herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVIII/254/2005 Rady Miejskiej w Moryniu o zmianie w uchwale nr XXII/192/2004


UCHWAŁA NR XXVIII/254/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 listopada 2005r.

o zmianie w uchwale nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń

Na podstawie art.6 ust.12, art. 14 pkt 3 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683; Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz..1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462) oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431;z 1994r. Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568, z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1 Ustala się inkasentów do inkasa należności z tytułu podatku od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej oraz podatku rolnego pobieranych od mieszkańców Miasta i Gminy Moryń:

1) Sołectwa:

Bielin - sołtys - Dorawa Bogumiła

Dolsko - sołtys - Łyczakowski Tadeusz

Gądno - sołtys - Kałduński Jacek

Klępicz - sołtys - Kagan Stefan

Mirowo - sołtys - Pohorecka Dorota

Nowe Objezierze - sołtys - Kiełbasa Stanisław

Stare Objezierze - sołtys - Kuzior Teresa

Przyjezierze - inkasent - Nowiński Adam

Witnica - sołtys - Trzop Agnieszka

2) Miasto Moryń - Lizurej Marianna- wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu - wyłącznie w zakresie podatku od posiadania psów i opłaty targowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 25 października 2005r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-11-2005 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 07:59