herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu


Gmina Moryń -

- Zespół Szkół w Moryniu

Dyrektor działający na podstawie pełnomocnictwa OR-0113-15/05

Ul. Dworcowa 6a

74-503 Moryń

tel.:091-1416018, fax: 091-4146125

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na:

" Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu"

Kody i nazwy wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień) :

a) kod słownika głównego 23122100-9 - Olej opałowy

b) kod słownika uzupełniającego E110-7 - Dostawa

 

Dostawa w sezonie grzewczym 2006/2007 w ilości do 55.000 litrów.

 

WADIUM - NIE WYMAGANE.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 2.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Terminy realizacji zamówienia:

- sezon grzewczy 2006/2007.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2002r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 08-11-2006r o godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08-11-2006r o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, pok. Nr 2.1.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Dyrektor Krzysztof Jaz, tel. 091-4146018 w godz. 09:00 do 14:00.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc 2006-10-30 17:40:22 26,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 olej_opa__-_przetarg_2006-2007.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-10-30 17:40:22 89,5KB 77 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyniku_pzretargu.doc 2006-11-14 11:30:36 21,5KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2006-11-22 15:18:32 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 30-10-2006 17:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2006 17:40