Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/239/2005 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Bielin"


Uchwała Nr XXVI /239 /2005 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Bielin"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220 , Nr 62, póz.558 Nr 113, póz.984,Nr 153.poz.l271 i Nr 214.poz.l806 z 2003r. Nr 80, póz.717 i Nr 162, póz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,póz.1055 i Nr 116,póz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się " Plan rozwoju miejscowości Bielin Gmina Moryń,na lata 2005-2008 " w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały

nr XXVI/239/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 czerwca 2005 r.

Plan Rozwoju Miejscowości

BIELIN

Gmina Moryń

na lata

2005 - 2008

WSTĘP

 1. Charakterystyka Gminy Moryń

 2. Charakterystyka Miejscowości BIELIN

 3. Zasoby mIEJSCOWOŚCI bielin

 4. Analiza SWOT i wizja rozwoju MIEJSCOWOŚCI

 5. Priorytety rozwoju MIEJSCOWOŚCI zgodne z zapisami „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń

 6. Planowane działania na rzecz rozwoju MIEJSCOWOŚCI w latach 2005 - 2008

 7. Harmonogram realizacji programu odnowy MIEJSCOWOŚCI bielin

PODSUMOWANIE

Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed Polską w dobie integracji z unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Plany rozwoju miejscowości są częścią składową prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcą dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Rozwój wsi, w przypadku miejscowości Bielin (Gmina Moryń) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań:

 1. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na cele administracyjne sołectwa oraz na cele kulturalno-sportowe,

 2. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

 3. Budowa chodnika

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

 1. Położenie, powierzchnia i uwarunkowania historyczne

Gmina Moryń (powierzchnia 124 km2) położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturalnego. Około 20 % obszaru Gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo.

Moryń jest siedzibą organów Gminy. Centralnie położony, od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce - jeziorem Morzycko.

Lasy to około 27% ha powierzchni gminy między innymi: Park i otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tu wypoczywać nad wodą, uprawiać wędkarstwo, żeglarstwo, wędrówki piesze i rowerowe, jeździć konno (Bielin, Stare Objezierze).

Moryń jest lokalnym węzłem dróg do Cedyni, Mieszkowic, Chojny, przez wieś Witnica przebiega droga krajowa do Szczecina. Bliskość Berlina (ok. 70 km) sprzyja rozwojowi turystyki i współpracy z młodzieżą Niemiecką i Polską. Przez gminę przebiega linia kolejowa Szczecin-Kostrzyn.

Rozwój gospodarczy gminy Moryń związany jest z rozwojem funkcji rolniczych i turystycznych. W gminie Moryń przeważają gleby bonitacyjne klas IIIa, IIIb i IVa, występujące na obszarze całej gminy. Podstawowe problemy rolnictwa w gminie Moryń związane są z procesami przemian własnościowych, obszarowych, organizacyjnych i produkcyjnych rolniczego sektora publicznego i prywatnego. Utrudnia to dostosowanie się rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej. Brak zakładów przemysłowych sprawia, że gmina jest ekologicznie czysta.

B. Ludność

Ludność miasta i gminy Moryń na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła ogółem 4.507 osób (w tym kobiety 2 306, mężczyźni 2 201 osób), w poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało:

Tabela nr 1: Ludność gminy Moryń wg miejscowości

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

miasto Moryń

1 670

- w tym: DPS

129

Moryń-Dwór

11

soł. Bielin

540

- w tym: Macierz

42

soł. Dolsko

66

soł. Gądno

84

soł. Klępicz

309

soł. Mirowo

143

soł. Nowe Objezierze

226

soł. Przyjezierze

284

soł. Stare Objezierze

262

soł. Witnica

923

- w tym: Wisław

35

Witniczka

27

Mierno

9

Młynary

21

Niwka

14

Źródło: Na podstawie danych UM Moryń

W poszczególnych kategoriach wiekowych w gminie ilość ludności przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Ludność gminy Moryń wg grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1.

dzieci w wieku 0-6 la

278

2.

młodzież szkolna kl. “0”-VI (podst.)

407

3.

młodzież szkolna kl. I-III (gimnazjum)

227

4.

młodzież w wieku 17-21 lat

431

5.

ludność w wieku 22-60 kobiety

22-65 mężczyźni

2 584

6.

pozostała ludność, emeryci

573

C) Rynek pracy

Gmina Moryń jest gminą, w której istniało kilka PGR-ów. Z tego też względu istnieje tutaj znaczne bezrobocie. Innymi przyczynami wpływającymi na wysoką liczbę bezrobotnych są między innymi: wyż demograficzny, załamanie się handlu na przygranicznym targowisku w Osinowie Dolnym, stagnacja w cyklu koniunkturalnym w skali kraju. Na koniec roku 1998 wskaźnik bezrobocia w gminie sięgał 13%, zaś w latach następnych sukcesywnie rósł, osiągając na koniec roku 2003 poziom 23,2%. Zestawienie wskaźników opisujących bezrobocie w gminie Moryń w powiecie gryfińskim prezentuje tabela nr 3

Tabela nr 3: Wskaźniki opisujące bezrobocie w gminie Moryń i powiecie gryfińskim w latach 1998 - 2003

Rok

Parametry opisujące bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia

(w %)

Stopa bezrobocia

(w %)

gmina Moryń

powiat Gryfiński

1998

13,0

17,9

1999

14,0

16,4

2000

17,4

21,4

2001

19,1

25,1

2002

22,7

28,0

2003

23,2

30,7

Źródło: na podstawie danych PUP Chojna

.

Analizując liczbę bezrobotnych w latach 1998-2003, zauważyć należy, że sukcesywnie ona rośnie. W żadnym roku nie zanotowano spadku liczby bezrobotnych. W gminie Moryń odsetek liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi jest większy niż zamieszkujących w mieście. Większość z bezrobotnych w badanym okresie to osoby bez prawa do zasiłku. Zestawienie danych na temat struktury bezrobotnych w 6 poprzednich latach prezentuje tabela nr 4

Tabela 4: Struktura bezrobotnych w gminie Moryń w latach 1998 - 2003

0x01 graphic

Źródło: Na podstawie danych PUP Chojna.

Według danych GUS, struktura zatrudnienia w gminie Moryń w roku 1999, przedstawiała się następująco:

0x08 graphic

Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w gminie Moryń wg stanu na 1999r.

Źródło: Na podstawie danych GUS

Największy odsetek pracujących w gminie Moryń, to zatrudnieni w segmencie usług nierynkowych. Są to głównie pracownicy instytucji publicznych (np.: Urząd Miejski, szkoły, MOK, DPS, itp.). Duży odsetek stanowi grupa osób zatrudnionych w podmiotach zaliczanych do sekcji rolnictwa (23%), jak również w sekcji dotyczącej przemysłu i budownictwa (również 23%). W zestawieniu nie zostały uwzględnione indywidualne gospodarstwa rolne, co mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę proporcji w strukturze zatrudnienia

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI BIELIN

Wieś Bielin położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w gminie Moryń w odległości 12 km od granicy Niemiec.

Bielin, pierwotna nazwa Belin, pojawia się po raz pierwszy w zapisie kronikarskim w roku 1336. Należał on już wtedy do ziemi Chojeńsko-Cedyńskiej. Jak wynika z historycznych wzmianek źródłowych z X wieku ziemie położone w dorzeczu rzek Warty, Myśli i Rorzycy zamieszkały były przez słowiańskie plemię Licikawików z ich stolicą w Cedyni. 24 czerwca 972 roku pod Cedynią (18 km od Bielina) stanęły naprzeciw siebie, po raz pierwszy w dziejach wojska polskie i niemieckie. Armia Niemiecka poniosła klęskę. Bitwa pod Cedynią pierwszą, historyczną, zwycięską bitwą Polski z Niemcami.

W drugiej połowie XIII wieku doszło do wojny, w wyniku której Brandenburgia zagarnęła ziemię chojeńską i w 1270 roku osadziła nowomarchijską władzę.

Po 675 latach niemieckiego panowania w 1945 roku na żiemię Chojeńską wkroczyła radziecka armia pancerna 1 frontu białoruskiego, a tuż za nią grupa operacyjna Wojska Polskiego kolejno wyzwalając: 3 lutego- Bielin, Cedynię, Moryń, 4 lutego - Mieszkowcie,, 5 lutego - Chojnę i czelin oraz 7 lutego - Gozdowice i Siekierki. Tak więc ziemia chojeńska odegrała ważną rolę
w ofensywie zimowej Armii Radzieckiej, stanowiąc rejon koncentracji
i podstawy wejściowej dla 1 frontu Białoruskiego i Armii Wojska Polskiego
w zwycięskiej operacji berlińskiej.

Aktualnie wieś znana jest przede wszystkim ze Stadniny Koni założonej w 1953 r. Znajduje się tu:

- pałac barokowy z II połowy XVIII wieku

- park z cennym starym drzewostanem m.in. Topole o obwodzie 510 cm, Wiąz 420 cm, Lipy, Jesiony, Kasztanowce, Buk Czerwony, Derenie.

- w 1337 r kościół parafialny miał 4 łany, znajdował się pod patronatem rodzin:

Mornerów, później Bornstedtów, Werbelowów, Steinbecków.

Kościół z końca XV wieku zbudowany został z kamieni narzutowych i cegły. Przebudowano go XVII wieku. Dzwony z 1518 i 1617 roku. Na wyposażeniu jest kielich mszalny z 1325 r. ufundowany przez Ulryka Reichenwalde. Na północ od wsi znajduje się niewielkie jezioro Bielin (Bielińskie) o powierzchni 54 ha. Maksymalna głębokość 12 m.

Tabela nr 5: Ludność Bielina wg grup wiekowych (grudzień 2004r.)

L.p.

GRUPA WIEKOWA

LICZBA OSÓB

1

DO LAT 18

139

2

19-35 LAT

150

3

36-55 LAT

161

4

56 LAT I WIECEJ

48

5

OGÓŁEM

498

Źródło: Na podstawie danych UM w Moryniu

Ze względu na brak dużych zakładów pracy bezrobocie jest wysokie (przekracza 20 %), bez pracy (wg danych PUP w Chojnie na koniec roku 2004) są 69 osoby w tym 31 kobiet, a ogólnie z prawem do zasiłku zarejestrowanych jest 8 osób, co stanowi 11,6 % ogółu bezrobotnych.

Grupą najbardziej zagrożoną skutkami dezaktywacji zawodowej są młodzi bezrobotni. Frustracja, obojętność, zahamowanie rozwoju osobowości, obniżenie aspiracji edukacyjnych, lęk o przyszłość, które cechują tą grupę mogą w rezultacie prowadzić do alkoholizmu, narkomani i przestępczości.

3. ZASOBY MIEJSCOWOŚCI BIELIN

INFRASTRUKTURA:

  • Droga wojewódzka nr 125

  • Droga powiatowa nr 180

  • Sieć wodociągowa

  • Sieć energetyczna

  • Sieć telefoniczna

  • Sieć kolejowa

KULTURA I OŚWIATA:

 • Szkoła Podstawowa w Bielinie

Z powodu drastycznego spadku liczby dzieci w wieku szkolnym oraz niekorzystnych w tej kwestii prognoz na lata przyszłe, Gmina Moryń stoi przed koniecznością racjonalizacji sieci szkół, co poskutkowało likwidacją Szkoły Podstawowej w Bielinie. W takim przypadku bardzo ważne dla sołectwa będą decyzje samorządu dotyczące budynku poszkolnego, dlatego jak najszybciej należy wypracować koncepcje zagospodarowania tego budynku.

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Witnicy pod wezwaniem Chrystusa Króla

Kościół z końca XV wieku zbudowany został z kamieni narzutowych i cegły. Przebudowano go XVII wieku. Dzwony z 1518 i 1617 roku. Na wyposażeniu jest kielich mszalny z 1325 r. ufundowany przez Ulryka Reichenwalde

SPORT I REKREACJA:

 • Ludowy Klub Sportowy „Czcibor” Bielin

Klub został wpisany do ewidencji klubów w 1976

Od tego czasu brał udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w klasach „B” i „A” a także sprawował opiekę nad boiskiem sportowym.

Z chwilą przejęcia Stadniny Koni Bielin przez prywatnego inwestora klub stracił możliwość uczestnictwa w rozgrywkach, ponieważ na terenie byłego boiska powstał parkur na którym odbywają się zawody konne. Stadnina przekazała teren pod boisko ale wymaga on znacznych nakładów.

 • Stadnina Koni Bielin

Jest organizatorem corocznych zawodów konnych. Przy Stadninie Koni istnieje Jeździecki Klub Sportowy „Hersoń” Bielin. Posiada całoroczną bazę noclegową.

Głównie zajmuje się działalnością rolniczą

GOSPODARKA:

 • Działalność rolnicza

Na terenie sołectwa funkcjonuje gospodarstw rolnych o łącznej pow. ha, co daje średnią na gospodarstwo ha. oraz grunty należące do Stadniny koni
(1543 ha). Jak widać są to nieduże gospodarstwa nastawione głównie na produkcję roślinną (zboża).

 • Działalność gospodarcza

W Bielinie są trzy podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj.:

1. dwa sklepy spożywczo-przyemysłowe

2. Stadnina Koni Bielin

 1. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 7: Analiza SWOT sołectwa Bielin

MOCNE STRONY - ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA

SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJACE ROZWÓJ SOŁECTWA

  • bliskość granicy z Niemcami

  • czyste środowisko naturalne

  • potencjalne warunki do tworzenia gospodarstw agroturystycznych (przedwojenna zabudowa, duże domy z możliwością wydzielenia pokoi dla gości)

  • duża ilość jezior (w tym jedno z najgłębszych w Polsce - Jezioro Morzycko oddalone o około 7 km)

  • duża ilość ciekawych przedsięwzięć kulturalnych szczególnie w okresie letnim

  • wysokie bezrobocie

  • niski dochód do budżetu gminy, a duże wydatki (wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej np. kanalizacja)

  • brak kanalizacji

  • niedostateczny stan istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej.

  • przestarzały profil produkcji rolnej

  • brak bazy turystycznej

SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA

ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE

  • możliwość uzyskania środków zewnętrznych z funduszy UE

  • łatwość nawiązania współpracy partnerskiej z organizacjami, stowarzyszeniami oraz samorządami niemieckimi

  • wymóg posiadania wkładu własnego gminy w kosztach realizowanych zadań przy wsparciu z funduszy UE ( min. 25%)

  • zasada refundacji, która wymusza na samorządzie zabezpieczenia pełnej kwoty potrzebnej na wykonanie kolejnych etapów inwestycji

 1. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZGODNE Z ZAPISAMI „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MORYŃ NA LATA 2004-2008”

Lista zadań obejmujących zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

- tworzenie i rozwój warunków dla rozwoju turystyki, poprzez poprawę stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowę nowych obiektów infrastruktury turystycznej, oraz współpracę z gminami sąsiednimi i miastami niemieckimi landów wschodnich w zakresie promocji walorów turystycznych.

Lista zadań obejmujących poprawę stanu środowiska kulturowego

- przeprowadzenie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielinie

 1. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI W LATACH 2005 - 2008

W latach 2005-2008 planuje się realizację następujących zadań:

 1. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na cele administracyjne sołectwa oraz na cele kulturalno-sportowe, ,

2) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.

3) Budowa chodnika

Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na cele administracyjne sołectwa oraz na cele kulturalno-sportowe

Przedmiotem inwestycji jest remont kapitalny świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie jej w sprzęt potrzebny, aby spełniała ona funkcje społeczno-kulturalne. Budynek jest piętrowy, podpiwniczony. W połowie stanowi własność prywatną (lokal mieszkalny).W następnej jego części znajduje się biblioteka publiczna. Powierzchnia części stanowiącej świetlicę wynosi 152,64 m2 w tym: korytarz 20,24 m2, łazienka z ubikacją 11,24 m2, sala kameralna 81,75 m2 wraz ze sceną, pokój gier i zabaw 27,50 m2, aneks kuchenny 6,38 m2. Świetlica znajduje się na działce o pow. m2.

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

Zadanie polegać będzie na wymianie siatki ogrodzenia, montażu bramki wejściowej, wymianie urządzeń placu zabaw oraz wydzielenie placu na boisko do siatkówki.

Planowane urządzenia to:

 1. Zjeżdżalnia,

 2. huśtawka podwójna,

 3. huśtawki wagowe (2 szt.),

 4. ławki (2 szt.),

 5. zabawki na sprężynie (2 szt.).

 6. słupki do siatkówki.

Budowa chodnika

Inwestycja dotyczy dokończenia chodnika przy drodze powiatowej nr 180. Do wykonania zostało jeszcze około 500 m chodnika.

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI BIELIN

Źródła finansowania zadań objętych Planem Rozwoju Miejscowości Bielin

 1. środki własne budżetu Gminy,

 2. środki strukturalne Unii Europejskiej,

 3. inne środki krajowe poza budżetem Gminy.

Funduszem strukturalnym, którego środki planuje się wykorzystać na w/w zadania, jest Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II - „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” oraz/lub INTERREG III A, CIP Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Województwo Zachodniopomorskie, Priorytet D: Rozwój wiejski.

ZADANIE

Termin realizacji

Wartość kosztorysowa zadania w zł (brutto)

Udział własny Gminy Moryń

(w %)

Środki pochodzące z Unii Europejskiej (w %)

Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na cele administracyjne sołectwa oraz na cele kulturalno-sportowe

  1. Wymiana okien, drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych

2006

7851,34

20%

80%

Prace wewnętrzne

1. wymiana podłogi w sali kameralnej

2. położenie terakoty na ściany i podłogę w pomieszczeniach sanitarnych

3. wymiana umywalek, baterii i kompaktów wc

4. zamurowanie drzwi od toalety i wybicie nowego wejścia do tego pomieszczenia od korytarza.

5. wyrównanie powierzchni ścian we wszystkich pomieszczeniach oraz malowanie.

4. naprawa stropu

5. wymiana podłogi w pozostałych pomieszczeniach

2007

51348,54

20%

80%

Prace zewnętrzne

1. Wyrównanie powierzchni

struktura elewacyjna.

2. Pomalowanie budynku

3. Ogrodzenie terenu siatką

o wys. 1,5 m na słupkach z rur stalowych + furtka.

2006

8842,64

20%

80%

 1. Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne.

2006

51348,54

20%

80%

 1. Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne.

8842,64

Zakup wyposażenia.

2007

10000,00

20%

80%

Budowa chodnika z kostki polbrukowej

Położenie kostki brukowej i prace związane z położeniem kostki brukowej

2008

151726,73

20%

80%

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

Budowa placu zabaw z boiskiem do siatkówki.

2006

10000,00

20%

80%

PODSUMOWANIE

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich, zarówno pod względem społecznym, jak
i gospodarczym. Wychodząc naprzeciw w/w problemom podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie dysproporcji między wsią,
a miastem. W ramach Planu Rozwoju Miejscowości planowane do realizacji są następujące inwestycje: remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na cele administracyjne sołectwa oraz na cele kulturalno - sportowe, modernizacja boiska sportowego oraz wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Obiekty te mają pełnić funkcje administracyjne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Istotny element działań w ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulacja współpracy na rzecz rozwoju
i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Celami inwestycji są: stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju samorządności na szczeblu sołectwa, jego uatrakcyjnienie jako miejsca zamieszkania oraz przeciwdziałanie patologią społecznym.

Wskaźnik bezrobocia: jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn).

Stopa bezrobocia: stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej (czyli zdolnych do pracy i gotowych do pracy).

1

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-03-2006 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2006 16:31