herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXX/271/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług kultury i sportu w miejscowości Witnica


Uchwała Nr XXX/271/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług kultury i sportu w miejscowości Witnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji służącej wykonywaniu zadań własnych gminy, polegającej na adaptacji budynku usytuowanego na działce nr 112/12 o pow.0,8716 ha położonej w obrębie Witnica z przeznaczeniem na funkcję kultury i sportu , przejmowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

w Szczecinie w trybie ar.24 ust.5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pastwa ((Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz.2128 z póź.zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 17-02-2006 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 08:48