herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r.


Uchwała Nr XXVII/245/2005 r.

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 07 września 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 101.143zł w tym:

1.Zadania własne o kwotę 101.143zł , z tego:

Dział 750 rozdział 75020 § 2320 o kwotę 2.400zł

      „ 756     „      75615 § 0910      „      26.000zł

     „ 758     „       75801 § 2920      „      72.743zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 54.847zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 54.847zł, z tego:

Dział 630 rozdział 63003 § 4300 o kwotę 11.100zł

Dział 754 rozdział 75403 § 6170 o kwotę 2.500zł

   „    801      „     80113 § 4300       „       1.057zł

   „    900      „     90095 § 4300       „ 40.190zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 155.990zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 155.990zł, z tego:

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 25.970zł

   „    630      „      63003 § 4210        „         1.430zł

  „    7 00      „ 70005 § 4300             „        1.000zł

  „   710        „ 71035 § 4210            „       28.000zł

  „   750        „ 75020 § 4010            „         2.400zł

                    „ 75023 § 4170            „       10.200zł

           „ „                  § 4210             „         2.500zł

          „ „                   § 4300             „         5.000zł

          „ „                   § 4430             „         5.000zł

          „ „                   § 6060             „       15.000zł

 „ 754       „ 75412    § 4210             „       20 .000zł

„ 801        „ 80113    § 4040             „         2.100zł

„ 921        „ 92109    § 4210             „         8.030zł

         „ „                    § 4270             „         4.500zł

         „ „                    § 6060             „         2.000zł  

„ 921       „ 92120     § 4210             „         2.200zł

         „ „     92195     § 4210             „         5.710zł 

 „ 926      „ 92605     § 2820             „       14.950zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1.

Dział 750-dotacja na zadania administracji realizowane w ramach porozumienia z Powiatem - 2.400

Dział 756-zwiększenie -odsetki od nieterminowych płatności od osób prawnych -26.000

Dział 758- subwencja oświatowa-zwiększenie -72.743

Do § 2.

Dział 630-przeniesienie środków przeznaczonych na organizację biura ds. projektów - 11.100

Dział 754- przeniesienie środków dla Policji - 2.500

Dział 801-przeniesienie środków na dodatkowe wynagrodz.roczne- 1.057

Dział 900-przeniesienie środków rad sołeckich - 40.190

Do § 3.

1.Dział 600-drogi i chodniki w sołectwach/Bielin-5.420,Klępicz-700, Przyjezierze-850, Mirowo-5.000,N.Objezierze-2.500, S.Objezierze-500 / - 14.970

-remonty chodników i dróg gminnych - 11.000

Dział 630-turystyka-zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do jeziora /Moryń- 1.430/          - 1.430

Dział 700-mienie komunalne/działka 109w Przyjezierzu-1.000/- 1.000

Dział 710-utrzymanie cmentarzy/Klępicz-300, Mirowo-1.500, S.Objezierze-200/ - 2.000

-przygotowanie kwater na cmentarzu w Witnicy - 26.000

Dział 750- zadania powiatu -wynagrodzenia osobowe - 2.400

administracja samorządowa- wynagrodzenia bezosobowe - 10.200

-zakup wyposażenia /komputer/ - 2.500

-usługi prawne, kursy, szkolenia - 3.000

-opłaty sądowe i komornicze - 5.000

-usługi pocztowe i telefoniczne - 2.000

-zakup pieca CO - 15.000

Dział 754-środki na remonty remiz strażackich - 20.000

Dział 801-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100

Dział 921-rozdz.92109 -utrzymanie świetlic/Gądno-3.930,

Klępicz-3.300, Przyjezierze-800/ - 8.030

- remont świetlicy w Przyjezierzu - 4.500

-zakup pieca CO do świetlicy w Bielinie - 2.000

-rozdz.92120-konserwacja zabytkowych kościołów/

/Moryń-700, Przyjezierze-500, S.Objezierze-1.000/ - 2.200

-rozdz.92195-imprezy kulturalne w sołectwach

/Gądno-300, Klępicz-2.010, Mirowo-500, Przyjezierze-950,

Witnica-1.250, S.Objezierze-700/ - 5.710

Dział 926-środki na uzupełnienie dotacji dla stowarzyszeń - 10.100

Środki rad sołeckich na dotacje dla stowarzyszeń

/Przyjezierze-1.000, Witnica-1.350, Moryń-2.500/ - 4.850

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 21-09-2005 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2005 12:11