej Zoll -Rzecznik Praw Obywatelskich , Pan Krzysztof Skowroński -red TV.

Pomimo różnorodnych działalności podstawową sekcją klubu, jest sekcja piłki nożnej (seniorzy, juniorzy oraz trampkarze ), grająca w „A” klasie.

GOSPODARKA:

Działalność rolnicza

Na terenie miejscowości funkcjonuje 20 gospodarstw rolnych o łącznej pow. 834 ha, co daje średnią na gospodarstwo 41,7 ha. Jak widać są to nieduże gospodarstwa nastawione głównie na produkcję roślinną (zboża).

Działalność gospodarcza

W Przyjezierzu są dwa podmioty prowadzące działalność handlową tj.:

 1. Sklep spożywczo-przemysłowy

2.Sprzedaż pasz

 1. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

 • Tabela nr 7: Analiza SWOT Miejscowości Przyjezierze

   MOCNE STRONY - ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

   SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJACE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

    • położenie wsi wzdłuż linii jeziora Morzycko,

    • bardzo dobry dojazd od strony Chojny, Morynia ,Cedyni

    • bliskość granicy z Niemcami

    • trasy rowerowe przebiegają przez wieś,

    • punkty krajobrazowe ,

    • bardzo duże zaangażowanie członków LUKS „Sokół ”w prace społeczne,

    • 3-hektarowa działka 109 na obiekt sportowo-rekreacyjny,

    • nieczynna linia kolejowa,,

   - duży budynek świetlicy wiejskiej,

    • nowe budownictwo jednorodzinne,

    • bardzo dobre warunki do przekształcania gospodarstw na agroturystykę,

    • bliskość lasu,

    • czyste środowisko naturalne

    • brak kanalizacji

    • wysokie bezrobocie

    • niski dochód do budżetu gminy, a duże wydatki (wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej np. kanalizacja)

    • niedokończony chodnik na ul.Moryńskiej

    • brak oświetlenia ul.Letniskowej,

    • budynek świetlicy ciągle remontowany

    • brak zainteresowania właściciela remontem pałacu,

    • od kilku lat przeciągająca się procedura przekazania nieczynnej

   lini kolejowej nr 411

   -brak prądu , wody i szatni na działce 109

   --tylko doraźne zagospodarowywanie działki 109,

    • przestarzały profil produkcji rolnej

   SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

   ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE

   -możliwość uzyskania środków z wyróżnionych projektów(beneficjent LUKS „Sokół”)

    • możliwość uzyskania środków zewnętrznych z funduszy UE

    • łatwość nawiązania współpracy partnerskiej z organizacjami, klubami stowarzyszeniami oraz samorządami niemieckimi

    • możliwość wykorzystania zawieszonej lini PKP na rozwój turystyki drezynowej,

    • możliwość odpoczynku i rekreacji dla pond 200 osobowych wycieczek rowerowych na działce 109,

    • możliwość organizowania dużych imprez, turniejów

   -możliwość wynajmowania pokoi,

    • zagrożenie rozwiązania klubu LUKS”Sokół”,

    • wymóg posiadania wkładu własnego gminy w kosztach realizowanych zadań przy wsparciu z funduszy UE

    • obniżający się poziom inwestycji w infrastrukturę turystyczną,

    • zasada refundacji, która wymusza na samorządzie zabezpieczenia pełnej kwoty potrzebnej na wykonanie kolejnych etapów inwestycji

    • wyjazd młodych ludzi do miast

    • brak jednoznacznego stanowiska PKP na temat przekazania na rzecz Gminy Moryń nieczynnej lini kolejowej.

   WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA PRZYJEZIERZE

   Przyjezierze jako wieś z bogatym już :

   • kapitałem przyrodniczym tj. rzeźba terenu, doskonałe położenie wzdłuż jeziora Morzycko, czystość środowiska,

   • kapitałem fizycznym np. dogodny dojazd , 3-ha działka na cele rekreacyjno- sportowe, linia kolejowa,

   • kapitałem społecznym np. współpraca ludzi, budowane zaufanie do siebie w pierwszym etapie przystosuje się do turystyki wiejskiej dla odwiedzających jednodniowych , w drugim etapie do agroturystyki.

   Przyjezierze planuje wydać foldery, widokówki, ulotki niezbędne do reklamowania wsi z mapką o wyznaczonych punktach krajobrazowych i informacją o atrakcjach czekających na turystów. W konsekwencji wykorzystania tych atutów, powstaną nowe miejsca pracy przy obsłudze ruchu turystycznego, bo taka wieś jak Przyjezierze ma szansę szybkiego rozwoju, przekształcając się z rolniczo-turystycznej wsi na turystyczno- rolniczą.

   1. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZGODNE Z ZAPISAMI „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MORYŃ”

   A Kanalizacja ściekowa ( oświetlenie ul. Letniskowej ).

   B Dokończenie chodnika przy drodze powiatowej - ul. Moryńska.

   C Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce 109, powiązanego ze ścieżką rowerową dookoła jeziora Morzycko.

   D Reaktywacja istniejącej linii kolejowej dla celów turystycznych.

   Lista zadań obejmujących poprawę stanu środowiska kulturowego:

   • kontynuowanie remontu świetlicy wiejskiej

   1. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PRZYJEZIERZA W LATACH 2005 - 2008

   Planuje się realizację następujących zadań:

   1. Kanalizacja ściekowa (oświetlenie ul.Letniskowej)

   2. Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej - ul. Moryńska

   3. Kontynuacja zagospodarowywania działki 109 jako kompleksu rekreacyjno-sportowy na trasie ścieżek rowerowych i turystyki drezynowej.

   4. Dalszy remont świetlicy wiejskiej.

   5. Dalszy remont kościoła

   6. Odnowienie kąpieliska

   Kanalizacja ściekowa (oświetlenie ul. Letniskowej )

   Lata 2005-2006r- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko

   • kanalizacja przesyłowa ścieków do Morynia

   • rurociąg wodny Przyjezierze - Moryń

   i założenie ,że w tym samym wykopie położony zostanie kabel na oświetlenie ul.Letniskowej

   II-1997r pismo w sprawie oświetlenia - wybudowanych 31 domów

   II-1999r- Zarząd Miejski widzi potrzebę wykonania oświetlenia (IPB-7043/5/99) i ustala koszt inwestycji na 100 000zł

   VI-2002r. - planowane oświetlenie typu parkowego

   2005r- przy nieoświetlonej ulicy jest 41 domów jednorodzinnych, 9 działek to domki drewniane, barakowozy, altany, campingi, 11 działek jeszcze nie zabudowanych.

   Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej - ul. Moryńska

   Historia inwestycji:

   1982 r. - położenie asfaltu,

   1983-1992r.- zbieranie funduszy i kupno materiałów na chodnik

   1998r. - położenie 350 m chodnika bez odpływu na deszczówkę,

   IX- 2003r- wykonano 38 m odpływu deszczówki

   XI-XII -2004r.wykonano 28 m chodnika

   Do wykonania pozostało jeszcze około 1000 m chodnika z wjazdami do bloków.

   “Działka 109” jako kompleks rekreacyjno-sportowy na trasie ścieżek rowerowych i turystyki drezynowej.

   Zadanie to obejmuje swoim zakresem następujące elementy:

   • remont dachu na przystanku PKS,

   • montaż i postawienie ławo-stołów (5 szt.),

   • budowa zadaszenia typu leśnego,

   • dokończenie ściany treningowej,

   • doprowadzenie instalacji elektrycznej,

   • doprowadzenie instalacji wodociągowej,

   • wykonanie stałej sceny do tańca,

   • montaż zjeżdżalni linowej i masztów,

   • budowa dwóch betonowych stołów do ping-ponga,

   • zamontowanie tablicy informacyjnej nad przystankiem PKS,

   • budowa zadaszenia ( jako szatnia dla artystów, sportowców )

   Turystyka drezynowa

   Warunkiem realizacji tego pomysłu jest przekazanie aktem prawnym nieczynnej linii kolejowej na rzecz gminy Moryń ( ta procedura już 7 lat się ciągnie) a następnie:

   • wykonanie solidnych schodów łączących działkę 109 i stację PKP,

   • może uda się po terminie ( już rok opóźnienia) za zgodą Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy, zrealizować projekt „Drezyną do Unii”,

   • wyznaczyć, nazwać i oznakować w Przyjezierzu 5 stacji przystankowych na trasie drezyny,

   • sukcesywnie zwiększać ilość drezyn i porządkować nasyp kolejowy

   na odcinku poruszania się drezyn.

   Remont świetlicy wiejskiej

   Przedmiotem inwestycji jest dalszy remont świetlicy wiejskiej, który ma polegać na:

   • remoncie dachu,

   • wymianie okien (5 szt. ),

   • wykonaniu instalacji CO,

   • wykonaniu elewacji zewnętrznej,

   • naprawie drewnianej podłogi (duża sala ),

   • położeniu płytek ceramicznych na podłodze w korytarzu (14m2 ),

   • położeniu płytek ceramicznych na podłodze i ścianach w ubikacjach,

   • położeniu płytek w małej sali (13 m2 )i w magazynie ( 7 m2 ),

   • wymianie instalacji elektrycznej,

   • malowaniu remontowanych pomieszczeń.

   Budynek świetlicy jest parterowy, podpiwniczony , ze strychem. W połowie stanowi własność prywatną (lokal mieszkalny). Wejście na strych i do piwnicy znajduje się po stronie prywatnej. Budynek posiada tylko jeden zbiornik na nieczystości płynne.

   Dalszy remont kościoła

   Inwestycja dotyczy remontu około 200 m2 kościelnego dachu.

   Odnowienie kąpieliska

   Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi, a w jego zakres wchodzi:

   • wykoszenie trawy i wycięcie samosiejek,

   • nawiezienie piasku i odbudowa starego pomostu.

   7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

   Źródła finansowania zadań objętych Programem Rozwoju Miejscowości Przyjezierze:

   1. środki własne budżetu Gminy,

   2. środki strukturalne Unii Europejskiej,

   3. inne środki krajowe poza budżetem Gminy.

   Funduszem strukturalnym, którego środki planuje się wykorzystać na w/w zadania, jest Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II-„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie - „Odnowa miejscowości oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” oraz/lub INTERREG III A, CIP Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Województwo Zachodniopomorskie, Priorytet D: Rozwój wiejski.

   Termin realizacji

   Wartość kosztorysowa zadania w zł (brutto)

   Udział własny Gminy Moryń

   (w zł)

   Środki pochodzące z Unii Europejskiej (w zł)

   Kanalizacja ściekowa (oświetlenie ul.Letniskowej)

   2005

   2006

   2007

   2008

    • Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej - ul. Moryńska

   Wykonanie ok. 1000 m

   2006

    • Kontynuacja zagospodarowywania działki 109 jako kompleksu rekreacyjno-sportowy na trasie ścieżek rowerowych i turystyki drezynowej

   Remont dachu na przystanku PKS

   2005

   6.000,00

   6.000,00

   -

   Montaż i postawienie ławo-stołów (5 szt.),

   budowa zadaszenia typu leśnego i stałej sceny.

   2006

   Dokończenie ściany treningowej oraz montaż zjeżdżalni linowej, masztów oraz dwóch betonowych stołów do ping-ponga.

   2007

   Doprowadzenie instalacji elektrycznej i

   wodociągowej.

   2008

   Budowa zadaszenia

   (szatnia dla artystów, sportowców, itp.). Zamontowanie tablicy informacyjnej nad przystankiem PKS.

   Dalszy remont świetlicy wiejskiej

   Remont dachu

   2005

   20.000,00

   Wymianie okien (5 szt. ), wykonanie instalacji C.O, wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana instalacji elektrycznej.

   2006

   24.369.60

   Naprawa drewnianej podłogi (duża sala ),

   położenie płytek ceramicznych na podłodze w korytarzu (14m2 ), położenie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach w ubikacjach, położenie płytek w małej sali (13 m2 )i w magazynie ( 7 m2 ) oraz malowanie.

   2007

   6.492.90

   Dalszy remont kościoła

   Remont dachu

   2008

   Odnowienie kąpieliska

   Wykoszenie trawy i wycięcie samosiejek

   2005

   8.371,00

   Nawiezienie piasku

   2006

   Odbudowa starego pomostu

   2007

   24.782,00

   PODSUMOWANIE

   W ramach Programu Rozwoju Miejscowości wyznaczenie i systematyczne realizowanie założonych celów przez kolejno następujących liderów pozwoli stwarzać warunki do sukcesywnego rozwoju wsi pod każdym względem.

   Realizacja planu pobudzi do aktywności środowisko lokalne , ożywi współpracę na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Celami inwestycji jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju samorządności na szczeblu sołectwa, jego uatrakcyjnienie dla mieszkańców i przyjezdnych ,przeciwdziałanie patologii społecznej.

   Zrealizowanie planu może stać się ważnym elementem tworzącym miejsca pracy i źródła dochodu dla mieszkańców .

   Wskaźnik bezrobocia: jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn).

   Stopa bezrobocia: stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej (czyli zdolnych do pracy i gotowych do pracy).

   0x01 graphic

   L.p.

   Miejscowość

   Liczba mieszkańców

   miasto Moryń

   1 670

   - w tym: DPS

   129

   Moryń-Dwór

   11

   soł. Bielin

   540

   - w tym: Macierz

   42

   soł. Dolsko

   66

   soł. Gądno

   84

   soł. Klępicz

   309

   soł. Mirowo

   143

   soł. Nowe Objezierze

   226

   soł. Przyjezierze

   284

   soł. Stare Objezierze

   262

   soł. Witnica

   923

   - w tym: Wisław

   35

   Witniczka

   27

   Mierno

   9

   Młynary

   21

   Niwka

   14

   1

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 06-07-2005 11:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2005
  Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2005 11:16