herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UchwałaNr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


UCHWAŁA Nr XXXII/288/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust.6,art.49,ust.1i ust.2, art. 54 ust. 3 i ust. 7,art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz.1845,z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167,poz.1397,Nr 179, poz.1487, Nr 181,poz.1526,Nr 228,poz.2238) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 43, poz. 293,z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania nauczycieli, określający wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.1 Uchwała dotyczy nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Moryniu, Szkole Podstawowej w Moryniu, Szkole Podstawowej w Klępiczu, Szkole Podstawowej w Witnicy, Przedszkolu w Moryniu oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Moryń.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181z późn. zm.)

3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków

specjalistycznych reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18.02 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239).

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespól szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1.

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od l września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie - należy przez to rozumieć uczniów realizujących „etapy edukacyjne”,

5) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko spełniające obowiązek szkolny,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42,ust.3 lub art.42,ust.7 - Karty Nauczyciela

7) zakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizacje związkowe działające w szkole.

Rozdział II

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

§ 4.1. Średnie wynagrodzenie nauczycieli dla poszczególnych grup awansu zawodowego nauczycieli określa art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

2. W przypadku, gdy średnie wynagrodzenie nauczycieli na terenie gminy w danej

grupie, o którym jest mowa w ust. 1 jest niższe, burmistrz podwyższy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i ustalając nową stawkę wynagrodzenia zasadniczego z oznaczeniem, na jaki okres.

Rozdział III

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat za okres, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach określonych

w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r./Dz.U.

Nr 22,poz.181/

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest również:

l) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a

w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

0x08 graphic
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, zajęć pozalekcyjnych,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

4) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego

w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem dodatku,

3. Podstawą przyznania dodatku dyrektorom szkół poza warunkami wymienionymi w §6, ust.1 jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kierowania działalnością dydaktyczno - wychowawczą i sprawowania nadzoru

pedagogicznego, w tym uzyskiwane efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły z

uwzględnieniem jej specyfiki,

2) efektów współpracy z radą szkoły, radą rodziców,

3) osiągnięć w działalności innowacyjnej,

4) stwarzania warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów oraz efekty pracy

pozalekcyjnej i środowiskowej,

5) dbałości o warunki pracy i nauki,

6) przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, dbałości o doskonalenie

nauczycieli oraz kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich,

7) dbałości o stan techniczny obiektów, wyposażenia w pomoce i sprzęt, prawidłowa

realizacja przyznanych środków budżetowych oraz pozyskiwanie środków

pozabudżetowych,

8) posiadania, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku

zawodowego w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem dodatku.

0x08 graphic
§ 7.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 35 złotych miesięcznie na każdy etat kalkulacyjny zatwierdzony w arkuszu organizacji szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły nie może być wyższy niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy lecz nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

1) stażystom w okresie odbywania stażu,

2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela -

przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,

3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,

4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,

5) którzy nie przepracowali całego poprzedniego roku szkolnego w szkołach na terenie gminy Moryń , z wyjątkiem nauczycieli przeniesionych na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 6 ustala dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz.

6. Dodatek motywacyjny może być wstrzymany w przypadku rażących uchybień w pracy nauczyciela z najbliższym miesiącem.

7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem, w której uzupełniany jest etat.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V

DODATEK FUNKCYJNY

§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w granicach określonych w poniższej tabeli;

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

WYSOKOŚĆ DODATKU

l) do 7 oddziałów

powyżej 7oddziałów

od 10% do 45%

od 15% do 55%

2) wicedyrektor

od 10% do 45%

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz, uwzględniając między innymi:

-wielkość szkoły,

-warunki organizacyjne,

-wyniki pracy szkoły,

-liczbę kadry kierowniczej w szkole.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor szkoły.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 25 zł

0x08 graphic
2) powierzenia wychowawstwa klasy - w wysokości od 30 do 50zł (wysokość środków

finansowych przeznaczonych na wypłatę tego dodatku wynosi 40 zł miesięcznie na liczbę

zatwierdzonych oddziałów),

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta -
w wysokości od 450 - 600 zł, którego wysokość przyznaje burmistrz.

6. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, lub sprawowania powierzonej funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 8.

4. Dodatek funkcyjny o którym mowa w § 8, ust.5, pkt 1 i 2 dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora burmistrz

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia MENiS ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005r.).

2.Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi od 10 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę.

3.Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy wynosi od 5 % do 10 % wynagrodzenia nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę, z zastrzeżeniem określonym w ust. 4.

4. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi, który w danym miesiącu przepracował, co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek ten nie podlega podwyższeniu chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu.

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 i 3 uzależniona jest od:

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub

zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. l .

0x08 graphic
6. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora burmistrz

7. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział VII

ZASADY WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE,

GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW ORAZ WYNAGRODZENIA DODATKOWEGO

§ 11.1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą jednak, w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 12.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Tygodniowy wymiar godzin

Miesięczna liczba godzin

18

20

22

25

26

30

75

83

92

104

108

125

0x08 graphic
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak jak za godziny ponadwymiarowe, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie
z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze z tego tytułu wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, klęsk żywiołowych,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na inne imprezy,

3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień,

4) udziałem nauczyciela w konferencjach metodycznych,

5) udziałem w rekolekcjach

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Przez dni środka tygodnia należy rozumieć wszystkie dni tygodnia oprócz poniedziałku
i niedzieli

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia-za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy). Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Wliczenie godzin ponadwymiarowych do zatrudnienia w zwiększonym wymiarze godzin (tzw. pensum ruchome) traktowane jest jak nagroda za uzyskiwane wyniki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, minimalną absencję i stanowi motywowanie do dalszej jak najlepszej pracy.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 13.1. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, opiekuńczo wychowawczych i innych odbywających się w dni wolne od pracy, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział VIII

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE

ZE STOSUNKU PRACY

§ 14.1 W budżecie Gminy Moryń tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym, że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza.

2. Wysokość nagrody Burmistrza ustala się w wysokości, co najmniej 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust.1, i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

3. Wysokość nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 30% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 4 ust.1, i nie może być wyższa od nagrody Burmistrza.

4. Nagroda Burmistrza może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem nagrody oraz spełniają odpowiednio, co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ustępie 8.

5. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem nagrody oraz spełnia odpowiednio, co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ustępie 8.

6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

0x08 graphic
7. Nagrodę, o której mowa w ust. l może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole, co najmniej 1 rok.

8. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia ( rejonowych ), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prawidłowo prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pacy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu i palenia papierosów,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

0x08 graphic
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły(plan finansowy),

e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) wzorowo kieruje szkołą,

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:

1) dla nauczyciela: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, zakładowe organizacje

związkowe zrzeszające nauczycieli,

2) dla dyrektora szkoły: wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,

kierownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego, rada pedagogiczna, rada rodziców.

10. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: rada pedagogiczna, rada rodziców, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

11. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich trzech lat (wzór wniosku określa załącznik do regulaminu).

0x08 graphic
12. Wnioski, o których mowa w ust. 9 należy składać do 15 września do Urzędu Miejskiego, a wnioski wymienione w ust. 10 do sekretariatu szkoły.

13. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza i dyrektora wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

14. Nagrodę, o której mowa w ust.1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły, a o której mowa w ust.1 pkt 2 Burmistrz.

15. Nagrody, o których mowa w § 14 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach burmistrz, oraz dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nagrodę nauczycielowi w innym czasie.

16. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na w/w nagrody.

17. Nauczyciel niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody Dyrektora, Burmistrza, może otrzymać nagrodę Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdział IX

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 15.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem" przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć w wysokości zależnej od ilości osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy.

2. Dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego wypłatę i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.

3. Prawo do dodatku wygasa:

1) z ostatnim dniem m-ca kalendarzowego, w którym ustały warunki uprawniające do

pobierania dodatku,

2) z ostatnim dniem m-ca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie

stosunku pracy.

4. Wypłacenie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres:

1) urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż jeden miesiąc kalendarzowy,

2) umieszczenia dziecka, od posiadania, którego uzależnione jest prawo nauczyciela do

dodatku w domu dziecka lub innej placówce oświatowo-wychowawczej,

3) zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem.

5. Wznowienie wypłacania dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku.

0x08 graphic
6. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, obowiązany jest zawiadomić pisemnie i niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących zmianę wysokości dodatku, jego zawieszenie lub całkowitą utratę.

7. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie wynosi miesięcznie:

1) przy 1-2 osób w rodzinie 4 %

2) przy 3-4 osób w rodzinie 6 %

3) przy 5 i więcej osobach w rodzinie 8 %

miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Ministra Gospodarki i Pracy.

8. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka, rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu

nauczyciela,

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do

ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej

albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci

będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 26. roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.

9. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby

wojskowej - w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej

była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca

okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

11. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz.

0x08 graphic
12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i dodatku mieszkaniowego.

2. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

0x08 graphic
3. Stawkę za jeden dzień nie wykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez trzydzieści.

4. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okres, o którym mowa w ust. 2 oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.

5. W sprawach nie uregulowanych w Uchwale zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady

Krystyna Cichowlas

Załącznik

do Uchwały Nr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2006 roku

Wniosek

o przyznanie nagrody Burmistrza / Dyrektora Szkoły

w…………..…………. za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza /Dyrektora Szkoły

Panu/Pani ………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko )

urodzonemu/ej…………………………………………………………………………………..

( data )

…………………………………………………………………………………………………...

( wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce )

zatrudnionemu/ej w …………………………………………………………………………….

( nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony )

…………………………………………………………………………………………………...

( stanowisko )

…………………………………………………………………………………………………..

( dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora - rok otrzymania )

…………………………………………………………………………………………………...

ostatnia ocena pracy nauczyciela ( data i stopień )

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej

Organ sporządzający wniosek

…………………………….. ……………………….. …………………….

(miejscowość i data ) ( pieczęć ) ( podpis )

Organ przedstawiający wniosek Burmistrzowi/Dyrektorowi Szkoły

…………………………….. ……………………….. …………………….

(miejscowość i data ) ( pieczęć ) ( podpis )


-2-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 25-04-2006 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 10:45