herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II

Moryń, dnia 12 lipca 2017 r.

GMOŚ.6840.9.2016/2017

OGŁOSZENIE

Ogłaszam na dzień 17 sierpnia 2017 r. na godz. 1030 IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II.
 2. Nr Księgi Wieczystej - SZ1Y/00039646/8
 3. Opis nieruchomości - zabudowana byłym budynkiem hydrofornii, usytuowanym na działce nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.Zgodnie z decyzją Nr BPI.6730.79.2016.AA. z dnia 20 września 2016 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 5. cena nieruchomości - 13.000,00 zł
 6. Cena wywoławcza nieruchomości - 13.000,00 zł
 7. Wysokość wadium - 650,00 zł, płatne w terminie do 14 sierpnia 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu
  Nr 91937010460300064820030003
  .
  Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 9. Minimalne postąpienie- 130,00 zł.
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność.
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń.
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań.
 13. Miejsce przetargu - Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.
 14. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
 15. Nabywca na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości i na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl, infopublikator.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2017 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 12-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2017 10:54