Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe umożliwiające  wykonywanie zadań  na stanowisku (preferowany kierunek: administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe);
  7. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętności rozwiązywania problemów, zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność;
  8. znajomość przepisów prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu   postępowania administracyjnego, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie informacji niejawnych;
  9. znajomość pakietu MS Office: szczególnie bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel;
  10. znajomość obsługi kserokopiarki, skanera, faxu.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. przynajmniej dwa lata stażu pracy w administracji publicznej;
  2. doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. w zakresie spraw obronnych:
   1. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego;
   2. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów (planu) Akcji Kurierskiej;
   3. opracowanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów dotyczących: stanowiska kierowania (SK) i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy, stałego dyżuru;
   4. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie gminy;
   5. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
   6. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy;
   7. opracowywanie rocznych planów kontroli wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
  2. w zakresie obrony cywilnej:
   1. uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe lub organy Obrony Cywilnej;
   2. tworzenie formacji Obrony Cywilnej;
   3. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej Obrony Cywilnej;
   4. organizowanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej;
   5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń;
   6. dysponowanie środkami na cele Obrony Cywilnej;
   7. opracowanie i nadzór nad realizacją planu Obrony Cywilnej, opracowanie i nadzór nad realizacją planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
   8. prowadzenie magazynu obrony cywilnej.
  3. w zakresie zarządzania kryzysowego:
   1. opracowywanie procedur i planów zarządzania kryzysowego;
   2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego;
   3. prowadzenie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
  4. realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, a w szczególności:
   1. ubezpieczenia;
   2. karty kierowców;
   3. badania lekarskie;
   4. inwentaryzacja mienia;
   5. rozliczanie paliwa;
   6. rozliczanie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie miesięcznych kart   drogowych pojazdu oraz miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego.
  5. pozostałe zadania:
   1. realizacja zadań związanych z prowadzeniem Kąpieliska Miejskiego w Moryniu,
   2. sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
   3. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych spraw,
   4. wytwarzanie oraz aktualizowanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
   5. wykonywanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego oraz instrukcji p. poż. w zakresie prowadzonych spraw,
   6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy;
   7. współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w zakresie redagowania i prowadzenia strony  internetowej Gminy oraz profili  portali społecznościowych,
   8. współpraca z informatykiem w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Warunki pracy na stanowisku ds.  obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu:
  1. Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych.
  2. Współpraca z innymi instytucjami. Praca pod presją czasu, Praca wymaga dokładności, umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, perswazji, umiejętnego współdziałania z innymi osobami.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego (nie dotyczy obywateli polskich);
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
  9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
  11. oświadczenie o  treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 9 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 902.)”;
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 października 2018 r. godz. 15:00 pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.obronności, zarządzania kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu 16 października 2018 r. o godz. 10:00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują w I etapie naboru będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia I etapu naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku zakończenia procedury naboru nie zostaną wybrani, będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

               

--- Klauzula Informacyjna ---

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. +48 (91) 466 79 50, e-mail: um@moryn.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jednorazowej rekrutacji), c(przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), rozporządzenia RODO w celu realizacji procesu rekrutacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w I etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia I etapu naboru;
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w II etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia naboru;
  • w przypadku osoby, która zostanie wyłoniona na wolne stanowisko pracy – dokumentacja zostanie dołączona do akt osobowych pracownika i przechowywana będzie zgodnie z przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych.
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i bez wpływu na zgodność ich przetwarzania z prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-10-2018 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 02-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-10-2018 08:04