Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIX/258/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXIX/258/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 8 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz..1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1.Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

  1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,43 od 1 ha powierzchni,

  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,26 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,21 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,14 od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym również:

- garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,19 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku -6,14 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  1. Od budowli - 2% ich wartości.

§2.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:

- budynków mieszkalnych lub ich części,

- pozostałych budynków lub ich części nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- budowli,

- gruntów,

z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe, jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.

§3.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych i gospodarczych lub ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.

§4.1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle oraz grunty będące własnością gminy.

2.Zwolnienia nie stosuje się gdy te nieruchomości, budowle, grunty zostały wydzierżawione bądź wynajęte innej osobie.

§5.Traci moc uchwała Nr XXI/187/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§6.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 22-12-2005 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2005 12:07