herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXVIII/251/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy


Uchwała Nr XXVIII/251/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 listopada 2005r.

w sprawie uznania za zespół przyrodniczo- krajobrazowy.

Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 z póź. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1.1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „ Morzycko” obszar o pow. 426,07ha obejmujący jezioro Morzycko i tereny położone wokół jeziora Morzycko, w wojewdztwie zachodniopomorskim.

2. W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzą obszary położone w n/w obrębach ewidencyjnych:

Obręb 1 miasta Moryń: część działki nr 2, działki nr 5, 6, 10, 11, 12

Obręb 3 miasta Moryń: działki nr 1/1, 1/21 z wyłączeniem plaży miejskiej znajdującej się na tej samej działce , nr 2, 19, 28, 29 , 112, 227, 375/1, 386, 383/1, 388

Obręb Przyjezierze II: działka nr 834/1

Obręb Gądno: część działki nr 230/1, część działki nr 230/2, część działki nr 233, część działki nr 234/1, część dz. nr 234/2, część działki nr 238, część działki nr 239, część działki nr 240, część działki nr 241/1, część działki 242/1, 241/5.

3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona misy jeziora Morzycko stanowiącej formę krajobrazową wyróżniającą się w skali Pojezierza Pomorskiego wraz z cennymi ekosystemami wodnymi, bagiennymi, torfowiskami, nadbrzeżnym pasem lasu oraz parkiem miejskim będącym największym skupiskiem Bluszczu pospolitego na Pomorzu.

4. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony części obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych:

W celu ochrony najcenniejszych obszarów zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

•„Małego Jeziorka”, czyli zatoki jeziora ze zbiorowiskiem torfowisk w okolicy plaży miejskiej; (patrz nr.1 na załączonej mapie)

•„Liliowej Zatoki”, czyli zatoki jeziora w okolicy Gądna; (patrz nr.2 na załączonej mapie)

•„Pływającego Cypla” czyli zalesionego półwyspu o podłożu torfowym w okolicy Przyjezierza; (patrz nr.3 na załączonej mapie)

•„Bobrzego Bagna”, czyli torfowiska przejściowego w obrębie Przyjezierza; (patrz nr.4 na załączonej mapie)

•„Ujścia Słubii” rejonu źródlisk i szuwarów o szczególnej wartości dla osiadłego i migrującego ptactwa wodnego (patrz nr. 5 na załączonej mapie) należy zastosować w ich obrębie ochronę czynną w formie likwidacji „dzikich” mostków wędkarskich, oraz ustawienia tablic informacyjnych z wyszczególnionymi walorami obiektów i ich zagrożeniami.

5. Przebieg granicy zespołu przyrodniczo- krajobrazowego określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§.2 1. W stosunku do zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „ Morzycko” wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową , utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,

9) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust.1, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 3. Jako sprawującego nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym wyznacza się Burmistrza Morynia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-11-2005 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 08:54